Search result for

เชื้อเชิญ

(39 entries)
(0.0486 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื้อเชิญ-, *เชื้อเชิญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื้อเชิญ[V] invite, See also: ask, request, persuade, extend an invitation, Syn. เชิญ, ชักชวน, เชิญชวน, ชวน, Example: เจ้าภาพเชื้อเชิญทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื้อเชิญก. เชิญผู้มาหาด้วยความสุภาพอ่อนน้อม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Now, isn't that a charming invitation?- เเหม มีนํ้าใจเชื้อเชิญ Rebecca (1940)
Your father invited us to stay.พ่อของนายเชื้อเชิญให้เราอยู่ค้างคืน Metamorphosis (2001)
Your invitation to visit one might say.เป็นการเชื้อเชิญคุณให้มาเยือน ทำนองนั้น.. The Wicker Man (2006)
Then why did you invite such a dangerous person?งั้นทำไมนายถึงเชื้อเชิญให้ฉันเป็นบุคคลอันตราย? Death Note: The Last Name (2006)
Now that we disagree, we no longer present a united front and are thus un-teamed for the purposes of the invitation.ตอนนี้เราไม่ลงรอยกันแล้ว เราไม่ใช่ทีมเดียวกัน และเมื่อเราไม่ใช่ทีมเดียวกันซึ่งเป็นประเด็นหลักของคำเชื้อเชิญ Music and Lyrics (2007)
Everything about me invites you in, my voice, my face, even my smell.ทุกสิ่งในตัวผม เชื้อเชิญคุณให้เข้าหา เสียงของผม ใบหน้าของผม หรือแม้แต่กลิ่น Twilight (2008)
You haven't exactly given him an open invitation.ลูกไม่เคยเชื้อเชิญพระองค์เข้ามาอย่างจริงจัง Fireproof (2008)
I rescind your invitation.ฉันขอถอนคำเชื้อเชิญ To Love Is to Bury (2008)
Why did you invite such irritating and noisy females into your nice quiet house?ทำไมคุณลุงถึงเชื้อเชิญผู้หญิงเสียงดังน่ารำคาญ.. มาที่บ้านที่สงบสวยงามของคุณหลังนี้ ? The Secret of Moonacre (2008)
And we have hosted violence in our home because of it.เราเชื้อเชิญความรุนแรง เข้ามาในบ้านเพราะเหตุนั้น Pineapple Express (2008)
- "Hosted violence"?- เชื้อเชิญความรุนแรง Pineapple Express (2008)
An open invitation to come to Earth, embedded by no one at the White House.และได้เชื้อเชิญมากันที่โลก โดยทำเนียบขาวไม่เห็นชอบ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อเชิญ[v.] (cheūachoēn) EN: invite ; ask   FR: inviter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask[VT] เชิญ, See also: เชื้อเชิญ, Syn. invite, propose, suggest
bid[VI] เชื้อเชิญ (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. invite
solicit for[PHRV] เชื้อเชิญ, See also: ชักชวน, เชิญชวน
take out[PHRV] นัดออกไปข้างนอก, See also: เชื้อเชิญ, นัดหมาย, Syn. ask out, invite out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
bidding(บิด'ดิง) n. คำสั่ง,การออกคำสั่ง,การเรียกมา,การเชื้อเชิญ,การประมูลราคา,ราคาที่ประมูล,การเรียกไพ่, Syn. command
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
invite(อินไวทฺ') vt. เชื้อเชิญ,เชิญ,ขอร้อง,ร้องขอ,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง. vi. เชิญ,นำมาซึ่ง., See also: inviter n., Syn. call for,ask
inviting(อินไว'ทิง) adj. เป็นการเชื้อเชิญ,ดึงดูดใจ., See also: invitingly adv. invitingness n., Syn. attractive,charming
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
uncalled(อันคอลดฺ') adj. ไม่ได้เชื้อเชิญ,ไม่ได้ขอร้อง,ไม่ได้เรียก,ไม่จำเป็น
woo(วู) vt. ขอความรัก,เกี้ยว,ของแต่งงาน,แสวงหา,วิงวอน,เชื้อเชิญ,ล่อใจ vi. เกี่ยวผู้หญิง, See also: wooingly adv., Syn. pay suit,court,make

English-Thai: Nontri Dictionary
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
invite(vt) เชื้อเชิญ,ขอร้อง,นำมาซึ่ง
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ
welcome(adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ
wooer(n) ผู้เกี้ยว,ผู้โอ้โลม,คนเชื้อเชิญ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
招く[まねく, maneku] Thai: เชื้อเชิญ English: to invite

German-Thai: Longdo Dictionary
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top