Search result for

เจี้ยว

(19 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจี้ยว-, *เจี้ยว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจี๊ยว ๑ก. ส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากเป็นเสียงผู้หญิงหรือเด็ก, เจี๊ยวจ๊าว ก็ว่า
เจี๊ยว ๑ก่อเรื่องวุ่นวาย, เอะอะอาละวาด.
เจี๊ยว ๑ว. อาการที่ส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากเป็นเสียงผู้หญิงหรือเด็ก, เจี๊ยวจ๊าว ก็ว่า.
เจี๊ยว ๒น. กระเจี๊ยว.
เจี๊ยวจ๊าวก. ส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากเป็นเสียงผู้หญิงหรือเด็ก, เจี๊ยว ก็ว่า.
เจี๊ยวจ๊าวว. อาการที่ส่งเสียงดังเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยมากเป็นเสียงผู้หญิงหรือเด็ก, เจี๊ยว ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you know a Dickie Withers at 85?นายรู้มั้ย นายเจี้ยว แห้งเหี่ยว\ อยู่เลขที่ 35 The Love Guru (2008)
A dickie does wither at 85. I own you! Yeah!เจี้ยวจะแห้งเหี่ยวลงใน 35 นาที นายโดยฉันเข้าแล้ว The Love Guru (2008)
Mom, get them, my big boy pants.แม่จ๋า ซื้อให้หนูที กางเกงใส่แล้วกระเจี้ยวหนูใหญ่ Pilot (2008)
Mommy, could you zip up my big boy pants.แม่จ๋า รูดซิบกางเกงขึ้นให้หนูที กางเกงใส่แล้วกระเจี้ยวหนูใหญ่ Pilot (2008)
Like what kind of medical issues? You got penis withdrawal?มีปัญหาด้านสุขภาพแบบไหนงั้นเหรอ ต้องอมกระเจี้ยวแก้ป่วยงั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)
You're the one in the black truck. You wanted me to do that kid.นายที่ขับรถกระบะสีดำ นายจะให้ฉันอมกระเจี้ยวเด็กคนนั้น Bit by a Dead Bee (2009)
I may be sucking cock to pay my bills, too.ฉันอาจจะต้องดูดกระเจี้ยว เป็นเงินค่าใช้จ่ายของฉันด้วยเช่นกัน Potlatch (2009)
Two minutes later, I'd have been dancing in Tig territory.ช้ากว่านี้ 2 นาที ผมจะต้องเอากระเจี้ยวไปเสียบสมรภูมิรบแน่ Fírinne (2010)
That give you a little stiffie, Wayne?นั่นคงจะทำให้นายกระเจี้ยวแข็งขึ้นมาบ้าง ใช่ไหมเวย์น Bainne (2010)
Gemma, I'm a very big man, and...เจมม่า ฉันกระเจี้ยวใหญ่มากและ... Oiled (2010)
Shit, I better go get my dick sucked.เวรเอ้ย ฉันไปให้ดูดกระเจี้ยวจะดีกว่า Caregiver (2010)
Figure out what we're doing with our dicks when we get back.ค่อยมาหาทางออกเรื่องกระเจี้ยวของพวกเราที่หลัง ตอนที่พวกเรากลับมา Widening Gyre (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top