Search result for

เคาะ

(53 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคาะ-, *เคาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคาะ[V] rap, See also: strike, knock, tap, Syn. ทุบ, Example: แม่เคาะตาตุ่มน้องเพราะน้องเดินเสียงดัง, Thai definition: ใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบาๆ, ใช้มือหรือวัตถุงอๆ ตีหรือทุบให้เกิดเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคาะก. ใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบา ๆ เช่น เคาะจังหวะ เคาะบุหรี่, ใช้มือหรือวัตถุงอ ๆ ตีหรือทุบให้เกิดเสียงเป็นต้น เช่น เคาะประตู เคาะระฆัง เคาะตัวถังรถ
เคาะพูดเย้าแหย่.
เคาะว. เลียบเคียง เช่น พูดเคาะ.
เคาะแคะก. พูดพาดพิงเชิงชู้สาว, พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, เกาะแกะ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percussเคาะตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liver Dullness, Loss ofเคาะบริเวณตับแล้วได้เสียงโปร่งทั้งหมด, เคาะบริเวณเหนือตับจะโปร่ง, เคาะบริเวณตับแล้วได้เสียงโปร่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง The Great Dictator (1940)
I'll- - I'll knock your block off!ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก! Pinocchio (1940)
Everybody's here. Now, if there's anything you want, I'll be right outside the door. Just knock.ตอนนี้ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการฉันจะเป็นด้านนอกประตู เพียงเคาะ 12 Angry Men (1957)
- Would you knock on the door for him?- คุณจะเคาะประตูสำหรับเขาหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Come on. Knock it off.มาใน เคาะมันออก 12 Angry Men (1957)
He's been bonked.เขาได้รับ เคาะ Yellow Submarine (1968)
Lord Mayor, sir... unbonk yourself.นายกเทศมนตรีครับ ไม่เคาะ ตัวเอง Yellow Submarine (1968)
I'll knock you dizzy.ผมจะเคาะคุณวิงเวียน The Godfather (1972)
Crazy people knockin' 'Cause they want some moreพวกคนบ้าได้แต่เคาะเพราะว่าพวกเขาต้องการได้บางอย่างอีก The Blues Brothers (1980)
You should of heard those knocked-out jail birds singคุณควรจะได้ยินเสียงเคาะเหล่านั้นนอกจากคนขี้คุกร้องเพลง The Blues Brothers (1980)
"Opportunity knocks but, uh... but, uh...""โอกาสนั้นมาเคาะที่ประตู แต่ เอ่อ แต่..." An American Tail (1986)
Search me. We're just the knockers.ลองหาดูสิ เรามันก็แค่ที่เคาะประตู Labyrinth (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike   FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
เคาะจังหวะ[v. exp.] (khǿ jangwa) EN: beat time   FR: battre la mesure ; marquer la cadence
เคาะประตู[v. exp.] (khǿ pratū) EN: knock at the door   FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backspace[N] เคาะกลับหรือไปข้างหน้า (เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ดีด)
beat[VT] ตี, See also: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน
bob[VI] เคาะเบาๆ เร็วๆ
bang on[PHRV] เคาะอย่างแรง, See also: กระแทกอย่างแรง
bang upon[PHRV] เคาะอย่างแรง, See also: กระแทกอย่างแรง
drum on[PHRV] เคาะ, See also: ตีถี่ๆ บน, Syn. drum upon
drum upon[PHRV] เคาะ, See also: ตีถี่ๆ บน, Syn. drum on
flick away[PHRV] เคาะออก, See also: ขยับเพื่อเอาออก
flick off[PHRV] เคาะออก, See also: ขยับเพื่อเอาออก
drum[VI] เคาะเป็นจังหวะซ้ำๆ, Syn. tap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
claviern. เครื่องดนตรีที่มีแป้นเคาะสายเสียง เช่น เปียโน
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
fillipvt.,vi. เคาะนิ้ว,ดีดนิ้ว,เคาะเบา ๆ ,กระตุ้น
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
fork(ฟอร์ค) n. ซ่อม,ง่าม,เหล็กง่าม,คราด,กิ่งก้านสาขา,ทางแยก vt. ทำให้แยกออก,เพิ่มเสียงให้สูงขึ้น. vi. แยกออกเป็นกิ่งก้านสาขา., See also: forkless adj. -Phr. (tuning fork เครื่องมือโลหะสามง่ามเมื่อเคาะแล้วจะให้เสียงดนตรีออกมา)
glochenspieln. เครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ (เหล็กกล้า) เป็นชิ้น ๆ และมีที่เคาะสำหรับเคาะเป็นเสียงดนตรี
keystroke(คี'สโทรค) n. การเคาะก้านพิมพ์ดีดหรือก้านดีดเปียโน
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.

English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
drum(vi) ตีกลอง,เคาะกลอง,เคาะจังหวะ
fillip(vt) หยิก,สะกิด,กระตุ้น,เคาะ,ดัดนิ้ว
flick(vt) ดีด,ตีเบาๆ,สะบัด,กระตุก,ปัด,เคาะ
gavel(n) ค้อนเล็กสำหรับผู้เป็นประธานใช้เคาะโต๊ะ,ตะลุมพุก
knell(vi) รัว,ย่ำ,เคาะ(ระฆัง)
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
knock(vt) เคาะ,ต่อย,โขก,ชน,ทุบ,แพ่น,กระแทก,ตี,ชก
percussion(n) การเคาะ,การกระทบกัน,การปะทะกัน,การตอก,การตี
rap(n) การตี,การเคาะ,การตำหนิ,การลงโทษ,การด่าว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casurate[เเคเชอะเริท] (vt ) เคาะจังหวะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top