Search result for

เจรจา

(51 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจรจา-, *เจรจา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจรจา[V] negotiate, See also: converse, discuss, talk, confer, Syn. พูด, พูดจา, สนทนา, Example: เราต้องเจรจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนน้อมไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองหรืออวดดี, Thai definition: พูดจากันอย่างเป็นทางการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจรจา(เจนระจา, เจระจา) ก. พูด, พูดจากัน, พูดจากันเป็นทางการ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While you try and negotiate a hostage tradeขณะที่คุณพยายามเจรจา แลกเปลี่ยนตัวประกัน Last Resort (2008)
Actually, we're through negotiating.อััััััััััััััััััันที่จริงเราไม่เจรจาแล้ว Last Resort (2008)
Negotiation's over.การเจรจาจบลงแล้ว Last Resort (2008)
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง Ambush (2008)
Unaware I was, Count Dooku was invited to our meeting.กระหม่อมไม่ทราบมาก่อนว่าเคาท์ดูกู ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเจรจากับเราด้วย Ambush (2008)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
I cannot negotiate with sorcerers.ข้าไม่สามารถเจรจากับพ่อมดได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
- wanted to negotiate a treaty.-ต้องการเจรจา Destroy Malevolence (2008)
Maybe it is worth more than we negotiated.บางทีมันอาจจะมีค่ามากกว่าที่เราได้เจรจากันไว้ Downfall of a Droid (2008)
May I recommend that only those who are qualified for these delicate peace talks participate in them.ข้าขอแนะนำว่าพวกเขาเหมาะสมมาก สำหรับการเจรจาสันติที่ละเอียดอ่อนอย่างนี้ Bombad Jedi (2008)
Meesa knowing meesa be big help with the negotiations.ข้าซ่าคิดว่าข้าซ่าอาจจะ มีประโยชน์สำหรับการเจรจา Bombad Jedi (2008)
- fluent in over 6 million forms of...- เจรจาได้มากกว่า 6 ล้านรูปแบบ... Bombad Jedi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจรจา[v.] (jēnrajā = jēnjā) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views   FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā) EN: negotiate   FR: négocier
เจรจาธุรกิจ[v. exp.] (jēnrajā thurakit = jēnjā thurakit) EN: talk about business   FR: parler affaires

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barter[VI] เจรจาต่อรอง, See also: ต่อรองการค้า, Syn. trade
negotiate with[PHRV] เจรจาต่อรองกับ
negotiate[VI] เจรจาต่อรอง, Syn. compromise, reconcile
negotiate[VT] เจรจาต่อรอง, Syn. compromise, reconcile
palaver[VI] เจรจา, See also: ถกเถียง, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. confer
palter[VI] เจรจาแลกเปลี่ยน, See also: พูดต่อรอง, Syn. haggle, bargain, chaffer
parley[VI] เจรจา, See also: เจรจา, ประชุม, สนทนา, Syn. talk, converse, speak
parley with[PHRV] เจรจาตกลงกับ
renegotiate[VI] เจรจาอีกครั้ง, See also: ต่อรองใหม่, เจรจาใหม่
renegotiate[VT] เจรจาอีกครั้ง, See also: ต่อรองใหม่, เจรจาใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interlocution(อินเทอโลคิว'เชิน) n. การสนทนา,การเจรจา, Syn. conversation
interlocutor(อินเทอลอค'คิวเทอะ) n. ผู้สนทนา,ผู้เจรจา, Syn. conversationalist
negotiable(นิโก'ชิอะเบิล) adj. โยกย้ายกันได้,เจรจากันได้,ซื้อขายกันได้., See also: negotiability n.
negotiant(นิโก ช 'เอินทฺ) n. ผู้เจรจา
negotiate(นิโก'ช ' เอท) vi.,vt. เจรจา,จัดการ,แลกเป็นเงิน,ซื้อขาย., See also: negotiator n.
negotiation(นิโกชิเอ' เชิน) n. การเจรจา, Syn. mediation
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.
parley(พาร์'ลี) n. การเจรจา,การประชุม
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
speak(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง, Syn. talk,mention

English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
interview(vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม
negotiable(adj) ตกลงกันได้,เจรจากันได้,เปลี่ยนมือกันได้
negotiate(vi,vt) เจรจาตกลง,ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน,จัดการ,โยกย้าย
negotiation(n) การเจรจา,การประชุม,การซื้อขาย
negotiator(n) ผู้เจรจา,ผู้ซื้อขาย,ผู้แลกเปลี่ยนกัน
parley(n) การตกลง,การเจรจาข้อพิพาท,การประชุม
parley(vi) ตกลง,เจรจาข้อพิพาท,ประชุม,สนทนา
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
talk(n) การพูด,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
話し合う[はなしあう, hanashiau] Thai: เจรจาพูดคุย English: to discuss

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม
ein Gespräch führenนำหรือทำการเจรจา, เจรจา
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top