Search result for

เงินช่วยเหลือ

(39 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินช่วยเหลือ-, *เงินช่วยเหลือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินช่วยเหลือ[N] aid, See also: grant-in-aid, subsidy, subvention, Syn. เงินสนับสนุน, เงินบริจาค, Example: เราได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ, Count unit: บาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subventionเงินช่วยเหลือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grantเงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child benefitเงินช่วยเหลือบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maternity grantเงินช่วยเหลือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
capitation grantเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grant, capitationเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
birth grantเงินช่วยเหลือเมื่อคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?จะมีความเป็นธรรมและ ความเท่าเทียมได้อย่างไร? ระหว่างคนที่มีเพียงสองมือใช้ทำงาน กับคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักร และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ? Home (2009)
granted, i was older than she is, but... what got me through were the people closest to me, and... if monica's daughter is with a good family, and we take her away from them... are we doing more harm than good?ได้รับเงินช่วยเหลือ ฉันอายุมากกว่าเด็กคนนี้ แต่... สิ่งที่ทำให้ฉันผ่านมันมาได้ คือคนที่ใกล้ชิดกับฉันที่สุด และ... ถ้าลูกสาวของโมนิก้า ได้อยู่กับครอบครัวที่ดี Cradle to Grave (2009)
Has been evaluated as a significant contribution to the national defense.เราคาดการณ์ว่าคงจะให้เงินช่วยเหลือ จำนวนมากสำหรับการป้องกันประเทศ City Hunter (2011)
No, Schmidt, I don't want your charity.ชมิดท์ ฉันไม่ต้องการเงินช่วยเหลือของนาย Bells (2011)
The only thing that was found in the car was a brochure for a haitian orphans charity Jamie ran.สิ่งเดียวที่ถูกพบอยู่ในรถคันนั้น ก็คือโบรชัวกองทุนเงินช่วยเหลือ เด็กกำพร้าในตาฮิติที่เจมี่ดูแลอยู่ Number Crunch (2011)
And as your friend, I've asked them to grant you the same courtesy.และในฐานะเพื่อน ฉันขอให้พวกเขา ให้เงินช่วยเหลือคุณในทางเดียวกัน Grief (2012)
That subsidy thing just slipped out.เรื่องเงินช่วยเหลือนั่น มันแค่เผลอหลุดปากออกไป De Marathon (2012)
Erica Humphrey-Miller wrote up a grant proposal.เอริก้า ฮัมฟรีย์ มิลเลอร์ เขียนข้อเสนอเป็นเงินช่วยเหลือ We Are Family (2013)
Here's the pension form.นี่เป็นเอกสารรับเงินช่วยเหลือCinema Paradiso (1988)
And little Kareem don't want your child support.หนูคารีมไม่ได้ต้องการเงินช่วยเหลือคุณ Bringing Down the House (2003)
She was all tattooed and Banji and weIfare-ish.เนื้อตัวมีแต่รอยสักเหมือนพวก แบมือรับเงินช่วยเหลือ Bringing Down the House (2003)
Father Flavin doesn't have the money to help them.โดยที่สังคมไม่มีเงินช่วยเหลือพวกเขา - ได้โปรดฟังผม I Heart Huckabees (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินช่วยเหลือ[n.] (ngoen chūayleūa) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant   FR: aide [f] ; subside [m] ; subvention [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefit[N] เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
grant[N] เงินช่วยเหลือ, See also: เงินบริจาค, เงินสนับสนุน, Syn. allowance, financial aid, grant-in-aid
grant-in-aid[N] เงินช่วยเหลือ, See also: เงินสนับสนุน, เงินอุดหนุน, การให้ทุน, Syn. allowance, grant
subvention[N] เงินช่วยเหลือ, Syn. aid, allowance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
pension(เพน'เชิน) n. เบี้ยบำนาญ,เงินบำนาญ,เงินช่วยเหลือ,เงินสงเคราะห์., Syn. annuity
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
subsidy(ซับ'ซิดี) n. การสงเคราะห์เงิน,การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน, Syn. premium
subvention(ซับเวน'เชิน) n. เงินช่วยเหลือ,เงินสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา,การสงเคราะห์., See also: subventionary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pension(n) เงินบำนาญ,เบี้ยหวัด,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ
relief(n) ความโล่งใจ,ความบรรเทา,เงินช่วยเหลือ,การบรรเทาทุกข์
subvention(n) เงินสงเคราะห์,เงินอุดหนุน,เงินช่วยเหลือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
child allowanceเงินช่วยเหลือบุตร
funeral allowanceเงินช่วยเหลืองานศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top