Search result for

เขตแดน

(41 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขตแดน-, *เขตแดน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตแดน[N] border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขตแดนน. พื้นที่ที่กำหนดขีดคั่นไว้, เส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง ๒ ประเทศ, อาณาเขต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frontierเขตแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boundariesเขตแดน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toorop cleared our way out. We're almost at the border.ทูรอฟเคลียร์ทางให้แล้ว เกือบจะข้ามเขตแดนแล้ว Babylon A.D. (2008)
Coming to other's territory...เข้ามาในเขตแดนของคนอื่น... Episode #1.7 (2008)
/On the western border /stood the Monastery of Turfan.ทางเขตแดนตะวันตกนั้นเป็นที่ตั้งของวัดถูเอ้อฟาน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
No new people have crossed over the border for a few hours.ไม่มีคนผ่านเขตแดนมาสองสามชั่วโมงแล้ว The Happening (2008)
Walked across the lines that afternoonเดินข้ามเขตแดนกันได้ในตอนบ่าย The Price (2008)
There're helicopters and surveillance cameras that scans for heat signature at the borderที่เขตแดนมีทั้งเฮลิคอปเตอร์และก็กล้องจับภาพความร้อนคอยเฝ้าระวังอยู่ Fast & Furious (2009)
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้... Home (2009)
Our jurisdiction begins at the Lodi border and ends at the Wahewa land.เขตอำนาจของเราเริ่มต้นที่เขตแดนโลไดNและสิ้นสุดที่เขตวาเฮว่า The Culling (2009)
The border without her parents' permission is a federal offense.เขตแดนโดยพ่อแม่ไม่อนุญาติ มันผิดกฎหมาย Ourselves Alone (2009)
I guess I was just trying to set some boundaries before we move in, and I realize there is a more mature way to handle this.ผมคิดว่า ผมแค่พยายาม ที่จะแบ่งเขตแดน ก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ด้วยกัน และผมมั่นใจว่า หาวิธีที่จะรับมือเรื่องนั้นได้แล้ว Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
The same territory we've just crossed.เขตแดนที่เราเพิ่งเดินผ่านมา Air: Part 3 (2009)
And check records for multiple border crosses,ตรวจสอบบันทึกการข้ามเขตแดนด้วย To Hell... And Back (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตแดน[n.] (khētdaēn) EN: frontier ; border ; boundary   FR: frontière [f]
เขตแดนประเทศ[n. exp.] (khētdaēn prathēt) FR: limites territoriales [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
border[N] เขตแดน, See also: พรมแดน, ชายแดน, Syn. frontier
boundaries[N] เขตแดน, See also: กั้นเขตแดน, เส้นแบ่งเขต
boundary[N] ขอบเขต, See also: เขตแดน, อาณาเขต, Syn. border
district[N] เขต, See also: เขตแดน, บริเวณ, อาณาบริเวณ, แขวง, ตำบล, Syn. locality, territory neighborhood
trust territory[N] เขตแดนในความดูแล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuttal(อะบัท' ทัล) เขตแดน., Syn. abuttals
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
demarcate(ดิมา'เคท) vt. กำหนดเขตแดน,แบ่งเขต,ปักเขต
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง,สุดทาง,สถานีปลายทาง,สุดเขต,ส่วนท้าย,จุดหมาย,จุดประสงค์,เครื่องหมายเขต,เสาเขต,ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini,terminuses

English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
boundary(n) ขอบเขต,เขตแดน,บริเวณ,อาณาเขต
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top