Search result for

เครดิต

(42 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครดิต-, *เครดิต*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก[สล็อต-ฟรีเครดิต-300บาท-ไม่ต้องฝาก] สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต 300 บาท ไม่ต้องฝาก กับ EMPRIRE777 ไม่ต้องฝากเงิน ไม่ต้องดาวน์โหลด เล่นวันนี้รับไปเลยฟรีเครดิต วิธีล่าสุด สล็อตออนไลน์ ฟรีเครดิต 300 บาท ไม่ต้องฝาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครดิต[N] credit, See also: trust, belief, confidence, reliance, faith, Syn. ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, Example: เราไปยืมเงินธนาคาร ธนาคารบอกว่าต้องดูว่ามีเครดิตดีหรือเปล่า, Thai definition: ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือเกี่ยวกับความสามารถที่จะชำระหนี้ของบุคคลหรือสถาบัน, Notes: (อังกฤษ)
เครดิตการ์ด[N] credit card, Example: การประกาศหมายเลขเครดิตการ์ดของบางคนซึ่งขโมยมาได้ เป็นการประกาศข่าวสารที่ผิดกฎหมาย, Count unit: ใบ, Thai definition: บัตรที่ใช้แทนการชำระเงินไปก่อนล่วงหน้า, Notes: (อังกฤษ)
เครดิตฟองซิเอร์[N] credit foncier, Example: การของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการรวมกฎหมาย ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ที่มีอยู่จำนวน 15 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน, Thai definition: สถานประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน, การให้กู้ยืมเงินระยะยาวโดยใช้ต้นและดอกเบี้ยเป็นรายปี, Notes: (ฝรั่งเศส)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครดิต(เคฺร-) น. ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตัวบุคคลหรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ความเชื่อถือในฐานะทางการเงินของบุคคลหรือสถาบัน
เครดิตรายการเจ้าหนี้ตามบัญชี, เงินที่เข้าบัญชีเป็นรายรับ
เครดิตตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, หน่วยกิต ก็เรียก.
เครดิตบูโรดู บริษัทข้อมูลเครดิต.
เครดิตฟองซิเอร์น. กิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าปรกติ หรือประกอบธุรกิจการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝากเป็นทางค้าปรกติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tax creditเครดิตภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investment tax creditเครดิตภาษีเพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Emergy tax creditsเครดิตภาษีพลังงาน [TU Subject Heading]
Tax creditsเครดิตภาษี [TU Subject Heading]
Bank creditเครดิตธนาคาร [การบัญชี]
Creditเครดิต [การบัญชี]
Creditเครดิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I should've known better than to give so much responsibilityฉันควรจะรู้ตัวก่อนที่จะให้เครดิตความรับผิดชอบ Pret-a-Poor-J (2008)
Got a credit card, fake i.D., and I want bacardi and a boy.มีบัตรเครดิต บัตรประชาชนปลอม และฉันอยากได้ Bacardi(เครื่องดื่ม) แล้วก็ ผู้ชาย There Might be Blood (2008)
Says e. Boardman just used her creditบอกว่า อี.บอร์ดแมน เพิ่งใช้บัตรเครดิตของเธอ There Might be Blood (2008)
Credit card receipts showed no-ใบเสร็จเครดิตการ์ด แสดงให้เห็นว่า ... Not Cancer (2008)
30% of the crowd paid by credit card. I got their names.30% ของผู้ชม จ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ด ฉันรู้ชื่อพวกเขา Not Cancer (2008)
Did you run a credit check on me?คุณตรวจสอบเครดิตฉันหรือ? Adverse Events (2008)
Great for your street cred.เยี่ยมกับเครดิตคุณ Emancipation (2008)
You took the credit card back!คุณยึดบัตรเครดิตไป จำได้ไหม Scandal Makers (2008)
It's my credit card!แล้วมันขี้เหนียวตรงไหนที่เอาบัตรเครดิตตัวเองคืนมาอะ Scandal Makers (2008)
My loving father gave me his credit card and said...พ่อผู้ใจกว้างจ่ายค่าบัตรเครดิตทั้งหมดให้ฉันและพูดว่า Scandal Makers (2008)
Of course, the credit card is suspended.บัตรเครดิตจะถูกระงับด้วย Baby and I (2008)
Here you are. Credit cards and cash.นี่ของคุณ บัตรเครดิตกับเงินสด The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith   FR: crédit [m]
เครดิตการ์ด[n.] (khrēdit-kāt) EN: credit card   FR: carte de crédit [f]
เครดิตภาษี[n. exp.] (khrēdit phāsī) EN: tax credit   
เครดิตลิงค์โน้ต[n. exp.] (khrēdit ling nōt) EN: credit-linked note (CLN)   

English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tick[SL] เครดิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ,บัตรเครดิต
credit(vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top