Search result for

เฉย ๆ

(25 entries)
(0.2608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉย ๆ-, *เฉย ๆ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉย ๆว. ใช้ประกอบข้อความหรือคำอื่น มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ข้อความแวดล้อม เช่น หยิบไปเฉย ๆ คือ หยิบไปโดยไม่ได้บอกกล่าว, อยู่บ้านเฉย ๆ คือ อยู่บ้านโดยไม่ทำอะไรให้เป็นกิจจะลักษณะ หรือไม่ได้ทำมาหากินอะไร
เฉย ๆไม่ยินดียินร้าย เช่น เขาเป็นคนเฉย ๆ, เท่านั้น เช่น ปลูกเรือนไว้เฉย ๆ ไม่ให้ใครอยู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stay put, child!อยู่เฉย ๆ เด็กน้อย! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He thinks he can sit it out and still take a slice.มันคิดว่ามันนั่งเฉย ๆ แล้วจะได้ส่วนแบ่งไปรึ The Dark Knight (2008)
You think you can steal from us and just walk away?แกคิดจะมาตบเอาเงินไปเฉย ๆ งั้นเหรอ The Dark Knight (2008)
I was just looking.แค่ดูเฉย ๆ 24: Redemption (2008)
SHE WENT TO A COMMUNITY COLLEGE A FEW TOWNS OVER,ทอมมี่ เหมือนกับว่าเขาหายไปเฉย ๆ House on Fire (2009)
Yeah,I appreciate your concern,but,uh,I'm not gonna stand around while Kyle's still out there.ครับ ขอบคุณที่เตือน แต่เอ่อ... ผมจะไม่ยอมอยู่เฉย ๆ ในขณะที่ไคล์ยังอยู่ข้างนอกนั่นหรอกนะ A Shade of Gray (2009)
'Cause I'm not gonna sit still and I'm not gonna stop until we find Kyle.แต่ผมจะไม่นั่งเฉย ๆ ผมจะไม่ยอมหยุด จนกว่าเราจะเจอไคล์ A Shade of Gray (2009)
I have got to do this. I can't walk away from that placeผมต้องทำแบบนี้นะ ผมเดินจากมาร้านพิซซ่าเฉย ๆ ไม่ได้หรอก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Used to display it on the shelf.เอาไว้ตั้งโชว์บนชั้นเฉย ๆ Crime Doesn't Pay (2009)
But I warn you, I'm just gonna lie here, resenting you the whole time, waiting for this hell to be over.แต่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันจะนอนเฉย ๆ ทำให้คุณไม่พอใจตลอดเวลาเลย รอให้คุณทำมันให้เสร็จ ๆ Rose's Turn (2009)
Hey, you're not paying me to just go through the motions.นี่ คุณไม่ได้จ้างผมมาเพื่อแค่ให้เดินผ่านเฉย ๆ นะ Marry Me a Little (2009)
But standing here doing nothing is not gonna solve anything.แต่การยืนเฉย ๆ ที่นี่ ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ Bulletproof (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
data packetกลุ่มข้อมูลกลุ่มหมายถึง ข้อมูลจำนวนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communication) เช่น packet switching บางทีใช้ packet เฉย ๆ ก็ได้
dormancy(ดอร์'มันซี) n. ภาวะที่ไม่เคลื่อนที่,สภาพที่อยู่เฉย ๆ ,ภาวะที่ซุ่มอยู่
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
inaction(อิคแอค' เชิน) n. ความขี้เกียจ, การไม่ทำอะไร, การไม่ดำเนินกิจการ, การอยู่เฉย ๆ, Syn. idleness, immobility, rest)
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle
kbย่อมาจาก kilobyte มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า K เฉย ๆ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ
mere(เมียร์) adj. เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,แท้ ๆ ,อุดมสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top