Search result for

เข้าหา

(43 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าหา-, *เข้าหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าหา[V] meet, See also: call on, see, Syn. เข้าพบ, Example: นักการเมืองเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความเห็นใจ, Thai definition: ไปให้ผู้ใหญ่เห็นหน้าอย่างอ่อนน้อม
เข้าหา[V] sneak, Example: คุณผู้ชายเข้าหาสาวใช้คนใหม่โดยที่คุณผู้หญิงไม่รู้, Thai definition: ลอบเข้าห้องหญิงเพื่อการชู้สาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าหาก. ไปให้เห็นหน้า, ไปอ่อนน้อม, เช่น เรื่องนี้ต้องเข้าหาผู้ใหญ่
เข้าหาลอบเข้าห้องหญิงเพื่อการชู้สาว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That you slept with me to get to House?คุณนอนกับฉัน เพื่อจะเข้าหาเฮาส์ Lucky Thirteen (2008)
Arthur, he can disappear into thin air.อาเธอร์ เข้าหายตัวไปในอากาศได้นะ The Labyrinth of Gedref (2008)
-Why did you run towards the President?-ทำไมนายถึงวิ่ง ตรงเข้าหาท่านประธานาธิบดี? Vantage Point (2008)
About turning the guns on the guards. About escaping.คิดว่าจะหันปืนเข้าหาผู้คุม แล้วก็หนี Death Race (2008)
We'd stand naked before each other, and we'd kiss.เราก็จะยืนเปลือยกายเข้าหากัน จากนั้นเราก็จูบกัน ผมว่า ... New York, I Love You (2008)
The only way out is in.ทางเดียวที่จะหลุดพ้น คือการวิ่งเข้าหามัน The Love Guru (2008)
Darren, the only way out is in.ดาร์เรน ทางเดียวที่จะออกมาได้ คือวิ่งเข้าหามัน The Love Guru (2008)
Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.โคลบี้, ฉันอยากเป็นแฟนของคุณ \ ยิ่งกว่าอิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาโปรตอนซะอีก The House Bunny (2008)
They alone have the capacity to turn to the sun to capture its energy.พวกมันเท่านั้นที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ และดึงพลังงานมาใช้ Home (2009)
They grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage.มันเจริญเติบโตอย่างเชื่องช้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ที่บำรุงสารอาหารแก่มัน Home (2009)
Some adapt to the nature of their pasture and their pasture adapts to them.บ้างปรับตัวเข้ากับอาหาร และอาหารก็ปรับตัวเข้าหามัน Home (2009)
And you drop down into a plank now, position two.ดึงกระดูกเข้าหากัน สวยงามมาก The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: sneak   
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see   FR: accoster
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: give oneself up ; surrender   
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: violate ; rape   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approach[VT] เข้าตีสนิท, See also: เข้าหา, Syn. appeal to, speak to, address
inshore[ADV] เข้าหาฝั่ง, Ant. offshore
landward[ADV] เข้าหาแผ่นดิน, See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน, Syn. landwards
landwards[ADV] เข้าหาแผ่นดิน, See also: มุ่งไปยังแผ่นดิน, Syn. landward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration)
atilt(อะทิลทฺ') adj.,adv. เอียง,ลาด,เอียงเข้าหา
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
geotaxisn. การเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากแรงศูนย์ถ่วง.
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
landward(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
landward(adv) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
landwards(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
landwards(adv) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
shoreward(adj,adv) เข้าหาฝั่ง,ไปสู่ฝั่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top