Search result for

เข่น

(30 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข่น-, *เข่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข่น[V] to beat, See also: hit, to pound, to shave, Thai definition: ทุบตีหรือตีแผ่ออกไป, รีดออกไป
เข่นฆ่า[V] kill, See also: murder, slaughter, Syn. ฆ่า, เข่น, Example: ศัตรูคอยจ้องจะเข่นฆ่าตระกูลเราให้หมดไปจากโลกนี้, Thai definition: ทำร้ายโดยใช้กำลังให้ถึงแก่ชีวิตเพราะความโกรธแค้น
เข่นเขี้ยว[V] gnash one's teeth, See also: bite with grinding teeth, Syn. โกรธ, โมโห, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Example: เขาเข่นเขี้ยวด้วยความโกรธแค้น หวังจะกลับมาเอาคืนให้แหลกกันไปข้างหนึ่ง, Thai definition: กัดฟันด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข็นก. ดันสิ่งที่ติดขัดไม่อาจเคลื่อนไปได้โดยปรกติให้เคลื่อนไปบนพื้น เช่น เข็นเรือที่เกยตลิ่งให้ลงน้ำ เข็นเกวียนขึ้นจากหล่ม, ดันให้เคลื่อนที่ไปบนพื้น เช่น เข็นรถ, บรรทุกไปโดยใช้เกวียน เลื่อน หรือเรือ เป็นต้น เช่น เข็นข้าว เข็นไม้
เข็นโดยปริยายหมายความว่า เร่งรัดให้ดี เช่น เด็กคนนี้เข็นไม่ขึ้น.
เข่นก. ทุบหรือตีอย่างแรงเพื่อให้แบนเป็นต้น เช่น เข่นมีด.
เข็นครกขึ้นเขา, เข็นครกขึ้นภูเขาก. ทำงานที่ยากลำบากอย่างยิ่งโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน.
เข่นฆ่าก. ฆ่าด้วยความโกรธแค้น.
เข็นฝ้ายก. ปั่นฝ้าย.
เข่นเขี้ยวก. กัดฟันด้วยความโกรธ, มักใช้เข้าคู่กับคำ เคี้ยวฟัน เป็น เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Prepare for war! /The other rulers hired assassins /to kill the Kingเจ้าผู้ครองแคว้นอื่นจึงจ้างนักฆ่าหวังสังหารฮ่องเต้ ก่อนจะถูกพระองค์บีฑาฆ่าเข่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You wanna know, right?ก็เอาแต่คิดว่าต้องการอำนาจแล้วก็เข่นฆ่ากัน Goemon (2009)
Killing people like me.เข่นฆ่าผู้คน อย่างฉัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
It is written that man... shall not slay man.ทั้งที่มนุษย์อย่างเรา.. ไม่ควรจะมาเข่นฆ่ากันเอง The Breath (2009)
We would rather die than to kill others.เรายอมตายดีกว่าที่จะเข่นฆ่าผู้อื่น Defenders of Peace (2009)
But is it worth killing for?แล้วมันควรค่าพอสำหรับการเข่นฆ่ากันมั้ย? Jedi Crash (2009)
If you can feel this too.ถ้าคุณรู้สึกเข่นเดียวกัน Episode #1.5 (2009)
Murder us.เข่นฆ่าเรา Timebomb (2009)
Murder us before God.เข่นฆ่าเราต่อหน้าพระองค์ Timebomb (2009)
Bosola brutally slays the Duchess.บาโซล่าเป็นคนโหดร้าย ที่เข่นฆ่าดัสเชส Reckoner (2009)
His intentions with the Thracian include blood and until they are satisfiedประสงค์ของเขาที่มีต่อชาวเธรเซียนอาจหมายถึงการเข่นฆ่า Sacramentum Gladiatorum (2010)
She's gonna help kill people.เธอจะเข่นฆ่าผู้คน Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression
เข็นรถ[v. exp.] (khen rot) EN: push a car   FR: pousser une voiture

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kill[VT] ฆ่า, See also: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม, Syn. murder, assassinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slay(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆ่า,เข่นฆ่า,สังหาร,ฆ่าตาย,ดับ,มีผลอย่างรุนแรง,ประทับใจมาก,ทำให้หลงไหล., See also: slayer n., Syn. murder,slaughter

English-Thai: Nontri Dictionary
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า
slaughter(vt) สังหาร,ฆ่า,เข่นฆ่า

German-Thai: Longdo Dictionary
trösten(vt) |tröstete, hat getröstet, jmdn.| ปลอบใจ, ช่วยพูดปลอบบรรเทาความทุกข์ เข่น Sie tröstet einen sehr kranken Mensch.
schonen(vt) |schonte, hat geschont, etw.(A)| บำรุง, ดูแลรักษาให้คงสภาพดี เข่น ein Auto schonen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top