Search result for

เชื่องช้า

(42 entries)
(0.2964 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่องช้า-, *เชื่องช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่องช้า[ADV] slowly, See also: torpidly, unhurriedly, tardily, Syn. อืดอาด, ยืดยาด, เฉื่อย, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. รวดเร็ว, Example: คนแก่มักทำอะไรเชื่องช้าเสมอ
เชื่องช้า[V] be tardy, See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic, Syn. เฉื่อย, อืดอาด, ยืดยาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า, Ant. ประเปรียว, Example: ดูเขาเชื่องช้าไม่รีบร้อน เหมือนกับว่าไม่สำคัญอะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื่องช้าว. อืดอาด, ยืดยาด, ไม่ว่องไว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clumsyเชื่องช้าและงุ่มง่าม,งุ่มง่าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Robbed a hooker.- ปล้นเรือที่เชื่องช้า In the Name of the Father (1993)
You get tired, rundown, it won't run properly.คุณเหนื่อยเชื่องช้า มันไม่เกี่ยวกัน eXistenZ (1999)
Your love of the halfling's leaf has clearly slowed your mind.เจ้าติดใบยาสูบของพวกฮาร์ฟลิง ทำให้ความคิดเจ้าเชื่องช้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What's wrong? You're getting tips from T.J. Hooker.เกิดอะไรขึ้น คุณจะได้รับเคล็ดลับจาก TJ เชื่องช้า Showtime (2002)
And Hooker solves another case.และเชื่องช้าแก้อีกกรณีหนึ่ง Showtime (2002)
'More reports just in confirm that in all cases the attackers seem slow and shambolic... ''มีรายงานว่าการโจมตีทุกครั้งจะจู่โจมอย่างเชื่องช้าShaun of the Dead (2004)
But, the FC's entry speed seems slow.แต่ FC ดูเชื่องช้าเมื่อผ่านโค้งครับท่าน Initial D (2005)
Imagine him in a drag...จินตนาการเขาในท่วงท่าอันเชื่องช้า... . Almost Love (2006)
I blamed myself.I thought that I was... too slow... too...fat.ฉันโทษตัวเอง คิดว่าคงเพราะฉัน... เชื่องช้าไป... อ้วนเกินไป Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
I can't believe it. Why did he choose that dopey-looking Si-won?ฉันไม่อยากจะเชื่อ ทำไมเค้าถึงเลือก คนที่คนที่ดูเชื่องช้าแบบซีวอน? Attack on the Pin-Up Boys (2007)
All that smoking's been slowing you down. Get your ass in gear, old man.การสูบบุหรี่ทำให้คุณเชื่องช้าไปนะ เร่งมือเข้าหน่อย พ่อคนชรา Resident Evil: Extinction (2007)
What's you're problem? Speaking slowly is fine, but you act slowly, too.ปัญหาของนายคืออะไรเรอะ พูดช้าก็ไม่ว่า แต่นายยังทำอะไรเชื่องช้าด้วย Spider Lilies (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draggy[ADJ] เชื่องช้า, See also: น่าเบื่อ, ยืดเยื้อ, Syn. interminable, lengthy, Ant. shortened, abbreviated
laggard[ADJ] เชื่องช้า, See also: ชักช้า
stupid[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ, Syn. foolish, nonsensical, senseless
sullen[ADJ] เชื่องช้า, See also: เฉื่อยชา, Syn. awkward, slow-moving, sluggish
tardy[ADJ] เชื่องช้า (คำโบราณหรือใช้ในเชิงวรรณกรรม), See also: ชักช้า, อืดอาด, เอื่อยเฉื่อย, Syn. sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dopey(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey
dopy(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey
draggyadj. เฉื่อยชา,เชื่องช้า,ไม่มีชีวิตชีวา
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน
lazy(adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top