Search result for

เจ้าเล่ห์

(43 entries)
(0.2416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าเล่ห์-, *เจ้าเล่ห์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเล่ห์[ADJ] tricky, See also: cunning, sly, wily, Syn. กะล่อน, หัวหมอ, Ant. ซื่อตรง, Example: เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ เจ้านายจึงไม่ไว้ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าเล่ห์น. ผู้มีกลอุบายพลิกแพลงต่าง ๆ.
เจ้าเล่ห์เพทุบายว. มีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมาก.
เจ้าเล่ห์แสนกลว. มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก, แสนกล ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never underrate the wily Pathan.ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้ How I Won the War (1967)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Too wily for that, the wily Pathan.เขี้ยวลากดินมากด้วยสำหรับ การที่จอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
God help your men. They'll be torn apart by the wily Pathan.พวกเขาจะถูกฉีกออกจากกัน โดยจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
Quen Zhen Sect has been tricked by a cunning person.สำนักช้วนจินเราตกหลุมพลางคนเจ้าเล่ห์Return of the Condor Heroes (1983)
These Wheelers can be tricky customers.พวกขาล้อมันเจ้าเล่ห์นัก Return to Oz (1985)
You're too foxy to be my friend.เธอมันเจ้าเล่ห์เกินไปที่จะมาเป็นเพื่อนฉัน. Cinema Paradiso (1988)
That's her art. The art of mind-fucking.มันเป็นศิลปะของเธอ ศิลปะของความเจ้าเล่ห์ Basic Instinct (1992)
When it comes to mind-fucking, she's the all-time genius.เมื่อมีความคิดเจ้าเล่ห์เกิดขึ้น เธอเป็นอัจฉริยะเลยล่ะ Basic Instinct (1992)
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว The Man in the Iron Mask (1998)
Yours is a porker.นายมันสุดเจ้าเล่ห์เลย Christmas in August (1998)
Man... you are one twisted fuck.ให้ตาย คุณมันเจ้าเล่ห์ชิบหาย American Beauty (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cunning[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
designing[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: มีแผน, Syn. tricky
hypocritical[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: หน้าไหว้หลังหลอก, ตีสองหน้า
parlous[ADJ] ฉลาดแกมโกง, See also: เจ้าเล่ห์, มีเล่ห์เหลี่ยม
subtle[ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. cunning, ingenious, shrewd
tricky[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
wily[ADJ] เต็มไปด้วยเล่ห์, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. crafty, cunning, tricky, Ant. forthright, honest, straightforward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
designing(ดีไซ'นิง) adj. เจ้าเล่ห์,มีแผน n. ศิลปะในการออกแบบ, See also: designingly adv.
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
fox(ฟอคซฺ) n. สนัขจิ้งจอก,หนังสนุขจิ้งจอก,บุคคลเจ้าเล่ห์ vt. หลอกลวง,โกง,ทำอย่างเจ้าเล่ห์ -Phr. (play the fox กระทำอย่างเจ้าเล่ห์), Syn. schemer -pl. foxes,fox
foxy(ฟอค'ซี) adj. คล้ายสุนัข,เจ้าเล่ห์, See also: foxily adv. foxiness n., Syn. crafty
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
roguish(โร'กวิช) adj. พาล,หลอกลวง,โกง,เจ้าเล่ห์,มารยา,เกเร -roguishly adv. -roguishness n., Syn. mischievous,crafty,knavishg
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag,winding

English-Thai: Nontri Dictionary
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
fox(n) หมาจิ้งจอก,คนเจ้าเล่ห์
foxy(adj) เจ้าเล่ห์,เหมือนสุนัขจิ้งจอก,ฉลาดแกมโกง
huckster(n) พ่อค้าเร่,นักโฆษณา,คนเจ้าเล่ห์,ทหารรับจ้าง
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
knavish(adj) คดโกง,ขี้โกง,ไม่ซื่อ,เจ้าเล่ห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偽善[ぎぜん, ] เจ้าเล่ห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top