Search result for

เชี่ยว

(63 entries)
(0.3122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชี่ยว-, *เชี่ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชี่ยว[ADV] rapidly, See also: swiftly, strongly, Syn. แรง, Ant. เอื่อย, ช้า, Example: แม่น้ำสายนี้พอหน้าน้ำน้ำจะไหลเชี่ยวมาก, Thai definition: อาการที่สายน้ำไหลแรง
เชี่ยวชาญ[V] be skilled, See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, Syn. สันทัดจัดเจน, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, จัดเจน, Example: หมอท่านนี้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นพิเศษ
เชี่ยวกราก[ADV] rapidly, See also: swiftly, Example: ร่างของเขาล่องลอยไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก, Thai definition: แรงมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชี่ยวว. อาการที่สายนํ้าไหลแรง เรียกว่า นํ้าไหลเชี่ยว.
เชี่ยวชาญว. สันทัดจัดเจน, ชํ่าชอง, มีความชำนิชำนาญมาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next time leave the scheming to the experts.คราวหลังจะถามผู้เชี่ยวชาญละกัน There Might be Blood (2008)
I'm no fashion expert, but shouldn't the peopleไม่มีนักเชี่ยวชาญด้านแฟชั่น แล้วคนที่จะดุโชว์ของเธอ There Might be Blood (2008)
To seeing 16 more specialists.จากการไปพบ ผู้เชี่ยวชาญมา 16 คน Last Resort (2008)
You need a specialist to remove those kind of warts.คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเอาหูดพวกนั้นออก Dying Changes Everything (2008)
I'm an oncologist. I see cancer.ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ฉันเห็นมะเร็ง Dying Changes Everything (2008)
We specialize in making entrances.เราเชี่ยวชาญในการสร้างทางเข้าครับ Lair of Grievous (2008)
I have a friend who's really good at finding people.ผมมีเพื่อนคนนึง เชี่ยวชาญเรื่องตามสืบหาคนมาก ชื่อ โฮ ดอง กู Scandal Makers (2008)
We knew him in a professional capacity.เรารู้จักเขาในความสามารถที่เชี่ยวชาญ The Bank Job (2008)
But your vision itself isn't the issue, Because you were blind so long so I'm going to refer you a specialist.ฉันหนาว ดังนั้นหมอจะส่งเธอไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง paul faulkner จะช่วยคุณ The Eye (2008)
Okay, I understand.งั้นเดี๋ยวจะแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ให้ The Eye (2008)
How does one become an expert in disasters?คุณมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้ยังไง? Passengers (2008)
Do you have a masters in romantic Korean literature?คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในนิยายรักเกาหลีมั้ยล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชี่ยว[v.] (chīo) EN: be good at ; be expert at   FR: être un expert ; être doué
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong   FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé

English-Thai: Longdo Dictionary
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, R. polyglot, multilingual
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
medical expertise(n phrase ) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have a good command of[IDM] เชี่ยวชาญในบางสิ่ง, See also: มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบางสิ่งเป็นอย่างดี
kick all the tricks of the trade[IDM] รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ, See also: เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ
master[ADJ] ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
masterful[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด, Syn. perfect, skillful
nifty[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
perfect[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, Syn. expert
practiced[ADJ] ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced, Ant. inexperienced, unadept, clumsy
strong[ADJ] เชี่ยวชาญ, See also: ์ชำนาญ, ช่ำชอง, Syn. knowledgeable, skillful
shine at[PHRV] เก่งในเรื่อง, See also: เชี่ยวชาญใน, ฉลาดในเรื่อง, Syn. shine in
versed[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์, See also: เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Syn. knowledgeable, skilled, Ant. unaware, unknowing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ,มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
deft(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
巧み[たくみ, takumi] (adj ) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top