Search result for

เซ

(140 entries)
(0.2129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เซ-, *เซ*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n ) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N)
stop (vi, vt ) เซา

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
saint[เซนท์] (n ) วิสุทธิชน ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ
See also: S. ธรรมิกชน นักบุญ,
sense of humor[เซนส์ ออฟ ฮิวเมอร์] (phrase ) อารมณ์ขัน He has a sense of humor. เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน
ถวาย เซ่นไหว้ offer

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)
ต้นโป๊ยเซียน (n ) Euphorbia milii

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซ[N] Zen, See also: a form of Buddhism which originated in China and was developed in Japan, stating that one, Syn. นิกายเซน, Example: นิกายเซน มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้, Thai definition: นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แพร่หลายในจีนและญี่ปุ่น เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุความรู้แจ้งอย่างฉับพลัน โดยการทำสมาธิและใช้ปัญญาขบคิดปริศนาธรรม
เซ[V] calm down, See also: stop, Syn. หยุดชะงัก, ซบเซา, Example: ลมเซาลงเล็กน้อย, Thai definition: เพลาลง
เซ[ADV] sleepily, See also: drowsily, torpidly, sluggishly, Syn. เหงาหงอย, Example: เขานอนเซาอยู่กับบ้านทั้งวัน
เซอะ[V] be very stupid, See also: be very silly, Syn. เซ่อซ่า, Example: ทำไมเขาถึงได้เซอะขนาดนี้, Thai definition: เซ่อมาก
เซ็น[V] sign, Syn. ลงชื่อ, ลงนาม, ลงลายมือชื่อ, Example: ผู้บริหารเซ็นอนุมัติในใบสั่งซื้อ, Notes: (อังกฤษ)
เซ่ง[N] Triumfetta rhomboidea Jacq., Syn. เส้ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Triumfetta rhomboidea Jacq. ในวงศ์ Tiliaceae ดอกสีเหลือง ผลกลมเล็ก มีขนแข็งคล้ายหนาม
เซ่น[V] make offerings, See also: worship, sacrifice to the spirits, Syn. สังเวย, บวงสรวง, Example: อาหารที่เสร็จจากเซ่นผีแล้ว ถือกันว่าเป็นอาหารที่หมดรสแล้ว, Thai definition: เอาอาหารเป็นต้นไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
เซ่อ[ADV] dumbly, See also: blankly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Example: เจ้าจงรีบกลับไปหาแม่เจ้าเถิด อย่ายืนเซ่อตัวสั่นอยู่อย่างนี้
เซ่อ[V] be stupid, See also: be clumsy, be silly, fool, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Ant. ฉลาด, Example: เด็กบ้านนอกอาจเซ่อไปบ้างในสายตาของชาวกรุง แต่พวกเขาก็น่ารักดี
เซ้ง[V] sell out, Example: เขาเซ้งร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ทั้งหมด เพราะต้องการเงินไปเมืองนอก, Thai definition: โอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เซว. เสียการทรงตัวจนเอนเคลื่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง เช่น เดินเซ ถูกผลักเลยเซ, มีลักษณะเย้ไปข้างใดข้างหนึ่ง เช่น เสาเซ รั้วเซ.
เซ็กก. เซ็งแซ่ เช่น เสียงกระเกริกเกรียวก้อง เซ็กห้องเสียงหัว (นิทราชาคริต).
เซ็งว. ชืด, จืดชืด, หมดรสเพราะทิ้งไว้นานเกินควร, เช่น ส้มตำทิ้งไว้นานจนเซ็ง, หมดความตื่นเต้น เช่น ร้องเพลงอยู่นานจนคนฟังเซ็งกันหมด.
เซ่งน. เส้ง.
เซ้งก. โอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน, รับโอนสิทธิหรือกิจการจากอีกคนหนึ่งโดยต้องเสียค่าตอบแทน เรียกว่า รับเซ้ง.
เซ็งแซ่ว. ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด.
เซซังก. เดินซวนเซไปไม่ตรงเหมือนคนเจ็บหรือคนไร้ที่พึ่ง เช่น เขาถูกไล่ออกจากบ้าน ต้องเซซังไปอาศัยวัดนอน
เซซังเที่ยวไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีจุดหมายไร้ที่พึ่ง เช่น นางจันทร์เทวีอุ้มพระสังข์เที่ยวเซซังไปในป่า.
เซต ๑น. คำที่ใช้ระบุถึงกลุ่มหรือหมู่ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขที่แน่นอนว่า สิ่งใดอยู่ในกลุ่มหรือสิ่งใดมิได้อยู่ในกลุ่มนั้น ๆ
เซต ๑ชุด เช่น เข้าเซตกัน, กลุ่ม เช่น เพื่อนคนละเซ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sexineเซกซีน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
setเซ[ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
setเซ[คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compact setเซตกระชับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
power setเซตกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convex setเซตคอนเวกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cantor setเซตคันเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite setเซตจำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Julia setเซตจูเลีย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
crisp setเซตทวินัย [มีความหมายเหมือนกับ classical set] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solar cells เซลล์แสงอาทิตย์หรือเซลล์สุริยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stem cellsเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดคือ เซลล์ที่สามารถเจริญเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจกลายเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม และสามารถเจริญแทนที่เซลล์ที่ถูกทำลายจากโรคร้ายต่างๆได้ ดังนั้นจึงมีนักวิจัยจำนวนมากสนใจที่จะนำเซลล์ต้นกำเนิดไปรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคเลือด โรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ สามารถแยกเซลล์ต้นกำเนิดได้จากหลายแหล่ง เช่น รก เลือดจากสายรก เลือด ไขกระดูก ฟันน้ำนม ไขมัน แต่เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและง่ายต่อการจัดเก็บมากกว่าเซลล์ต้นกำเนิดจากแหล่งอื่นๆ ดังนั้นในปัจจุบันการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เซลล์ต้นกำเนิดที่แยกได้จากฟันน้ำนมส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคมอล (Mesenchymal Stem Cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีการศึกษาวิจัยโดยหลายสถาบันในการใช้รักษาโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเซลล์ต้นกำเนิดชนิดอื่นๆ คือ สามารถเจริญเป็นเซลล์ต่างๆ ได้หลายชนิด และสามารถพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะได้หลายร้อยชนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Celluloseเซลลูโลส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramic in medicineเซรามิกในการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bone cellเซลล์กระดูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing cellเซลล์การผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solid oxide fuel cellเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cancer cellเซลล์มะเร็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germ cellเซลล์ืสืบพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Congratulations on getting over 20 percent viewership.ยินดีด้วยนะครับ กับความนิยมกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ Emotions (2017)
That was the first day in my life I've ever actually wanted to have sex.นั่นเป็นวันแรกในชีวิต ที่ฉันคิดอยากจะมีเซ็กส์จริง ๆ Ready (2017)
SHOSEN GRANDE BOOKSTORE(ร้านหนังสือโชเซ็นแกรนด์) Reason (2017)
Novel, you want to fuck?เจ้านิยาย อยากมีเซ็กส์ไหม The Mysterious Million Yen Women (2017)
If I said I wanted to have sex with you... would you do it?ถ้าฉันบอกว่าอยากมีเซ็กส์กับพี่ พี่จะตกลงไหม Choices (2017)
So... if you wanted to, would you have sex with me?งั้น... ถ้าพี่รู้สึกอยากขึ้นมา พี่จะมีเซ็กส์กับฉันไหมคะ Choices (2017)
Do people become tougher if they have sex?การมีเซ็กส์ ทำให้คนเราเข้มแข็งขึ้นได้หรือเปล่า Choices (2017)
Do you want to fuck?อยากมีเซ็กส์ไหม Values (2017)
Are you getting enough sex?นายได้มีเซ็กส์กับผู้หญิง บ้างหรือเปล่า The Mysterious Million Yen Women (2017)
Chris, you know, I mean, he could do everything wrong right now and still probably fight and do well in four-round fights.คริส ตอนนี้เขาอาจทำทุกอย่างผิดหมด แต่ยังขึ้นชกได้ และชกได้ดีในการชกสี่ยก (เฮอร์มัน ไซเซโด) (ครูฝึกมวย) CounterPunch (2017)
-Soseki.- โซเซกิ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Okay, how about "Soseki"?ชื่อ "โซเซกิ" ล่ะว่าไง The Mysterious Million Yen Women (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
เซ็กซ์[n.] (sek = seks) EN: sex   FR: sexe [m]
เซ็กซ์จัด[adj.] (sekjat) FR: obsédé (sexuel)
เซ็คกันแฮนด์[adj.] (sekkan-haēn) EN: second-hand ; used   FR: de deuxième main ; usagé
เซ็ง[v.] (seng) EN: be bored ; feel ennui ; be fed up with   
เซ็ง[adj.] (seng) EN: flat ; insipid ; vapid   FR: sans goût ; fade
เซ้ง[v.] (sēng) EN: sell out   
เซ็งลี้[n.] (senglī) EN: business   
เซ็งลี้[v.] (senglī) EN: do business   
เซ็งแซ่[adj.] (sengsaē) EN: clamorous   FR: bruyant ; tumultueux

English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก www.mozilla.org
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
johore(name) รัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cell[N] เซลล์, See also: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, Syn. cellule, corpuscle
cell[N] เซลล์ไฟฟ้า, Syn. electric cell
cellulose[N] เซลลูโลส, See also: สารประกอบคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง
Celsius[N] เซเซียส, See also: หน่วยวัดอุณภูมิความร้อน, Syn. C, centigrade
centigrade[ADJ] หน่วยวัดอุณหภูมิความร้อน, See also: เซนติเกรด, Syn. C, celsius
centigram[N] เซนติกรัม, See also: ัหน่วยวัดน้ำหนักเท่ากับ หนึ่งในร้อยของกรัม, Syn. centigramme
centigramme[N] เซนติกรัม, See also: หน่วยวัดน้ำหนักเท่ากับหนึ่งในร้อยกรัม, Syn. centigram
centiliter[N] เซนติลิตร, See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของลิตร
centilitre[N] เซนติลิตร, See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของลิตร
centimeter[N] เซนติเมตร, See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร, Syn. centimetre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)

English-Thai: Nontri Dictionary
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ
autograph(vt) ลงชื่อ,เซ็นชื่อ
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่าว
blackout(vi) พรางไฟ,ดับไฟ,ปิดข่าว,เซ็นเซอร์ข่าว
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
calcium(n) ธาตุแคลเซียม
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interneuron (n ) เซลล์ประสาทประสานงาน
zel (n) เซลล์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
赤血球[せっけっきゅう, sekkekkyuu] (n) เซลล์เม็ดเลือดแดง
白血球[はっけっきゅう, hakkekkyuu] เซลล์เม็ดเลือดขาว
細胞[さいぼう, saibou] (n) เซลล์,หน่วยเล็กสุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
白ける[しらける, shirakeru] (vi) เซ็ง
乱交[らんこう, rankou] เซ็กส์หมู่

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
Russlandประเทศรัสเซีย
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
russischเกี่ยวกับรัสเซีย, ภาษารัสเซีย
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
kommunizieren(vi) |kommunizierte, hat kommuniziert| ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมต่อ เช่น Wie kommunizieren Zellen? พวกเซลล์ติดต่อกันอย่างไร, See also: S. mitteilen,

French-Thai: Longdo Dictionary
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Genève(n) la Genève = เมืองเจนีวา ในสวิตเซอร์แลนด์
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
russe(n) |m, เฉพาะเอกพจน์| ภาษารัสเซีย , See also: Related: Russe

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top