Search result for

เจ้าของภาษา

(3 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าของภาษา-, *เจ้าของภาษา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าของภาษา[N] native speaker, Example: นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาภาษาทั่วไปจะได้ข้อมูลส่วนใหญ่จากการซักถามเจ้าของภาษา, Thai definition: คนที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งตั้งแต่เกิดเรียกว่าคนนั้นเป็นเจ้าของภาษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของภาษา[n. exp.] (jaokhøng phāsā) EN: native speaker   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
native speaker[N] เจ้าของภาษา

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

เจ้าของภาษา

 


  

  เจ้าของภาษา
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top