Search result for

เขว

(30 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขว-, *เขว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขว[V] distort, See also: misunderstand, Syn. ไขว้เขว, หลงผิด, Example: คุณอาจจะเขวไปได้ เพราะคำพูดหว่านล้อมของเขา, Thai definition: เหออกไปนอกทาง, ผิดทาง
เขวี้ยง[V] throw, See also: cast, fling, hurl, pitch, Syn. ขว้าง, โยน, ปา, Example: เด็กชายกลุ่มใหญ่บิก้อนดินแห้งข้างคันนาเขวี้ยงลงน้ำดังจุ๋มจ๋อมกันอย่างสนุกสนาน, Thai definition: เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขว(เขฺว) ก. แปรไปจากแนวทางเดิม เช่น พูดมากทำให้ความคิดฉันเขว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's throwing a book at my head. Yeah,เธอเขวี้ยงหนังสือใส่หัวฉันไง New Haven Can Wait (2008)
He maintained muscle tensity, But was momentarily distracted when he got hit.กล้ามเนื้อเค้ายังอยู่ดี แต่ชั่วขณะนึงที่มันเขวไปเพราะเค้าโดนตี Not Cancer (2008)
I assume Foreman needs us, and he's worried that if we're sniping, we might be distracted.ฉันเดาว่าโฟร์แมนต้องการเรา และเขากังวลถ้าเราตัดรอน เราอาจถูกทำให้ไข้วเขว Emancipation (2008)
And he distracted me. Just for a minute.และเขาทำฉันเขวนะ แค่แป๊บเดียว The House Bunny (2008)
And it's just the sort of banal anecdote that would distract a talk...แล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราว ที่น่าเบื่อ ยังทำให้การคุยไขว้เขว Frost/Nixon (2008)
They are going to arrest your husband and hang him.พวกเขาจะมาจับกุม สามีของคุณและเเขวนคอเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I came to warn you, they are going to hang you too because they say you are a part of this.ฉันมาเพื่อเตือนคุณเอาไว้ พวกเขาจะเเขวนคอคุณด้วย เพราะเขาบอกว่าคุณมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ด้วย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You can't distract me, Father. This is not about my behavior, it's about yours.คุณทำให้ฉันไขว่เขวไม่ได้ หลวงพ่อ นี่ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของฉัน ของคุณต่างหาก Doubt (2008)
This whole thing was a diversion.ทุกอย่างนี้ ทำให้เราเขว่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It is cat food. I just distract them.มันเป็นอาหารแมว ฉันต้องการให้มันเขว District 9 (2009)
So don't get distracted. Stick with the simple stuff.ดังนั้น เธอต้องไม่ไขว้เขว ยึดกับสิ่งที่เรียบง่ายไว้ Up in the Air (2009)
He offered me a gift, and I just threw it back in his face.เขาให้ของขวัญแก่ผม แต่ผมกลับเขวี้ยงมันกลับใส่หน้าเขา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขว[v.] (khwē) EN: distort ; misunderstand   FR: faire fausse route
เขว[X] (khwē) FR: de travers ; de guingois

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fling down[PHRV] ขว้างลงไป, See also: เขวี้ยงลงไป, โยนลงไป, Syn. chuck down, hurl down, throw down
fling in[PHRV] ขว้างเข้าไป, See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป, Syn. chuck in, pitch in, throw in, toss in
hurl at[PHRV] ขว้างไปที่, See also: เขวี้ยงไปยัง, Syn. throw at
hurl away[PHRV] ขว้างออกไป, See also: เขวี้ยงออกไป, เหวี่ยงออก, Syn. throw out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
distractedadj. มีจิตว้าวุ่น,เขว,ใจวอกแวก
empoisan(เอมพอย'ซัน) vt. ทำให้เลว,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เขว,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ใส่ยาพิษ
paramnesian. ภาวะความจำไขว้เขว

English-Thai: Nontri Dictionary
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
pelt(vt) โยน,ขว้างปา,เขวี้ยง,รุกราน,ระดมยิง,โจมตี
seduce(vt) พาเขว,นำไปในทางชั่ว,ดึงดูดใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top