Search result for

เครื่องแต่งกาย

(50 entries)
(0.3033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องแต่งกาย-, *เครื่องแต่งกาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุด ๓เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ชุดเจ้าสาว ชุดสากล ชุดว่ายน้ำ
เพศเครื่องแต่งกาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costumeเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume in literatureเครื่องแต่งกายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Fashionเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, but the clothes! And of course she must be married from Longbourn.โอ แล้วเครื่องแต่งกายล่ะ แน่นอนว่าหล่อนควรมาแต่งงานที่ลองบอร์น Episode #1.6 (1995)
Look!เครื่องแต่งกายดูสง่างามเหลือเกิน Shrek 2 (2004)
May I speak to Fukushima Keiko in Menswear?ขอสายคุณฟุคุชิม่า เคโกะ แผนกเครื่องแต่งกายชายหน่อยครับ Nobody Knows (2004)
Do not make yourself uneasy about your apparel.ไม่ต้องกังวลใจ เรื่องเครื่องแต่งกายของเธอหรอก Pride & Prejudice (2005)
We're you suspicious of me?เครื่องแต่งกายสำหรับครั้งหน้า Shimokita Glory Days (2006)
Look, there's a strict dress code here.ฟังนะ ที่นี่มีกฎเครื่องแต่งกายที่เข้มงวด Loving Annabelle (2006)
Yeah, you're right.เริ่มต้นด้วยเครื่องแต่งกายของพวกเขา โอ้... Ouran High School Host Club (2006)
- Another outfit?เครื่องแต่งกายที่อื่นได้หรือไม่ Revolutionary Road (2008)
- No, no, it's not another outfit.- ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นเครื่องแต่งกายอื่น Revolutionary Road (2008)
You'll take pieces from your own wardrobe, like this for example.เธอจะได้เสื้อผ้า/N จากตู้เครื่องแต่งกาย อย่างเช่น ตัวนี้/N สวยมากๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
Now, excuse the delay while we move things around and change our costumes.ขออภัยให้กับความล่าช้าในการจัดวาง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย Agora (2009)
I just wear this ridiculous outfit so that people like you will ask me if I do.ผมแค่ใส่เครื่องแต่งกายไร้สาระ เพื่อให้คนอย่างคุณถาม Chuck Versus the First Kill (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
array[N] เครื่องแต่งกาย, Syn. full dress
attire[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Syn. clothes, finery
caparison[N] เครื่องแต่งกายสำหรับม้าสงครามในสมัยก่อน
clothes[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
costume[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, Syn. dress, attire, clothes
dress[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด, Syn. attire, dress
garment[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย
get-up[N] เสื้อผ้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. disguise, costume
midriff[N] เครื่องแต่งกายที่โชว์ส่วนกลางของร่างกาย ระหว่างอกกับเอว
mink[N] เสื้อขนมิงค์คลุมกันหนาว, See also: เครื่องแต่งกายที่ทำจากขนมิงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civies(ซิฟ'วีซ) n.,pl. เครื่องแต่งกายพลเรือน
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
get-up(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
misfit(มิส'ฟิท,มิสฟิท') n. เครื่องแต่งกายที่ผิดขนาด,ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง, Syn. nonconformist
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig
paillete(แพลเยท'พะเลท) n. แผ่นโลหะประดับเครื่องแต่งกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
garb(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,เสื้อผ้าอาภรณ์
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top