Search result for

เคร่งเครียด

(30 entries)
(0.2413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคร่งเครียด-, *เคร่งเครียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคร่งเครียด[V] be serious, See also: be strict, tense, strain, be stern, be earnest, Syn. เครียด, คร่ำเคร่ง, Ant. ผ่อนคลาย, Example: บรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ไม่เคร่งเครียดแต่ในทางกลับกันจะมีชีวิตชีวามากขึ้น, Thai definition: เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป
เคร่งเครียด[ADV] seriously, See also: strictly, tensely, strainedly, sternly, earnestly, Example: ในภาวะเช่นนี้เราอาจจะเห็นบางคนหัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด
เคร่งเครียด[ADJ] serious, See also: strict, tense, strained, stern, earnest, Example: สีหน้าของเขาหดหู่เหมือนกำลังคุยเรื่องเคร่งเครียดมากกว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องการแต่งงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคร่งเครียดก. เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everybody's all uptight, overworked, tired, don't see their family.เห็นทุกคนเคร่งเครียด ทำงานหนัก เพลีย หมดแรง ไม่เจอหน้าครอบครัว Bringing Down the House (2003)
Anne, this conversation's too stuffy for the dinner table.แอน การสนทนาเรื่องแบบนี้ / ในขณะทานมื้อเย็นมันไม่เคร่งเครียดเกินไปหน่อยเหรอ The Notebook (2004)
I'm spending my days with very serious business people... and I know I should be listening to every word they say...ผมใช้เวลาวันๆ หนึ่ง กับนักธุรกิจเคร่งเครียด ผมรู้ดีว่า ผมควรฟังทุกคำที่พวกเขาพูด The Perfect Man (2005)
What are you in such deep conversation about?คุยอะไรกันอยู่เคร่งเครียดเชียว Cassandra's Dream (2007)
I am strictly asking about a story that I'm writing, that's all.ฉันกำลังเคร่งเครียดเกี่ยว กับเรื่องสั้นที่ฉันกำลังแต่ง ก็แค่นั้น ...And the Bag's in the River (2008)
It's extreme circumstances, innit?มันเป็นสภาวะเคร่งเครียด Episode #1.5 (2008)
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Yeah, as it happens, we took the whole question of security very seriously.ใช่แล้ว มันเกิดตอนเราเริ่มทำ คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่นคง ด้วยความเคร่งเครียด Frost/Nixon (2008)
Very military, very intense.เคร่งครัดและเคร่งเครียดสุดๆ Mama Spent Money When She Had None (2009)
With that serious face.ด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแบบนั้น Episode #1.1 (2009)
Cursed by whom, my twitchy friend?ใครเป็นคนสาปเหรอ? เพื่อนผู้เคร่งเครียดของข้า Mystery of a Thousand Moons (2009)
I mean, every time he comes around, you get crazy tense,ผมหมายถึงในทุกครั้ง ที่เขาเข้ามา คุณจะรู้สึก เคร่งเครียดทันที Playing Cards with Coyote (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīet) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest   
เคร่งเครียด[adj.] (khrengkhrīet) EN: strict ; serious ; strenuous   FR: tendu ; crispé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overstrain[VI] เคร่งเครียดเกินไป
tense[ADJ] ตึงเครียด, See also: เคร่งเครียด, เครียด, Syn. stretched, tight, Ant. relaxed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
overwrought(โอ'เวอะรอท) adj. เหน็ดเหนื่อยเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,ประณีตเกินไป,เคร่งเครียดเกินไป,ตกใจง่าย,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ vi. กริยาช่อง 3 ของ overwork
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
straiten(สเทรท'เทิน) vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้เคร่งเครียด,จำกัด,ทำให้คับแคบ,เคร่งครัดในระเบียบ, Syn. restrict
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top