Search result for

เชิง

(114 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชิง-, *เชิง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ (n ) Symbolic Logic
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (n ) Numerical Method
วิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (n phrase ) Human Psychology and Business Ethics

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิง[N] foot, See also: base, pedestal, Syn. ชาย, ริม, ปลาย, ตีน, Example: คนร้ายขับรถไปทิ้งไว้ที่เชิงเขา, Thai definition: ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง ชายหรือปลายของบางสิ่งบางอย่างที่ยื่นออกมา ริมหรือชายด้านล่างของผ้าที่มีลวดลาย
เชิง[N] manner, See also: posture, gesture, Syn. ท่าที, ท่วงที, ทีท่า, ท่าทาง, Example: ตำรวจคอยดูเชิงผู้ต้องสงสัยอยู่ห่างๆ
เชิงกล[ADJ] mechanical, Example: เครื่องมือชิ้นนี้มีอุปกรณ์เชิงกลที่ซับซ้อน, Thai definition: เกี่ยวกับเครื่องกล
เชิงลบ[ADJ] negative, Syn. แง่ลบ, Ant. เชิงบวก, Example: พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงลบกับเงื่อนไขการลาหยุดนี้
เชิงชาย[N] eaves, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนรูปแบน สำหรับรับชายคาเรือนที่ไม่มีกลอน
เชิงชาย[N] manliness, See also: man's stratagem, manly spirit, man's mettle, Syn. ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย, Example: เขาถูกหมิ่นเชิงชาย
เชิงมุม[ADJ] angular, Example: เขาวาดภาพเชิงมุม, Thai definition: เกี่ยวกับมุม
เชิงรัก[ADJ] romantic, Syn. เชิงรักๆ ใคร่ๆ, Example: ผู้ชมละครส่วนใหญ่จะชอบหนังเชิงรัก
เชิงเขา[N] foothills, See also: foot of the hill, Syn. ตีนเขา, Example: ชาวบ้านไปทำไร่ที่เชิงเขา
เชิงเลข[ADJ] numerical, Syn. เชิงตัวเลข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิงน. ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง เช่น เชิงสะพาน เชิงเขา เชิงกำแพง, ชายหรือปลายของบางสิ่งบางอย่างที่ยื่นออกมา เช่น เชิงตะพาบนํ้า เชิงปลากราย เชิงเลน เชิงกลอน, ริมหรือชายด้านล่างของผ้าที่มีลวดลายเช่น เชิงผ้า เชิงผ้าซิ่น.
เชิงก. แง่งอน, กระบวน, เช่น ทำเชิง เอาเชิง
เชิงกระบวนท่า เช่น เชิงรับ เชิงรุก
เชิงท่าที, ท่วงที, เช่น คุมเชิง หยั่งเชิง ลองเชิง
เชิงด้าน เช่น เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ.
เชิงกรวยน. กรวยเชิง, ชื่อลวดลายแบบหนึ่ง มักใช้ตกแต่งเชิงผ้า, เช่น ภูษาเชิงกรวยรูจี (อิเหนา).
เชิงกระยาดอกเบี้ยดู กระยาดอกเบี้ย.
เชิงกรานน. เตาไฟปั้นด้วยดิน ยกย้ายได้ มีชานสำหรับวางฟืน
เชิงกรานเรียกกระดูกตะโพกที่มีสัณฐานอย่างเชิงกราน ว่า กระดูกเชิงกราน.
เชิงกลว. เกี่ยวกับเครื่องกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvisเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis minor; pelvis, small; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, small; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, true; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true pelvis; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, funnel-shapedเชิงกรานรูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funnel-shaped pelvisเชิงกรานรูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, roundเชิงกรานรูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
round pelvisเชิงกรานรูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content footnoteเชิงอรรถเสริมความ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
พระจิตกาธานเชิงตะกอน (สำหรับเจ้านาย), (ราชา) พระจิตกาธาน [ศัพท์พระราชพิธี]
Pelvisเชิงกราน [TU Subject Heading]
Qualitativeเชิงคุณภาพ [TU Subject Heading]
Quantitativeเชิงปริมาณ [TU Subject Heading]
Footnotesเชิงอรรถ
หลักฐานการอ้างอิงข้อความที่นำมาจากที่อื่นเพื่อประกอบการเรียบเรียงงาน วิจัย อยู่ส่วนล่างของหน้า งานวิจัยบางเรื่องอาจรวมเชิงอรรถไว้ท้ายบทหรือท้ายเล่มเลยก็ได้ เชิงอรรถมี 3 ประเภท

1. เชิงอรรถอ้างอิง (Citation footnotes) คือ เชิงอรรถแสดงแหล่งที่มาของข้อความที่นำมาประกอบการเรียบเรียง

2. เชิงอรรถเสริมความ (Content footnotes) คือ เชิงอรรถอธิบายศัพท์หรือข้อความเพิ่มเติมในเนื้อเรื่องบางตอนที่มีความสัมพันธ์กัน

3. เชิงอรรถโยง (Cross reference footnotes) คือ เชิงอรรถที่โยงให้ผู้อ่านดูข้อความที่หน้าอื่นในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน หรือดูเพิ่มเติมในบทอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดไว้แล้วและไม่ต้องการกล่าวซ้ำอีก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Analyticalเชิงวิเคราะห์, แบบวิเคราะห์ [การแพทย์]
downstream toedownstream toe, เชิงลาดท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gynaecoid Typeเชิงกรานแบบที่พบบ่อยในสตรี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not exactly.ก็ไม่เชิง Chuck in Real Life (2008)
Not quite.ไม่เชิง Chuck in Real Life (2008)
No, not really.ไม่ ไม่ ไม่เชิงนะ There Might be Blood (2008)
One millimeter cut through upper abdomen.ตัดไปแค่1มม.เหนือเชิงกราน Birthmarks (2008)
{\pos(194,215)}Well, not really dated her, moreอืม ก็ไม่เชิงเดทนะ Dying Changes Everything (2008)
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง The Labyrinth of Gedref (2008)
Not really.ก็ไม่เชิง Valiant (2008)
Hmm... Not really, I didn't know any different.ก็ไม่เชิง ก็ไม่รู้ว่าต่างกันยังไง The Moment of Truth (2008)
Obviously, not anything.ก็ไม่เชิงไม่ใช่เกือบทุกอย่าง Excalibur (2008)
General, the ongoing stalemate in the war has become unacceptable.นายพล ในสงคราม การคุมเชิงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้ Lair of Grievous (2008)
Thisen is a different swamp altogether. Sorry.เจ้าพวกนี่มันต่างจากพวกหนองน้ำอื่นๆ โดยสิ้นเชิงเลย โทษที Bombad Jedi (2008)
It's a completely different style from last time's carefree and beautiful Nella Fantasia.ซึ่งมันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเพลงที่ดูสวยงาม ในครั้งที่แล้วอย่าง เนลล่า แฟนตาเซีย Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard   FR: base [f] ; support [m]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone   FR: bassin [m]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel   FR: poêle au bois [m]
เชิงกล[adj.] (choēngkøn) EN: mechanical   FR: mécanique
เชิงกลยุทธ์[adj.] (choēng konlayut) EN: strategic   FR: stratégique
เชิงคำนวณ[adj.] (choēng khamnūan) EN: computational   
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated   FR: complexe ; compliqué
เชิงธุรกิจ[adj.] (choēng thurakit) FR: commercial
เชิงปริมาณ[adj.] (choēng parimān) EN: quantitative   FR: quantitatif

English-Thai: Longdo Dictionary
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
noob(n collq) มือใหม่, คนที่ไม่ประสีประสา (อาจใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น), S. rookie, newbie
finesse(n) ชั้นเชิง
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banquette[N] เชิงที่มั่นสำหรับยิงของทหาร, Syn. fort, barbette
candelabrum[N] เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน, Syn. candlestic, candleholder
candlestick[N] เชิงเทียน, Syn. candleholder, candelabra
deductively[ADV] แบบอนุมาน, See also: เชิงอนุมาน
empirical[ADJ] ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี, See also: เชิงประจักษ์, Syn. experiental, observation
footnote[N] เชิงอรรถ, See also: คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
ironic[ADJ] เชิงเยาะเย้ย, See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
ledge[N] แนวหินที่ยื่นมาจากหน้าผา, See also: เชิงผา
multiplex[ADJ] หลายเท่า, See also: เชิงซ้อน, ทวีคูณ, Syn. manifold, multiple, multiplicate
negative[ADJ] ที่เป็นด้านลบ, See also: เชิงลบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
architectural(adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
bevel(n) มุม,เชิง,ชาย
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
candlestick(n) เชิงเทียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spatiotemporal (adj ) เชิงปริภูมิกาล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Wort(n) |das, pl. Worte/ Wörte| คำ(เชิงภาษา)
alsกว่า (ในเชิงเปรียบเทียบ) เช่น mehr als, länger als
Schall(n) |der, nur Sing.| เสียง (เรียกในเชิงวิทยาศาสตร์) เช่น die Schallwelle คลื่นเสียง, See also: die Stimme, das Geräusch
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl
vollkommen(adv) อย่างสิ้นเชิง, ตลอดทั้งหมด เช่น vollkommen zerstören ทำลายให้ราบเป็นหน้ากลอง
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง , See also: A. gelingen,
Wurzel(n) |die, pl. Wurzeln| รากเชิงคณิตศาสตร์ เช่น Die zweite Wurzel aus sechzehn ist vier. รากที่สองของสิบหกคือสี่
Schöpfung(n) |die| การก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต(เชิงศาสนา)
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top