Search result for

เครื่องแต่งกาย

(50 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องแต่งกาย-, *เครื่องแต่งกาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุด ๓เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ชุดเจ้าสาว ชุดสากล ชุดว่ายน้ำ
เพศเครื่องแต่งกาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costumeเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Costume in literatureเครื่องแต่งกายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Fashionเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Another outfit?เครื่องแต่งกายที่อื่นได้หรือไม่ Revolutionary Road (2008)
- No, no, it's not another outfit.- ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นเครื่องแต่งกายอื่น Revolutionary Road (2008)
You'll take pieces from your own wardrobe, like this for example.เธอจะได้เสื้อผ้า/N จากตู้เครื่องแต่งกาย อย่างเช่น ตัวนี้/N สวยมากๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
Now, excuse the delay while we move things around and change our costumes.ขออภัยให้กับความล่าช้าในการจัดวาง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย Agora (2009)
I just wear this ridiculous outfit so that people like you will ask me if I do.ผมแค่ใส่เครื่องแต่งกายไร้สาระ เพื่อให้คนอย่างคุณถาม Chuck Versus the First Kill (2009)
If you ever want to pick out an outfit to match that stick up your ass,หากคุณเคยต้องการที่จะเลือกเครื่องแต่งกาย\ เพื่อให้เข้ากับบั้นท้ายของคุณ The Pickle Jar (2009)
Why are there costumes involved?แล้วทำไมถึงมีเครื่องแต่งกายพะรุงพะรังนี่? Spanish 101 (2009)
I know the kids care more about the candy than the costume, but I think they appreciate the effort.ผมรู้ว่าเด็กๆสนใจเรื่องขนมหวาน มากกว่าเครื่องแต่งกาย แต่ผมคิดว่าพวกเขาจะ ซึ่งใจในความพยายาม How to Succeed in Bassness (2009)
I would be out of them...ข้าจะถอดเครื่องแต่งกายเหล่านี้ Shadow Games (2010)
We want to design brand-new costumesเราต้องการออกแบบเครื่องแต่งกายแบรนด์ใหม่ Love in Disguise (2010)
In Detroit, it's actually a 3-day citywide cultural phenomenon, complete with masks, chaos, and costumes.จริง ๆ แล้วที่ดีทรอย มันคือปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรม ที่ใช้เวลา 3 วัน โดยมีหน้ากาก ความวุ่นวาย และเครื่องแต่งกายเป็นส่วนประกอบ Devil's Night (2010)
You look quite good in a traditional costume.เธอดูค่อนข้างดีในเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม Episode #1.10 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
array[N] เครื่องแต่งกาย, Syn. full dress
attire[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Syn. clothes, finery
caparison[N] เครื่องแต่งกายสำหรับม้าสงครามในสมัยก่อน
clothes[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
costume[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, Syn. dress, attire, clothes
dress[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด, Syn. attire, dress
garment[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย
get-up[N] เสื้อผ้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. disguise, costume
midriff[N] เครื่องแต่งกายที่โชว์ส่วนกลางของร่างกาย ระหว่างอกกับเอว
mink[N] เสื้อขนมิงค์คลุมกันหนาว, See also: เครื่องแต่งกายที่ทำจากขนมิงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civies(ซิฟ'วีซ) n.,pl. เครื่องแต่งกายพลเรือน
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
get-up(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
misfit(มิส'ฟิท,มิสฟิท') n. เครื่องแต่งกายที่ผิดขนาด,ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง, Syn. nonconformist
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig
paillete(แพลเยท'พะเลท) n. แผ่นโลหะประดับเครื่องแต่งกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
garb(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,เสื้อผ้าอาภรณ์
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top