Search result for

เขตพื้นที่

(21 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขตพื้นที่-, *เขตพื้นที่*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Appalachiaเขตพื้นที่ชายทวีปแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural areaเขตพื้นที่ตามธรรมชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
autonomous areaเขตพื้นที่ที่ปกครองตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmental Control Zone เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือน จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ใหคณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎทรวงกำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Pollution Control Zone เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือน จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Restricted Zone เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once our cast member has left the workplace they're completely free, from the control and monitoring of their player.พอตัวละครของเรา ออกนอกเขตพื้นที่เกมแล้ว Nพวกเค้าก็เป็นอิสระ การไปควบคุมหรือ ติดตามพวกเค้า ก็ทำไม่ได้แล้ว Gamer (2009)
Jack, I can't assault a private compound unless I have proof that a weapon exists.แจ็ค ผมไม่สามารถจู่โจม เขตพื้นที่ของเอกชนได้ นอกจากว่าผมจะมีหลักฐาน ว่าอาวุธพวกนั้นมีอยู่จริง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
In the Los Angeles area.ในเขตพื้นที่ลอสแองเจลิส The Performer (2009)
It was worth a try. Yeah! Yeah!ก็คุ้มค่าที่ได้ลอง นี่ยานหัวหน้า กำลังเข้าสู่เขตพื้นที่แปรปรวน Avatar (2009)
We've secured the perimeter, but I don't think we should hold it for too much longer.กั้นเขตพื้นที่แถวนี้ไว้แล้ว แต่คงตรึงไว้ได้ไม่นาน Iron Man 2 (2010)
Have you noticed an uptick in users in your neck of the woods?เคยสังเกตเห็นคนใช้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขอบเขตพื้นที่ดูแลของคุณบ้างมั้ยล่ะ? Bad Blood (2010)
How many vampires have gone missing in your area?และหายตัวไปอย่างมากมาย มีแวมไพร์กี่ตนแล้วล่ะ ที่หายตัวไป ในเขตพื้นที่ของคุณ? Bad Blood (2010)
I was talking to a dealer who was telling me about cops moving drugs in his neighborhood.ฉันกำลังคุยอยู่กับคนกลางค้ายา คนที่กำลังบอกฉันเกี่ยวกับ ตำรวจที่ลักลอบค้ายา ในเขตพื้นที่ของเขา The Bones That Weren't (2010)
The wounded Hong Byuk Seo entered Sungkyunkwan school grounds?เจ้าฮองบุคโซวที่บาดเจ็บได้เข้าไปในเขตพื้นที่ของSungkyunkwanเหรอ? Sungkyunkwan Scandal (2010)
It is merely out of the thinnest wisp of respect for Bo and her territory that I haven't had you dragged out of here by your hair this very second.ฉันไม่คิดว่าฉันทำหยาบคายกับโบ และเขตพื้นที่ของเขาเพราะถ้าฉันทำ ฉันจะจิกหัวเธอแล้วลากออกไปจากที่นี่ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
In an average area.ในเขตพื้นที่Valhalla (2011)
Who had to have been living in a toxic environment to pass it on to her young.ที่เคยอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และก็ได้ถ่ายทอดไปยังลูกๆของมัน Once Upon a Time... (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
keystroke bufferหมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keyboard buffer

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
no man's land (n ) เขตพื้นที่ทับซ้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top