Search result for

เกือบจะไม่

(24 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกือบจะไม่-, *เกือบจะไม่*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because there's almost nothing more exciting than fucking somebody you don't know.เพราะว่ามันเกือบจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากไปกว่า การได้มีอะไรกับคนที่คุณไม่รู้จัก New York, I Love You (2008)
Almost flawless, but a duplicate.เกือบจะไม่มีตำหนิเลย แต่มันของปลอม เป็นไปไม่ได้ Scylla (2008)
I almost didn't show up.ผมเกือบจะไม่มาแล้วละ Pleasure Is My Business (2009)
No one is trying to alarm you unduly, but we can't continue to scrape by, barely surviving.ไม่มีใครที่จะพยายาม เตีอนคุณอย่างเกินควร แต่พวกเราไม่สามารถดำเนินการต่อ เพื่อการประทังชีวิต ที่เกือบจะไม่พอต่อการดำรงอยู่ Earth (2009)
I almost didn't talk to my familyผมเกือบจะไม่คุยกับที่บ้านของผมเลย Invasion (2009)
There'd barely be any blood left.เกือบจะไม่มีเลือดหลงเหลือเลย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
This is hardly your planet anymore, not since you signed your holdings over to the Banking Clan in return for a stake in this new droid foundry.ที่นี่เกือบจะไม่เป็นดาวของเจ้าอีกต่อไป ไม่ตั้งแต่เจ้าเซ็นการครอบครองทรัพย์สิน ลงในกลุ่มธนาคาร มันคืนมาในส่วนของส่วนแบ่ง ให้กับโรงหล่อดรอบด์ใหม่นี้ Senate Spy (2009)
He had to go to the hospital.แล้วเขาก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาล ชั้นเกือบจะไม่ทำแล้ว Let Me In (2010)
That's just white noise.นั่นเกือบจะไม่ได้ยินอะไรเลย The X in the File (2010)
Almost didn't make it back for the reunion.เกือบจะไม่ได้ทำมันกลับมาที่งานคืนสู่เหย้า The Death of the Queen Bee (2010)
You've barely said 10 words to me,เธอพูดกับฉันเกือบจะไม่ถึงสิบคำด้วยซ้ำ Miss Mystic Falls (2010)
Most of it. Most of it is not what we agreed, John. Deal's off.เกือบจะได้แล้ว เกือบจะไม่ใช่อย่างทีีเราตกลงกันเอาไว้จอห์น ข้อตกลงเป็นโฆษะ Episode #1.5 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bare[ADJ] เกือบจะไม่รอด, See also: หวุดหวิด
hardly[ADV] แทบจะไม่, See also: เกือบจะไม่, เกือบไม่, Syn. barely, scarcely, Ant. greatly
next to nothing[IDM] แทบจะไม่มีค่า, See also: เกือบจะไม่มีราคา
nowhere near[IDM] เกือบจะไม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
hardly(ฮาร์ด'ลี) adv. เกือบจะไม่,ไม่ค่อยจะ,อย่างเหน็ดเหนื่อย,รุนแรง, Syn. barely
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
wrought ironn. เหล็กในรูปที่ค่อนข้างบริสุทธิ์เกือบจะไม่มีคาร์บอน, See also: wrought-iron adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hardly(adv) เกือบจะไม่,เห็นจะไม่,ไม่น่า,โดยยาก,ไม่ค่อยจะ
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top