Search result for

เชิญ

(63 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชิญ-, *เชิญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิญ[V] invite, See also: ask, persuade, bid welcome, solicit, Syn. ชวน, เชิญชวน, ชักชวน, เชื้อเชิญ, นิมนต์, Example: คณะกรรมการเชิญผู้จัดการไปประชุม, Thai definition: แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม
เชิญ[V] install, See also: invite, Syn. อัญเชิญ, Example: เขาเชิญพระพุทธรูปไว้บนหิ้งบูชา, Thai definition: ถือ อุ้ม ชู หรือนำไปเป็นต้นด้วยความเคารพ
เชิญชวน[V] invite, See also: persuade, induce, ask, Syn. ชักชวน, ชวน, Example: รัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิญก. แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม เช่น เชิญมาเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรส
เชิญถือ อุ้ม ชู หรือนำไปเป็นต้นด้วยความเคารพ เช่น เชิญพระแสง เชิญพระพุทธรูป เชิญธง
เชิญกล่าวอนุญาตให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสุภาพหรืออ่อนน้อม เช่น เชิญเถิด เชิญครับ เชิญตามสบาย.
เชิญเทวดาก. ตั้งเครื่องสักการบูชาและเครื่องสังเวย แล้วกล่าวคำต้อนรับและแสดงความปรารถนา เพื่อขอให้เทวดาช่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เชิญเทวดามาในพิธีไหว้ครูโขนละคร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah.เชิญ Need to Know (2010)
Please.เชิญDeadline (2011)
But daddy was invited when he visited. Your mother already left for work,แต่พ่อฉันก็ได้รับเชิญ /แม่ของคุณกำลังจะไปทำงานแล้วนะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
This, uh, personal invitation to tour yale?บัตรเชิญจาก Yale New Haven Can Wait (2008)
But if yale had invited me, I would have said yes.แต่ถ้า Yale เชิญแม่ละก็ แม่จะตอบ Yes แน่ๆ New Haven Can Wait (2008)
The, uh, invitation is handwritten, Serena, in cursive.อ่า บัตรเชิญนี้เขียนด้วยมือเชียวนะเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
You were invited to my gathering.เธอได้รับเชิญNew Haven Can Wait (2008)
An intimate gathering at the Dean's house tonight?ได้รับเชิญไปงานคืนนี้หรอคะ? New Haven Can Wait (2008)
I'm not taking anything from you, Blair. I was invited.ฉันไม่ได้เอาอะไรไปจากเธอเลย แบลร์ ฉันแค่ได้รับเชิญ New Haven Can Wait (2008)
And as for taking me down, I'd love to see you try.แต่ถึงเธอจะไม่ปล่อยฉันไว้ ก็เชิญ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำยังไง New Haven Can Wait (2008)
I've been invited to the Dean's house tonight.ฉันได้รับเชิญให้ไปร่วมงานคีนนี้ ที่บ้านของท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
You got invited, and she didn't?เธอได้รับเชิญ.. แล้วแบลร์ไม่ได้งั้นหรอ? New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
เชิญก่อนครับ [ค่ะ][xp] (choēn køn khrap [kha]) EN: after you   
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
เชิญทางนี้[xp] (choēn thāng nī) EN: This way, please   
เชิญนั่งครับ [ค่ะ][xp] (choēn nang khrap [kha]) EN: sit down, please ; please be seated ; please sit down   
เชิญมา[v. exp.] (choēn mā) EN: invite   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask[VT] เชิญ, See also: เชื้อเชิญ, Syn. invite, propose, suggest
ask back[PHRV] เชิญให้กลับไป, Syn. have back
ask in[PHRV] เชิญเข้ามา, See also: เชิญมาร่วม, บอกให้เข้ามา, Syn. invite in
ask over[PHRV] เชิญให้มา, Syn. invite over
ask to[PHRV] เชิญไปยัง, Syn. invite to
ask up[PHRV] เชิญขึ้นข้างบน, See also: ชวนขึ้นข้างบน
bring home to[PHRV] เชิญมาพบปะกับ, Syn. come home to, get home to
call away[PHRV] เรียกตัวไป (ปกติใช้ทางธุรกิจ), See also: เชิญไป
call in[PHRV] เชิญมาบ้าน
call in[PHRV] เชิญมา, See also: เชิญ, เรียกมา, Syn. bring in, come in, get in, have in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
bidding(บิด'ดิง) n. คำสั่ง,การออกคำสั่ง,การเรียกมา,การเชื้อเชิญ,การประมูลราคา,ราคาที่ประมูล,การเรียกไพ่, Syn. command
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
invite(อินไวทฺ') vt. เชื้อเชิญ,เชิญ,ขอร้อง,ร้องขอ,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง. vi. เชิญ,นำมาซึ่ง., See also: inviter n., Syn. call for,ask
invitee(อินไวที') n. ผู้ถูกเชิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
guest(n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ,ผู้รับเชิญ,ลูกค้า
invitation(n) คำเชิญ,คำขอร้อง,บัตรเชิญ,การเชิญ
invite(vt) เชื้อเชิญ,ขอร้อง,นำมาซึ่ง
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เชิญ English: to invite
募る[つのる, tsunoru] Thai: เชิญชวนให้ร่วมงาน English: to solicit help, participation, etc
誘う[さそう, sasou] Thai: เชิญชวน English: to invite

German-Thai: Longdo Dictionary
Bitte nehmen Sie Platz!(phrase) เชิญนั่ง
bitteกรุณา, ได้โปรด เช่น Bitte nehmen Sie Platz! กรุณานั่งได้ หรือ เชิญนั่ง
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี

French-Thai: Longdo Dictionary
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top