Search result for

เข้ากันได้กับ

(25 entries)
(0.0659 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้ากันได้กับ-, *เข้ากันได้กับ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And how do you get along with Mrs. Danvers?- แล้วคุณเข้ากันได้กับคุณนายเเดนเวอร์สรึเปล่า Rebecca (1940)
I don't have an outfit that goes with that.แต่ฉันไม่มีชุด ที่เข้ากันได้กับหน้ากากนี้ A Cinderella Story (2004)
I'll see if this new page matches the Booth diary.ผมเห็นว่าถ้ากระดาษใบนี้ เข้ากันได้กับสมุดบันทึกของบู๊ธ National Treasure: Book of Secrets (2007)
I mean, except Gustav Guducek, because, well, nothing rhymes with that.ฉันหมายถึง เวันแต่ กุสต๊าฟ กุตเชค เพราะว่า มันไม่มีคำไหนที่ เข้ากันได้กับชื่อนั้นน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
What say we get on with it?พูดอะไรนะ พวกเราเข้ากันได้กับมันเนี่ยนะ? Air: Part 1 (2009)
It turned out that Ozaki-giin's son's white blood cells were compatible with Kitazato's.กลับกลายเป็นว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวของลูกชายของ โอซากิซังเข้ากันได้กับของคิตะซาโต้ Episode #1.8 (2009)
I want him to get along with Commander Ikari and feel warm and content, I think.ฉันอยากรู้สึกถึงอบอุ่นจากเขาที่เข้ากันได้กับผู้การอิคาริ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I'd long been searching for a quaint and cozy town in which to hock my wares.ผมค้นหามานานแล้ว เมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจแบบแปลกๆ แต่อบอุ่นใจและสะดวกสบาย เพื่อให้เข้ากันได้กับสินค้าของผม Slight of Hand (2010)
I'm going to make castings of the pertinent injuries.ฉันละไปหาสิ่ีงที่เข้ากันได้กับการบาดเจ็บนี้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
This is interesting, but not pertinent to the case.นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้เข้ากันได้กับคดีนี้ The Witch in the Wardrobe (2010)
I hope that you'll be able to make the requisite readjustment.ฉันหวังว่าคุณสามารถปรับตัว เข้ากันได้กับสถานการณ์ ที่จำเป็นๆ อยู่น่ะ The Bones That Weren't (2010)
The unsubs fit into the community. They go unnoticed.ผู้ต้องสงสัยเข้ากันได้กับสังคมบริเวณนี้/Nพวกเขาเลยไม่เป็นจุดสังเกต Remembrance of Things Past (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
assort with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with
chime in with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ
consist with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมือนกับ, เท่ากับ, เทียบเท่ากับ, Syn. consort with
correspond to[PHRV] สัมพันธ์กับ, See also: เข้ากันได้กับ, Syn. agree with, answer to
fit to[PHRV] มีขนาดเหมาะสมกับ, See also: เข้ากันได้กับ
get on with[PHRV] เป็นมิตรกับ, See also: เข้ากันได้กับ, Syn. get along with, get on
go in[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: พอดีกับ, Syn. fit into
harmonize with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: ไปกันได้กับ, ไปได้ดีกับ, Syn. blend with
in conformity with[IDM] สอดคล้องกับ, See also: เข้ากันได้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consist(คันซิสทฺ') {consisted,consisting,consists} vt. ประกอบด้วย,อยู่ที่,เข้ากันได้กับ
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top