Search result for

เจ็บปวด

(53 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ็บปวด-, *เจ็บปวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็บปวด[V] pain, See also: ache, sore, suffer, hurt, Syn. ปวด, เจ็บ, Example: สามีจะต้องไปอยู่เคียงข้างยามคลอดเพื่อจะได้เห็นใจภรรยาว่าเจ็บปวดแค่ไหน, Thai definition: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
เจ็บปวด[ADJ] hurt, See also: offended, bitter, painful, distressful, Syn. ปวดร้าว, Example: คำแถลงการณ์นี้กลั่นออกมาจาก ประสบการณ์ตรงอันเจ็บปวด, Thai definition: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
เจ็บปวดรวดร้าว[V] be in anguish, See also: feel a mental pain, be distressed, be deeply pained, get hurt, Syn. เจ็บปวด, ปวดร้าว, Example: เขาต้องเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสกับการถูกกระทำครั้งนั้น, Thai definition: รู้สึกเจ็บทางใจเมื่อได้รับความทุกข์ใจเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ็บปวดก. รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dyniaเจ็บปวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very painful.อื่มม เจ็บปวดแฮะ New Haven Can Wait (2008)
Some evil developer turns it into a pain quotidien.คนเลวๆจะเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวด อย่างเคย โอ้.. Chuck in Real Life (2008)
Well, to say things ended badlyจบไปแล้วอย่างเจ็บปวดนะ Chuck in Real Life (2008)
Not caring about who you hurt. Dad,ไม่ใส่ใจว่าลูกจะทำให้เจ็บปวด, พ่อ There Might be Blood (2008)
But if the result's just damage and pain,และถ้าผมมันจะทำให้เสียหายและเจ็บปวด Adverse Events (2008)
One'll take the edge off, but it won't give me enough relief for an escape back to plainsboro.แค่หนึ่งมันไม่สามารถทำให้ฉันรู้สึกดี จากความเจ็บปวดบ้าบอนี่ได้หรอก Birthmarks (2008)
The slutty party girl is fun till she pukes on your shoes, then she's just a pain in the ass.ปาร์ตี้ของสาวๆสนุก จนเธออวกใส่รองเท้าคุณ ดังนั้นเธอเริ่มจะเจ็บปวดที่บั้นท้าย Lucky Thirteen (2008)
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง Joy (2008)
Blockage explains the pain.การอุดตันอธิบาย เรื่องความเจ็บปวดได้ The Itch (2008)
Pain changes things.ความเจ็บปวดทำให้เปลี่ยนไป The Itch (2008)
He can Chase me out once he's done doubling up in agony.เขาจะขับไล่ฉันได้ เมื่อฉันพูดกับเขาเสร็จแล้ว ความเจ็บปวดจะเป็น 2 เท่า The Itch (2008)
I-I feel pain when I go outside.ฉัน.. ฉันรู้สึกเจ็บปวด เวลาออกไปนอกบ้าน The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé

English-Thai: Longdo Dictionary
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache[VI] เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, Syn. pain, be sore, throb
agonize[VI] เจ็บปวด, See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว, Syn. feel anguish
anguish[VI] เจ็บปวดรวดร้าว, See also: ตรอมใจ, ระทม, ตรมตรอม, ตรม, ทรมาน, ทรมาทรกรรม
biting[ADJ] เจ็บปวดเพราะหนาวมาก, Syn. piercing
distressed[ADJ] เจ็บปวด
excruciating[ADJ] เจ็บปวดมาก (ทางร่ายกายหรือจิตใจ), Syn. agonizing, painful, tormenting
pained[ADJ] บอบช้ำ, See also: เจ็บปวด, Syn. hurt, tortured, distressed
painful[ADJ] เจ็บปวด, See also: เจ็บแสบ, ระบม, Syn. injurious, damaging, sore, aching, Ant. healthy, comfortable, well
minging[SL] ปวด, See also: เจ็บปวด
sore[ADJ] เจ็บปวด, Syn. painful, hurtful, aching

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
algiaความเจ็บปวด
algo-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับความเจ็บปวด
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
ache(vi) ปวด,เจ็บ,เจ็บปวด
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
痛む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บปวด English: to hurt

German-Thai: Longdo Dictionary
Schmerz(n) |der, pl. Schmerzen| อาการปวดเมื่อย, อาการเจ็บปวด
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด , See also: Related: Leid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top