Search result for

เคลิ้ม

(41 entries)
(0.2749 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคลิ้ม-, *เคลิ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้ม[V] forget oneself, See also: be absent-minded, be a dreamy state, Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: ถ้าเสพยาประเภทนี้เข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะทำให้เคลิ้มอย่างประหลาด
เคลิ้ม[V] be sleepy, See also: be half-asleep, be drowsy, Syn. สะลึมสะลือ, Ant. ตื่นตัว, Example: พอพระสวดไปซักระยะหนึ่ง คุณยายก็เคลิ้มเสียแล้ว, Thai definition: หลับยังไม่สนิท
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคลิ้ม(เคฺลิ้ม) ว. เผลอตัว, หลงไป, จวนหลับ, หลับยังไม่สนิท.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ! Aladdin (1992)
Undulating with desire,เคลิ้มไปกลับสเน่หา 10 Things I Hate About You (1999)
So he thinks you're in deep REM?เขาก็เลยคิดว่า เธอเคลิ้มว่างั้นเถอะ? The Story of Us (1999)
But it backfired, because when I really fell asleep...แต่มันไม่เป็นดังคลาด เพราะว่าตอนที่กำลังเคลิ้มจริง ๆ... The Story of Us (1999)
Hmm, he sounds dreamy.อืม. ฟังดูเคลิ้มไปเลย. Shrek 2 (2004)
Somniferous ether?แบบเคลิ้มๆ ? Just Like Heaven (2005)
You might faint after taking a bite.ชิมฝีมือผมแล้วคุณต้องเคลิ้ม Art of Seduction (2005)
I haven't seen a woman who hasn't.(เพราะยังไม่มีหน้าไหนที่ไม่เคลิ้มArt of Seduction (2005)
Get you some Demerol, some X...เอายาเคลิ้มให้นาย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Uh, yeah, it's pre- it's pretty mind- you know, in broad daylight.เอ่อ ใช่ มันค่อนข้างจะชวนให้เคลิบเคลิ้ม แน่นอนกว้างขนาดนี้ Just My Luck (2006)
Susan, we don't know that!หน้าที่ฉันฉันคือกล่อมเธอไม่ให้เคลิ้มตามหมอฟันโรคจิตนั่น ซูซาน อย่าเพิ่งแน่ใจไป It Takes Two (2006)
Because eventually whatever it is that was getting us high... stops feeling good and starts to hurt.เพราะแม้ว่า ไม่ว่ามันจะทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มอย่างไร ในที่สุด ความสุขก็หยุดลง และเริ่มเจ็บปวดอีกครั้ง Love/Addiction (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchanted[ADJ] รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted
half-asleep[ADJ] เคลิ้ม, See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น, Syn. half-awake
slumber[VI] งีบหลับ, See also: เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ, Syn. catnap, nap, sleep, Ant. awaken

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง,เคลิ้ม,ม่อยหลับ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
inebriant(อินอี'บริเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้ (มึนเมา,เบิกบานใจ,เคลิบเคลิ้ม) n. ของมึนเมา, Syn. intoxicating
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
kef(เคฟ) n. ความเคลิบเคลิ้ม แบบมึน ๆ
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้หลับไหล,ทำให้เคลิบเคลิ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ,เคลิ้มหลับ,สัปหงก,โงก,งีบหลับ
dozy(adj) ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
inebriate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง
transport(n) การขนส่ง,การลำเลียง,เรือขนส่ง,อาการเคลิ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top