Search result for

เครื่องวัด

(71 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องวัด-, *เครื่องวัด*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sphygmomanometerเครื่องวัดความดันของโลหิต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องวัด[N] meter, Syn. เครื่องตวง, Example: ในการวัดอุณหภูมิของเด็กทางรักแร้จะใช้เครื่องวัดแบบใดก็ได้, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องวัดระยะหรือปริมาณต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรอทเครื่องวัดอุณหภูมิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electromyographเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ, อิเล็กทรอไมโอกราฟ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
airborne magnetometer; aerial magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial magnetometer; airborne magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismographเครื่องวัดความไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pitch meterเครื่องวัดระดับเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
haemometerเครื่องวัดสีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngograph; glottographเครื่องวัดเส้นเสียงสั่น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
glottograph; laryngographเครื่องวัดเส้นเสียงสั่น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whole body counterเครื่องวัดรังสีทั่วร่างกาย, เครื่องมือที่ใช้วัดรังสีภายในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ เครื่องมือนี้ใช้เครื่องกำบังที่หนา เพื่อกำบังรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ [นิวเคลียร์]
Measuring instrumentเครื่องวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Moisture meterเครื่องวัดความชื้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital frequency meterเครื่องวัดความถี่แบบดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain gaugeเครื่องวัดน้ำฝน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coordinate measuring machineเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric meterเครื่องวัดไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alcoholometerเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiometerเครื่องวัดรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For an incentive spirometer.เพื่อจะเป็น เครื่องวัดความสามารถของปอด Last Resort (2008)
What is your success rate?แล้วอะไรเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของคุณล่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Camera, electronic tape measure, dry ice. What's this?กล้อง, เครื่องวัดระยะทาง น้ำแข็งแห้ง นี่มันอะไร? Prison Break: The Final Break (2009)
Although the, the true measure of a man's success is not in dollars but rather his ability to love, and if that's true, Morgan is stinking rich.แม้ว่า ที่จริงเครื่องวัดระดับ ความสำเร็จของคน จะไม่ใช่ตัวเงิน Chuck Versus the Best Friend (2009)
mom, your B.S.Meter might be broken, but mine works just fine.แม่ครับ เครื่องวัดมาตรฐานด้านธุรกิจของแม่อาจจะเสียนะ แต่ของผมทำงานได้ดี Rose's Turn (2009)
Service to others is the only thing that keeps the self-loathing... to a tolerable level.การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น เป็นการรักษาการเกลียดตัวเอง... เป็นเครื่องวัดของความอดทน Service (2009)
Also means that the thermometer won't be spending much time above zero, either.นั่นเป็นทั้งหมดที่เครื่องวัดอุณหภูมิบอก อย่างน้อยเราก็มีเวลาอีกมากดีกว่าศูนย์ Light (2009)
Uh,radiation meters turned up nothing.อ่า... เครื่องวัดพลังงานจากรังสี ไม่เจออะไร Bolt Action (2009)
One Geiger counter. Batteries replaced.เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้ว Earthling (2009)
Left I.V. looks like it's clotted off. I need a new 16 gauge in there.หลอดเลือดดำที่เหลือ ดูเหมือนจะจับตัวเป็นลิ่มแล้ว ฉันต้องการเครื่องวัด ขนาด16 อันใหม่ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Elliot, will you get the meat thermometer?เอลิออตช่วยเอาเครื่องวัด อุณหภูมิเนื้อมาให้หน่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Our gravitational sensors are going crazy here. You should see this.เครื่องวัดสัญญาณแรงโน้มถ่วงขึ้นสูงผิดปกติ คุณควรมาดู Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat ) EN: meter ; gauge   FR: instrument de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; mesureur [m]
เครื่องวัดความกดดันของอากาศ[n. exp.] (khreūangwat khwām kotdan khøng ākāt) EN: aneroid barometer   
เครื่องวัดความดันโลหิต[n.] (khreūangwat khwāmdan lōhit) EN: sphygmomano meter   FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
เครื่องวัดระดับ[n. exp.] (khreūangwat radap) EN: carpenter's level   FR: niveau (à bulle d'air)
เครื่องวัดลม[n. exp.] (khreūangwat lom) EN: anemometer   FR: anémomètre [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anemograph[N] เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วและทิศทางของลม
anemometer[N] เครื่องวัดอัตราความเร็วของลม
aneroid barometer[N] เครื่องวัดความดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
barometer[N] บาโรมิเตอร์, See also: เครื่องวัด, เครื่องวัดความดันของบรรยากาศ, Syn. barograph
breathalyser[N] เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ
Breathalyzer[N] เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ
bridge[N] เครื่องวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า
diagraph[N] เครื่องวัดมุมและเส้นแบ่งองศา, See also: ไม้โปรแทรกเตอร์
dynamometer[N] เครื่องวัดพลังงาน
gage[N] เครื่องวัดระดับ, Syn. gauge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
anemograph(อะเนม' โมกราฟ) n. เครื่องวัดที่บันทึกอัตราความเร็วของลม -anemographic adj. (a recording aanemometer)
aneroid barometerเครื่องวัดความกดดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
barometer(บะรอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความกดดันของอากาศ, See also: barometric adj. ดูbarometer barometrical adj. ดูbarometer
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
coulometer(คูลอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า
elaeometern. เครื่องวัดน้ำหนักของน้ำมัน

English-Thai: Nontri Dictionary
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
gage(n) ของประกัน,ขนาด,เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ
galvanometer(n) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
gauge(n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน
hydrometer(n) เครื่องวัดน้ำหนักของเหลว,เครื่องวัดดีกรีสุรา
measure(n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ
measurement(n) การวัด,ขนาด,เครื่องวัด,มาตราการ,เกณฑ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
万歩計[まんぽけい, manpokei] เครื่องวัดจำนวนก้าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top