Search result for

เจ็บป่วย

(37 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ็บป่วย-, *เจ็บป่วย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็บป่วย[V] be sick, See also: be ill, ail, Syn. ป่วย, ป่วยไข้, เจ็บไข้ได้ป่วย, ไม่สบาย, Ant. สบาย, Example: เธอเจ็บป่วยนานนับเดือนก่อนจะสิ้นใจตาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ergo, welfare kills sick children.ดังนั้นสวัสดิการสังคม\ ฆ่าบรรดาเด็กที่เจ็บป่วย Adverse Events (2008)
- You can't hide from misery. - This isn't your business.นายซ่อนตัวจากความเจ็บป่วยไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่องของนาย Dying Changes Everything (2008)
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
There are no new deaths, and the sick are recovering.- ไม่มีใครเสียชีวิตเพิ่มแล้วและอาการเจ็บป่วยก็ค่อยๆดีขึ้น The Mark of Nimueh (2008)
Joon-Soo is suffering from pneumonia.ความเจ็บป่วยของจุนซู จากปอดบวม Baby and I (2008)
He shows all the deterioration, the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave.ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยของเด็กแรกเกิด แต่เป็นของชาย - วัยแปดสิบกว่าที่ใกล้ลงหลุมแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The love I have for my brother is the natural love any sister would have for someone with whom she's grown up nursed when sick, played with as a child.ความรักที่ข้ามีต่อพี่ชาย เป็นความรักธรรมดาที่น้องสาวพึงจะมี ให้แก่พี่ชาย ผู้ซึ่งได้เติบโตมาด้วยกัน ดูแลกันยามเจ็บป่วย เล่นสนุกกันครั้งเยาว์วัย The Other Boleyn Girl (2008)
I took care of my father for many years of illness.ฉันก็ดูแลพ่อของฉัน หลายปีที่ท่านเจ็บป่วย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Preaching the good news for you and healing the diseases of sick.เทศน์บอกข่าวดีสำหรับท่าน และรักษาอาการเจ็บป่วย Agora (2009)
Possession, mental illness?การไล่ผี, การเจ็บป่วยทางจิตใจ? Demonology (2009)
Howdy. How are you doing today?การเจ็บป่วยเริ่มขึ้นในปี 1956 The Cove (2009)
- Theysa looking for the sick maker.- พวกเขาซ่ากำลังค้นหาผู้ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย Blue Shadow Virus (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บป่วย[v.] (jeppūay) EN: be sick   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ailing[ADJ] เจ็บป่วย, See also: เจ็บออดแอด, เจ็บกระเสาะกระแสะ, ที่มีสุขภาพไม่ดี, Syn. sick, sickly, ill
ill[ADJ] เจ็บป่วย, See also: ป่วย, ไม่สบาย, Syn. sick, unhealthy, unwell, Ant. healthy, well
illy[ADJ] ไม่สบาย, See also: เจ็บป่วย, กระเสาะกระแสะ, สุขภาพไม่ดี
sickly[ADJ] เจ็บป่วยบ่อย, See also: ป่วยเรื้อรัง, ซีดเซียว, บอบบาง, ไม่แข็งแรง, กระเสาะกระแสะ, Syn. feeble, weak, Ant. healthy, well
stricken[ADJ] เป็นโรค, See also: เจ็บป่วย, Syn. ill, sick
take[VI] เจ็บป่วย, Syn. catch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
doolie(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dooly(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
malady(แมล'ละดี) n.โรค,ความเจ็บป่วย,ไข้เจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
ill(n) เรื่องร้าย,ความเจ็บป่วย,อันตราย,ผลร้าย
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
malady(n) ความเจ็บป่วย,โรคภัย
squeamish(adj) คลื่นไส้,เจ็บป่วย,ขี้แย,สนิมสร้อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top