Search result for

เกี่ยวพัน

(38 entries)
(0.095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกี่ยวพัน-, *เกี่ยวพัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยวพัน[V] concern, See also: deal, involve, relate, drag in, get involve, Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว, Example: ผู้บัญชาการได้สอบสวนเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของประชาชน, Thai definition: ติดเนื่องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกี่ยวพันก. ติดเนื่องกัน, พัวพัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimerizeเกี่ยวพันจับคู่,รวมตัวกันเป็นสองเท่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was involved with some guy named David.รู้สึกว่าเขาจะมีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่าง กับคนที่ชื่อ เดวิด อะไรเนี่ยแหละ Mannequin (1987)
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น The Corporation (2003)
More relatives.เกี่ยวพันธ์กันมากเลย. Shrek 2 (2004)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I'm gonna work on that prick, and it's all gonna come back to pain and no connection!- และความไม่เกี่ยวพันกัน - ไม่ ได้เห็นดีกันแน่ I Heart Huckabees (2004)
However, the last time Speedle was involved in a shooting, his service pistol misfired.อย่างไรก็ตาม ครั้งหลังสุดที่สปีดดี่เข้าไปเกี่ยวพันกับการยิง ปืนเขาด้าน Lost Son (2004)
Indeed, I've been connected with his family since infancy.รู้จัก ผมเกี่ยวพัน กับครอบครัวนั้นตั้งแต่ยังเด็ก Pride & Prejudice (2005)
- Is there not a... tradition connected to mistletoe,-มันมีประเพณี เกี่ยวพันกับ มิสซัลโท ไม่ใช่หรือ An American Haunting (2005)
How did they relate to each other? Were they one and the same?พวกมันเกี่ยวพันกันยังไง พวกมันทั้งหมด เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า An American Haunting (2005)
We think there might be a connection,เราคิดว่าเรื่องนี่เกี่ยวพันกับ.. Dead in the Water (2005)
All right, so there're two plane crashes involving Chuck Lambert.การที่เครื่องตกสองครั้ง เกี่ยวพันกับชัค แลมเบิร์ต Phantom Traveler (2005)
It's a map of all of the objects. Their relationship to one another.มันเป็นแผนที่ของวัตถุทั้งหมด ความเกี่ยวพันของชิ้นนึงต่ออีกชิ้นนึง The Key and the Clock (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involve   FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implicate[VT] เกี่ยวพันกับ, See also: พาดพิง, เกี่ยวข้อง, โยงใยถึง, Syn. associate, connect, involve
involve[VT] เกี่ยวพัน, See also: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน, Syn. entail, necessitate, imply, Ant. disentangle, disengage
touch[VT] เกี่ยวข้อง, See also: เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้องด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน,การเกี่ยวพันกัน,ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
correlative(คะเรล'ละทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวพันกัน,เป็นคู่กัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelative
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association

English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งสัมพันธ์กัน,เป็นคู่กัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
implicate(vt) เกี่ยวพัน,ติดร่างแห,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top