Search result for

เช้า

(83 entries)
(0.2217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เช้า-, *เช้า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระเช้าของขวัญ (n ) gift basket

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ต่อเช้า (n ) พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
早上[zǎo shang] (n ) เช้าตรู่,ตอนเช้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช้า[N] morning, See also: forenoon, Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: เช้าของทุกวันเด็กบ้านนี้จะตักบาตรก่อนไปโรงเรียน
เช้านี้[N] this morning, Syn. เช้าวันนี้, Ant. เย็นนี้, Example: จิตใจของเธอในเช้านี้เบิกบาน เพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับลูกน้อยอย่างแท้จริง, Thai definition: เวลาเช้าของวันนี้
เช้ามืด[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, ย่ำรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, Ant. ใกล้ค่ำ, Example: เราเริ่มทำงานแต่เช้ามืด
เช้าตรู่[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Syn. รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, ย่ำรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, Ant. ใกล้ค่ำ, Example: เช้าตรู่ของทุกวันที่ตื่นนอนจะต้องได้ยินเสียงแม่บ่นไม่หยุด, Thai definition: เวลาสางๆ, เวลาที่แสงเงินแสงทองขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เช่าก. เข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ของผู้อื่นโดยมีระยะเวลาตามแต่จะกำหนด แล้วจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์อื่นเป็นค่าตอบแทน
เช่าซื้อพระพุทธรูป วัตถุมงคล หรือสิ่งที่ถือว่าขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ เช่น เช่าพระพุทธรูป, บูชา ก็ใช้.
เช้า(ช้าว) น. เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย ประมาณ ๖.๐๐ น. ถึง ๙.๐๐ น., เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง เช่น นัดกันตอน ๔ โมงเช้า.
เช้า(ช้าว) ว. ที่อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง เช่น รอบเช้า ผลัดเช้า
เช้าก่อนเวลาที่กำหนดในระหว่างรุ่งสว่างกับสาย เช่น มาแต่เช้า
เช้าโดยปริยายหมายความว่า ก่อนเวลาที่กำหนด.
เช้าน. กระเช้า เช่น ครั้นเช้าก็หิ้วเช้า ชายป่าเต้าไปตามชาย (ม. คำหลวง มัทรี).
เช่าช่วงก. การที่ผู้เช่าเอาทรัพย์สินที่ตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าอีกทอดหนึ่ง.
เช่าซื้อน. ชื่อสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว.
เช้าตรู่น. เวลาสาง ๆ, เวลาที่แสงเงินแสงทองขึ้น, รุ่งอรุณ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This morning.เมื่อเช้านี้ Excited and Scared (2010)
From early morn 'til nightจากยามเช้าต้นคืน til Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
Your breakfast is on the table.อาหารเช้าคุณรออยู่บนโต๊ะ. The Great Dictator (1940)
Thank you. I have breakfast waiting at home.ขอบคุณหลายๆ ผมมีอาหารเช้า รออยู่ที่บ้าน The Great Dictator (1940)
- I'll be back in the morning.ฉันจะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
- Be back in the morning.จะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ Rebecca (1940)
Is that my food? I'm famished.ของผมใช่มั้ย ผมหิวจะเเย่ ยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลย Rebecca (1940)
I've been crying all morning because I thought I'd never see you again.ฉันร้องไห้ตลอดเช้า เพราะคิดว่าจะไม่ได้เห็นคุณอีก Rebecca (1940)
But a cable came this morning announcing that my daughter is engaged to be married.เเต่ฉันเพิ่งได้รับโทรเลขเมื่อเช้า เเจ้งว่าลูกสาวหมั้นแล้วเตรียมจะเเต่งงาน Rebecca (1940)
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่า [v.] (chao) EN: ren ; lease ; hire   FR: louer ; prendre en location
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
เช้า[adv.] (chāo) EN: early   FR: tôt ; matinalement
เช้า[n. exp.] (chāo-chāo) EN: early in the morning   FR: de bon matin
เช่าช่วง [v.] (chaochūang) EN: sublease ; sublet   FR: sous-louer
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aurore [f]
เช่าทรัพย์[v. exp.] (chaosap) EN: lease   
เช่าที่นา[n. exp.] (chao thīnā) EN: take land on lease   
เช้านี้[n. exp.] (chāo nī) EN: this morning   FR: ce matin ; aujourd'hui matin

English-Thai: Longdo Dictionary
morning(n.) ตอนเช้า
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, S. funicular railway, inclined railway, inclined plane, cliff railway

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at the break of dawn[IDM] เช้ามืด, See also: เช้าตรู่
at the crack of dawn[IDM] เช้ามืด, See also: เช้าตรู่
dawn[N] รุ่งอรุณ, See also: เช้าตรู่, เช้ามืด, รุ่งเช้า, อรุโณทัย, Syn. daybreak, daylight, sunlight, sunrise, sunup, Ant. sunset, dusk
morning[N] ตอนเช้า, See also: เช้า, เวลาเช้า, รุ่งเช้า, Syn. morn, forenoon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
breakfast(เบรค'ฟาสทฺ) n. อาหารมื้อเช้า
brunch(บรันชฺ) {brunched,brunching,brunches} n. อาหารเช้าที่สาย,อาหารที่เป็นทั้งอาหารเช้าและอาหารเที่ยง. vi. กินมื้อ อาหารดังกล่าว
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
cornflakes(คอร์น'เฟลคซฺ) n.,pl. แผ่นข้าวโพดสำหรับผสมกับน้ำนมกินเป็นอาหารมื้อเช้า
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
early(เออร์'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก, See also: earliness n. ดูearly, Syn. first ###A. late

English-Thai: Nontri Dictionary
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
breakfast(n) อาหารเช้า
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน
dawn(n) รุ่งเช้า,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง,สว่าง
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
dayspring(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
early(adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน
matinee(n) การแสดงรอบเช้าหรือบ่าย
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
早い[はやい, hayai] (adj) เช้า, เร็ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今朝[けさ, kesa] Thai: เช้าวันนี้ English: this morning

German-Thai: Longdo Dictionary
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
zeitig(adj) เช้า (เร็ว) เช่น มาเช้า ไม่ได้หมายถึงเวลาเช้ารุ่งสาง, See also: früh
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
das Spiegelei(n) |das, pl. Spiegeleier| ไข่ดาว เช่น 1° Das Menü McMorning bestehst aus einem Brötchen mit Spiegelei und einer Tasse Kaffee. = เมนูอาหารเช้า McMorning ประกอบด้วย ขนมปังก้อนเล็ก, ไข่ดาว และกาแฟ 1 แก้ว, See also: A. Das Rührei,
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon
Guten Morgenสวัสดีตอนเช้า
wecken(vt) |weckte, hat geweckt, jmdn.| ปลุกให้ตื่น เช่น Der Wecker hat mich um sieben geweckt. นาฬิกาปลุกปลุกฉันตอนเจ็ดโมงเช้า , See also: S. jmdn. wach machen,
Frühstück(n) |das, pl. Frühstücke| อาหารเช้า

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
tôt(adv) เช้า(เร็ว) เช่น Il doit rentrer tôt., See also: A. tard,
matin(n) |m| ตอนเช้้า, เวลาเช้า เช่น demain matin พรุ่งนี้เช้า, See also: A. soir
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top