Search result for

เครื่องบิน

(90 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องบิน-, *เครื่องบิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องบิน[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, อากาศนาวา, Example: ระยะทางระหว่างญี่ปุ่นกับเมืองไทยใกล้กันมากใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียงแค่ 6 ชั่วโมงเท่านั้น, Count unit: ลำ, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
เครื่องบินไอพ่น[N] jet, Example: เพราะน้ำมันก๊าดเผาไหม้สะอาดจึงถูกพัฒนานำไปใช ้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องบินไอพ่น
เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์[N] helicopter, Syn. เฮลิคอปเตอร์, เครื่องบินปีกแมลงปอ, Example: กองบัญชาการสูงสุดของไทยเราใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของคาวาซากิของญี่ปุ่นสำรวจพื้นที่, Count unit: ลำ, Thai definition: เครื่องบินกังหัน เป็นเครื่องบินที่มีใบพัดอยู่บนลำตัวและสามารถทำให้ขึ้นและลงได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องบินน. อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความโน้มถ่วงของโลกและใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aircraftเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Airplaneเครื่องบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Supersonic planeเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Airplanesเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Airplanes, Militaryเครื่องบินทหาร [TU Subject Heading]
Boeing airplanesเครื่องบินโบอิ้ง [TU Subject Heading]
Fighter planesเครื่องบินขับไล่ [TU Subject Heading]
Jet planesเครื่องบินไอพ่น [TU Subject Heading]
Jet transportsเครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง [TU Subject Heading]
Paper airplanesเครื่องบินกระดาษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, or an airplane.ใช่ หรือเครื่องบิน 0-8-4 (2013)
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
Remember how she always used to just jet offจำได้ไหม วิธีทีที่เธอใช้ก็แค่นั่งเครื่องบินเจท แล้วไปเลย Chuck in Real Life (2008)
{\pos(194,215)}of airline peanuts and diet soda.ด้วยถั่วบนเครื่องบินกับน้ำอัดลมแบบไดเอท Dying Changes Everything (2008)
- Fighter drones.- เครื่องบินต่อสู้ Babylon A.D. (2008)
Bolivia! There is a flight leaving in 10 minutes.โบลิเวีย เครื่องบินจะออกใน 10 นาที Bolt (2008)
Sources are telling us that this decision was made... in the last few minutes at the precaution and there is no indication... that this airplane crash was anything other than an accident.แหล่งข่าวบอกเราว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถูกทำ.. ในช่วงนาทีสุดท้ายของการเตือน และไม่มีตัวชี้บอกอะไร.. ว่าเครื่องบินตกครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ Passengers (2008)
Survive a plane crash?รอดจากเครื่องบินตกเหรอ? Passengers (2008)
Uh.. we were still up pretty high, and... plane was just cruising along, and there was this sound... the lights went up and there was a flash--เออ.. เราบินอยู่ค่อนข้างสูง,และ.. เครื่องบินที่บินอยู่ ก็มีเสียงดังขึ้น.. Passengers (2008)
You were on the flight?คุณอยู่บนเครื่องบินด้วย? Passengers (2008)
This man was on board, Mr. Arkin. He remembers an explosion.ชายคนนี้อยู่บนเครื่องบิน,คุณอาร์กิน เขาจำเรื่องระเบิดได้ Passengers (2008)
I didn't survive the crash.ผมไม่ได้รอดจากเครื่องบินตก Passengers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship   FR: avion [m] ; aéronef [m] ; aéroplane [m] ; appareil [m]
เครื่องบินขนล่ง[n. exp.] (khreūangbin khonlong) EN: transport plane   FR: avion de transport [m]
เครื่องบินขนล่งของกองทัพ[n. exp.] (khreūangbin khonlong khøng køngthap) FR: avion de transport militaire [m]
เครื่องบินขนส่ง[n. exp.] (khreūangbin khon song) EN: transport plane   FR: avion de transport [m]
เครื่องบินขับไล่[n. exp.] (khreūangbin khaplai) FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินทะเล[n.] (khreūangbin thalē) EN: seaplane ; hydrplane   FR: hydravion [m]
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin prajanbān) EN: fighter   FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินเจ็ท[n.] (khreūangbin jēt) EN: jet plane ; jetliner   FR: avion à réaction [m]
เครื่องบินเล็ก[n. exp.] (khreūangbin lek) FR: avion de tourisme [m] ; petit avion [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
gear(n) ล้อเครื่องบิน
gear up(vi) เก็บล้อ (เครื่องบิน)
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerodyne[N] เครื่องบินประเภทหนึ่งที่หนักกว่าอากาศ
aeroplane[N] เครื่องบิน, Syn. airplane, aircraft
Air Force One[N] เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
airplane[N] เครื่องบิน, Syn. plane, aircraft
airship[N] เครื่องบินชนิดหนึ่งขับเครื่องด้วยตัวเองมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ, Syn. dirigible
biplane[N] เครื่องบินแบบ2ปีกที่มีปีกหนึ่งอยู่เหนืออีกปีกหนึ่ง
blimp[N] เครื่องบินที่ลอยด้วยก๊าซ (ไม่มีปีก)
bomber[N] เครื่องบินทิ้งระเบิด
fanjet[N] เครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า, See also: เครื่องบินติดเครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า, Syn. turbofan
fighter[N] เครื่องบินประจัญบาน, See also: เครื่องบินขับไล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aerodyne(แอ' โรไดน์) เครื่องบินที่นักกว่าอากาศ, เครื่องบิน (heavier-than-aircraft)
aeromechanic(แอโรมิแคน' นิค) n. ช่างเครื่อง, เครื่องบิน -adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่างเครื่องเครื่องบิน
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aeroplane(n) เครื่องบิน
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
airplane(n) เครื่องบิน
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
airsick(adj) เมาเครื่องบิน
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
航空機[こうくうき, koukuuki] (n) เครื่องบิน, See also: 飛行機

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
airplane[airplane] (n ) เครื่องบิน
飛行機[ひこうき, hikouki, hikouki , hikouki] (n ) เครื่องบิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane

German-Thai: Longdo Dictionary
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| แสดงอาการขึ้น เช่น Ein Flugzeug hebt ab. เครื่องบินขึ้น
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน, See also: der Einstieg
aussteigen(vi) |stieg aus, ist ausgestiegen| ลงรถ, ลงจากเครื่องบิน
Flugzeug(n) |das, pl. Flugzeuge| เครื่องบิน
Flug(n) |der, pl. Flüge| เที่ยวบิน, ค่าเครื่องบิน
fliegen(vi) |flog, ist geflogen| บิน, ไปด้วยเครื่องบิน
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
Unkosten(n) |nur Pl.| รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายข้างเคียง (ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับค่ารายจ่ายปกติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) เช่น Bei unserer Japan-Reise entstanden uns neben den Ausgaen für den Flug Unkosten in Höhe von 1000 Euro. ตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เราใช้จ่ายไปหนึ่งพันยูโรนอกเหนือจากค่าเครื่องบิน , See also: Related: Ausgaben, Kosten

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top