Search result for

เชื่อถือ

(51 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อถือ-, *เชื่อถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่อถือ[V] trust, See also: have faith in, rely on, confide in, respect, admire, look up to, Syn. ไว้ใจ, ยอมรับ, นับถือ, วางใจ, ศรัทธา, Ant. ปฏิเสธ, Example: ประชาชนเชื่อถือรัฐบาลชุดนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่อถือก. นับถือว่าเชื่อได้ เช่น เขาเป็นที่เชื่อถือของชุมชนนี้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impreciseเชื่อถือไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is such a thing as too trusting.มีบางสิ่งที่ดูเหมือนน่าเชื่อถือมาก Emancipation (2008)
Corollary is there is such a thing as not trusting enough.ผลที่ตามมา ก็เป็นหนึ่งในสิ่งนั้น ยังเชื่อถือได้ไม่มากพอ Emancipation (2008)
Too much, you get hurt.เชื่อถือมากคุณก็เจ็บ Emancipation (2008)
Not enough, you don't live.เชื่อถือไม่พอคุณก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้ Emancipation (2008)
And trust... should be earned.และเชื่อถือ มันจะเป็นกำไรชีวิต Emancipation (2008)
It doesn't sound reassuring, it just sounds creepy.มันฟังดูไม่น่าเชื่อถือ มันฟังดูน่ารังเกียจ Last Resort (2008)
The one person he trusts to bring in his medication.คนที่เขาเชื่อถือ\ ที่จะเอายามาให้เขา Last Resort (2008)
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
The King would believe another knight.พระราชาจะเชื่อถือในคำพูดของอัศวิน Valiant (2008)
I know I'm just a servant and my word doesn't count for anything.กระหม่อมรู้ ว่ากระหม่อมเป็นเพียงแค่เด็กรับใช้ แล้วคำพูดของกระหม่อมไม่สามารถเชื่อถือได้ Valiant (2008)
Faithful husband --สามีที่น่าเชื่อถือและศรัทธา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You are just unbelievable.คุณไปน่าเชื่อถือเลย Heartbreak Library (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
เชื่อถือได้[adj.] (cheūatheū dāi) EN: reliable   FR: digne de foi

English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accredit with[PHRV] รับรองว่าเป็น, See also: เชื่อถือว่าเป็น, Syn. credit with
believe[VT] เชื่อถือ, See also: มั่นใจ, เชื่อมั่น
bank on[PHRV] พึ่งพา, See also: เชื่อถือใน, เชื่อใจใน, Syn. depend on
credit[VT] เชื่อถือ, Syn. believe, trust, rely on
credit to[PHRV] เชื่อถือ, Syn. accredit with, give for, give to
credit with[PHRV] เชื่อถือ, Syn. give for, give to
faithful[ADJ] เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
get over[PHRV] เชื่อถือ, See also: เชื่อ
give for[PHRV] เชื่อถือในเรื่อง
give to[PHRV] เชื่อถือ, See also: เชื่อในเกียรติของ, Syn. credit with, give for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

French-Thai: Longdo Dictionary
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top