Search result for

เงิน

(153 entries)
(0.0825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงิน-, *เงิน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉันได้เงินจากคุณแล้ว (n vt ) ฉันได้เงินจากคุณแล้ว
นโยบายการเงินMonetary Policy
บัญชีเงินฝากประจำ (n ) fixed deposit account, time deposit account
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน
เงินเปรียบเทียบปรับfine penalty money

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงิน[N] silver, See also: Ag, atomic number 47, Example: บางคนชอบเครื่องประดับที่ทำจากเงิน
เงิน[N] money, See also: currency, cash, coin, Example: ข้อมูลของคุณมีค่ามากกว่าเงินเพียงไม่กี่สิบบาท, Count unit: บาท, Thai definition: วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, วัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินปี[N] annuity, See also: annual payment, Syn. เงินประจำปี, เงินรายปี, Example: เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงรักษาพระเกียรติได้ รัฐบาลจึงได้ถวายเงินปีเป็นรายได้แก่พระองค์, Thai definition: เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชบริพารจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง
เงินสด[N] cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน
เงินแป[N] small coin-change, Example: ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเงินแปแล้ว, Thai definition: เงินย่อยของเงินเหรียญ มีเงินแปสองสลึง แปสลึง แปเฟื้อง. (ประชุม ร.4)
เงินกู้[N] loan, See also: money lent, Syn. เงินกู้ยืม, Example: ลูกหนี้ต้องนำเงินกู้ไปคืนเจ้าหนี้ภายใน 30 วัน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ยืมโดยมีดอกเบี้ย
เงินตรา[N] money, See also: currency, cash, coin, Syn. เงิน, เงินทอง, Example: ประสบการณ์ในชีวิตไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินตรา, Thai definition: เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินตาย[N] money out of circulation, See also: unused money, Example: เงินตายเป็นเงินที่ไม่นำออกมาใช้แล้ว, Thai definition: เงินตราที่รัฐเลิกใช้, เงินที่มิได้ทำเป็นรูปพรรณ, เงินที่เก็บไว้ไม่นำออกใช้
เงินต้น[N] principle, See also: capital, Syn. ต้นเงิน, Example: ทุกวันนี้เราใช้พลังงานในลักษณะที่เป็นการใช้เงินต้นมากกว่าที่จะใช้ดอกเบี้ย, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย, ต้นเงิน ก็ว่า
เงินทอง[N] money, See also: wealth, Syn. ทรัพย์สิน, Example: สูบบุหรี่เป็นการสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงินน. ธาตุลำดับที่ ๔๗ สัญลักษณ์ Ag เป็นโลหะสีขาวเนื้อค่อนข้างอ่อน หลอมละลายที่ ๙๖๐.๘ ° ซ. (อ. silver)
เงินวัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, ได้แก่ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร, เงินตรา ก็เรียก
เงินโบราณใช้ว่า งึน เง็น หรือ เงือน ก็มี
เงินวัตถุที่กำหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้.
เงินก้นถุงน. เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ในงานแต่งงานเป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นเงินก้อนแรก, ก้นถุง ก็ว่า.
เงินก้อนน. เงินที่จ่ายทีเดียวทั้งหมด, เงินที่สะสมไว้เป็นจำนวนมาก ๆ.
เงินกินเปล่าน. เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เสียไป เพื่อให้ได้สิทธิตามที่ตกลงกัน.
เงินกู้น. เงินที่ยืมโดยมีดอกเบี้ย.
เงินขวัญถุงน. เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ในงานแต่งงานเป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล.
เงินคงคลังน. บรรดารายได้ที่รัฐบาลได้รับมาและยังไม่ได้จ่ายออกไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silverเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moneyเงิน, เงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loanเงินกู้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
respondentiaเงินกู้ตัวสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottomryเงินกู้ตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic premium loanเงินกู้ตามกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan, externalเงินกู้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
external loanเงินกู้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
call loanเงินกู้ที่ต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan, tiedเงินกู้ที่มีข้อผูกมัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euro Canadian dollarsเงินดอลลาร์แคนาดานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural subsidiesเงินอุดหนุนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollarsเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurosterlingเงินสเตอร์ลิงนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Euroyenเงินเยนนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Export financeเงินทุนเพื่อการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
External financeเงินทุนจากภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Government contributionเงินสมทบจากรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Grants in aidเงินอุดหนุน [เศรษฐศาสตร์]
Counterpart fundsเงินสมทบ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ The Great Dictator (1940)
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน The Great Dictator (1940)
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน The Great Dictator (1940)
- The loan's bound to go through. - Good.- เงินทั้งหมดกำลังจะมาถึงครับ The Great Dictator (1940)
- Epstein refuses to lend the money.- เอฟสติน ยกเลิกการเจรจากู้ยืนเงิน The Great Dictator (1940)
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่ The Great Dictator (1940)
There's money to be made in chickens.พวกเราจะมีเงิน จากไก่พวกนั้น The Great Dictator (1940)
A high silk hat and a silver caneหมวกผ้าไหมสูงและอ้อยเงิน Pinocchio (1940)
You will make lots of money... for me!คุณจะให้เงินจำนวนมาก สำหรับฉัน! Pinocchio (1940)
A high silk hat and a silver caneหมวกผ้าไหมสูงและอ้อยเงิน Pinocchio (1940)
Well, how would you blokes like to make some real money?ด้วยวิธีการที่คุณจะคน ชอบที่จะทำให้บางเงินจริง? Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency   FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m]
เงิน[n.] (ngoen) EN: silver   FR: argent [m]
เงิน[] (yeūn ngoen)
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthung) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck   
เงินกองกลาง[n. exp.] (ngoen køngklāng) EN: common purse ; common money ; common funds   
เงินก้อน[n.] (ngoenkøn) EN: lump sum ; sum of money ; sum   FR: somme d'argent [m]
เงินกำไร[n. exp.] (ngoen kamrai) EN: profit ; gain ; advantage ; benefit   FR: profit [m] ; gain [m]
เงินกำไรส่วนเกิน[n. exp.] (ngoen kamrai suankoēn) EN: excess profit   
เงินกินเปล่า[n. exp.] (ngoen kin plāo) EN: gratuity   
เงินกู้[n.] (ngoenkū) EN: loan : money lent   FR: prêt [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
buck(n colloq.) เงิน 1 ดอลล่าร์, S. Dollar,
quid(n colloq.) เงิน 1 ปอนด์ (ของอังกฤษ), S. pound,
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodation[N] เงินกู้ยืม, Syn. lodgings
advance[N] เงินกู้
annuity[N] เงินรายปี
arrearage[N] เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrears
arrears[N] เงินค้างชำระ, See also: หนี้ค้างชำระ, Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrearage
baht[N] บาท (หน่วยเงินตราของประเทศไทย), See also: เงินบาท
bank[N] เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน, See also: เงินพนัน
bankroll[N] เงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
benefit[N] เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
benefit[N] เงินที่ได้จากประกันชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
abele(อะบีล' เอ' บีล) n. ต้นไป่หยางเงิน (Populus alvba) (white poplar tree)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
agabbr. Latin argentum ธาตุเงิน
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
amount(vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน
annuity(n) เงินปี,รายได้ประจำปี
appropriate(vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน
argent(adj) ซึ่งทำด้วยเงิน
argent(n) เงิน
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrediting amount (n ) เงินวิทยฐานะ
annuityเงินประจำปี
capitalเงินต้น
child allowanceเงินช่วยเหลือบุตร
despatch money[ดิสแพทชฺ มัน'นี] (n ) เงินรางวัลที่ผู้ประกอบการขนส่งให้แก่คู่่สัญญา เพื่อเป็นค่าทำการขนถ่ายสินค้าออกจาก ระวางหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลายทาง ได้ฉับไวกว่าสัญญา
dough (slang ) เงิน
See also: S. money, cash,
funeral allowanceเงินช่วยเหลืองานศพ
gratuityเงินค่าตอบแทน
key money[けんりきん] (n ) เงินกินเปล่า
loan for motor vehicleเงินกู้ยานพาหนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えん, en] (n) เงินเยน
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) เงินโบนัส
給料[きゅうりょう, kyuuryou] (n) เงินเดือน
身代金[みのしろきん, minoshirokin] (n) เงินค่าไถ่
[ぎん, gin] (n) เงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
育児手当[いくじてあて, ikujiteate] (n) เงินสงเคราะห์บุตร
手付金[てつけきん, tetsukekin] (n) เงินมัดจำ , See also: S. 手付,
退職金[たいしょくきん, taishokukin] เงินสะสมที่บริษัทจ่ายให้เมื่อลาออกหรือครบเกษียณอายุ
現金[現金, genkin] เงินสด
小口現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
保釈金[ほしゃくきん, hoshakukin] (n ) เงินประกันตัว
基本給[きほんきゅう, kihonkyuu] (n ) เงินเดือนพื้นฐาน
短期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น
定期預金[ていきよきん, teikiyokin] เงินฝากประจำ
配当金[はいとうきん, haitoukin] เงินปันผล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Geld(n) |das| เงิน
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
zahlen(vi vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
geben(vt) |gibt, gab, hat gegeben| ให้ เช่น Kannst du mir bitte 10 Euro geben? เธอให้เงินฉันสักสิบยูโรได้ไหม
sowohlรวมทั้ง โดยมากใช้กับ als auch เช่น sowohl Zeit als auch Geld ทั้งเวลาและเงิน
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top