Search result for

เข้ากันได้

(48 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้ากันได้-, *เข้ากันได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ากันได้[V] be compatible, See also: be in harmony, Ant. ขัดกัน, Example: ครอบครัวของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเข้ากันได้ดี, Thai definition: ลงรอยกัน, ไม่ขัดกัน
เข้ากันได้ดี[V] get along well with, Syn. เข้ากันได้, Ant. ไม่ถูกกัน, Example: หลังจากเริ่มงานได้ 2 เดือน ผมก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน, Thai definition: คบหากันได้เป็นอย่างดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compatibleเข้ากันได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compatibleเข้ากันได้,การเข้ากันได้ [การแพทย์]
Lock and Key Typeเข้ากันได้พอดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, it was rather, because, you see, we got on so well together.ใช่ค่ะ เราเข้ากันได้ดีเหลือเกิน Rebecca (1940)
And how do you get along with Mrs. Danvers?- แล้วคุณเข้ากันได้กับคุณนายเเดนเวอร์สรึเปล่า Rebecca (1940)
Go and see how they're getting along, will you, dear?ออกไปดูซิจ๊ะว่าพวกเขา เล่นเข้ากันได้มั๊ย, หนูน้อย? Suspiria (1977)
# I think we fit together #ฉันคิดว่าเรา เข้ากันได้ดี An American Tail (1986)
He and Frank don't get along so good.เขา... เขากับแฟรงค์เข้ากันได้ไม่ดีนัก *batteries not included (1987)
Gotta eat to live, gotta steal to eat, Otherwise we'd get along!ก็ต้องกินเพื่ออยู่ ก็ต้องขโมยเพื่อกิน เราอาจจะเข้ากันได้ ไม่! Aladdin (1992)
We get along well. We can talk.เราเข้ากันได้ดี เราคุยกันได้ Wild Reeds (1994)
But the question is whether or not you're perfect for each other.แต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเธอสองคนเข้ากันได้ดี Good Will Hunting (1997)
You two seemed to hit it off.ดูคุณเข้ากันได้ดี As Good as It Gets (1997)
I just knew when we met we'd be instant friends.ฉันรู้ตั้งแต่เราเจอกันแล้ว... ว่าเราต้องเข้ากันได้แน่ Mona Lisa Smile (2003)
I don't have an outfit that goes with that.แต่ฉันไม่มีชุด ที่เข้ากันได้กับหน้ากากนี้ A Cinderella Story (2004)
It's more than getting along, T erri. You please them.มันไม่ใช่เข้ากันได้ เทอร์รี่ เธอตามใจพวกเขา Raise Your Voice (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ากันได้[v. exp.] (khaokan dāi) EN: be compatible ; be in harmony   
เข้ากันได้[adj.] (khaokan dāi) EN: compatible   FR: compatible
เข้ากันได้ดี[v. exp.] (khaokan dāi dī) EN: get along well with   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
assort with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with
be at one[IDM] เป็นหนึ่งเดียว, See also: เข้ากันได้, รวมกันเป็นหนึ่ง
be in accord with[IDM] เข้ากันได้ดีกับ, Syn. be in harmony with
be in harmony with[IDM] เข้ากันได้ดีกับ
blend with[PHRV] กลมกลืนกับ, See also: เข้ากันได้ดีกับ, Syn. assort with, blend together, go together
chime in with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ
chum up[PHRV] เข้ากันได้ดี, See also: เป็นมิตรกับ, Syn. pal up
click with[PHRV] เป็นที่เข้าใจสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เข้ากันได้ดีกับ
consist with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมือนกับ, เท่ากับ, เทียบเท่ากับ, Syn. consort with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
concinnity(คันซิน'นิที) n. ความเข้ากันได้,ความกลมกลืนกัน
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก
consist(คันซิสทฺ') {consisted,consisting,consists} vt. ประกอบด้วย,อยู่ที่,เข้ากันได้กับ
consonant(คอน'ซะเนินทฺ) n. เสียงพยัญชนะ. adj. สอดคล้องกัน,เข้ากันได้,ประสานกัน (เสียง), Syn. concordant, See also: consonantal adj. -Conf. vowel
cotton(คอท'เทิน) n. ฝ้าย,ต้นฝ้าย,พืชประเภทฝ้าย,ใยฝ้าย,ผ้าฝ้าย,สารหรือสิ่งที่คล้ายฝ้าย (แต่มาจากพืชอื่น) vi. ลงรอยกัน,เข้ากันได้ดี -Phr. (cotton to ชอบ,เริ่มชอบ เห็นด้วย)
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揃う[そろう, sorou] Thai: เข้ากันได้
似合う[にあう, niau] Thai: เข้ากันได้ดี English: to match

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้ , See also: S. passend ,

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top