Search result for

เขลา

(40 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขลา-, *เขลา*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*โง่เขลา, ขลาดเขลา* (n vi vt modal ver) Fool

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขลา[V] fool, See also: be stupid, be silly, be dull, Syn. โง่, โง่เขลา, Ant. ฉลาด, Example: เจ้าอย่าไปเขลาให้เขาดูถูกได้, Thai definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขลา(เขฺลา) ว. ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทัน, ไม่เฉียบแหลม, ไม่ฉลาด.
เขลา(เขฺลาะ) ว. กำเลาะ, หนุ่ม, สาว.
ทันธ-, ทันธ์เขลา เช่น ทันธปัญญา คือ ปัญญาเขลา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the end, cowards are those who follow the dark side.ในที่สุด ก็มีแต่พวกขลาดเขลาเท่านั้น ที่เข้าไปสู่ด้านมืด Ambush (2008)
And thankfully, he saved you from your own stupidity.เขาช่วยเธอจากความโง่เขลาของเธอเองแท้ๆ The Mark of Nimueh (2008)
The man was a... cowardly good for nothing.ชายผู้ซึ่งขลาดเขลา ดีโดยไร้ประโยชน์ The Secret of Moonacre (2008)
Stupid girl...should have stay where you are...เด็กผู้โง่เขลา ก็ควรไปอยู่ในที่ที่เธอเป็น The Secret of Moonacre (2008)
What is so good about that stupid and horrible creature?สัตว์ประเสริฐที่โง่เขลาและน่าขยะแขยงแบบนั้นมันมีดีอะไรกัน? Ponyo (2008)
You represent the idiocy of today.แกเป็นตัวแทนความโง่เขลาของปัจจุบัน Burn After Reading (2008)
Killed his true love out of sheer stupidity.ทำให้คนรักต้องตาย เพียงเพราะความเขลา The Twilight Saga: New Moon (2009)
- Speaking of stupid...- พูดถึงความโง่เขลา... Smite (2009)
it's unlikely that those fools got the right one ...ก็ไม่น่าที่โง่เขลาเหล่านั้น ได้ถูกต้อง ... Dogtooth (2009)
No, that's just as stupid.ไม่,นั่นแค่ความโง่เขลา Water (2009)
"That's just as stupid, sir."นั่นแค่ความโง่เขลา ครับผม Water (2009)
You never stepped outside your own ignorance and fear and done something selfless for me or for anybody.แม่ไม่เคยก้าวข้ามความโง่เขลากับความกลัว แล้วทำเพื่อคนอื่น เพื่อหนูหรือใครก็ตาม Frenzy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné

English-Thai: Longdo Dictionary
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foolish[ADJ] โง่, See also: เขลา, เบาปัญญา, ไม่มีสมอง, ไร้สติ, Syn. unwise, senseless, silly, Ant. clever, wise
unknowing[ADJ] โง่, See also: เขลา, ไม่รู้, อวิชชา, Ant. knowing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
stultify(สทัล'ทะไฟ) vt. ทำให้ดูโง่เขลา,ทำให้น่าหัวเราะ,ทำให้ไร้สาระ,ทำให้เสื่อมราคา,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้ไร้ค่า,ลบล้าง, (กฎหมาย) แถลงแก่ศาลว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ., See also: stultification n., Syn. thwart,frustrate
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา
unreason(อันรี'เซิน) n. ความไร้เหตุผล,ความบ้า,ความขาดสติ,ความเขลา,ความยุ่งเหยิง vt. ทำให้ขาดเหตุผล,ทำให้ขาดสติ., Syn. madness
unreasonable(อันรี'เซินนะเบิล) adj. ไร้เหตุผล,ขาดสติ,เขลา,ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,ไม่ฟังเหตุผล.

English-Thai: Nontri Dictionary
benighted(adj) เขลา,โง่,ไม่ฉลาด
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
folly(n) ความเขลา,ความโง่,ความโง่เขลา
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
ignorance(n) ความเขลา,ความโง่,อวิชชา
ignorant(adj) เขลา,โง่,ไม่รู้
inanity(n) ความโง่เขลา,ความว่างเปล่า

German-Thai: Longdo Dictionary
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top