Search result for

เกี่ยวกับระบบ

(40 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกี่ยวกับระบบ-, *เกี่ยวกับระบบ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The seizure could be the result of dehydration or something neurological.อาการชักอาจมาจากการขาดน้ำ หรืออะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาท Lucky Thirteen (2008)
So it's a bleed, clot, tumor, metabolic, or infection.แล้วไง มันอาจจะมีเลือดออก เลือดแข็งตัว เนื้องอก โรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญ หรือโรคติดเชื้อ The Itch (2008)
In any case, it is too soon to determine whether the system malfunction... was involved or whether human error was--ส่วนกรณีอื่น,กำลังตรวจสอบ ว่าเกี่ยวกับระบบเครื่องขัดข้อง หรือเกิดจากความผิดพลาดของนักบิน... Passengers (2008)
Because of his specialized knowledge of early GSM networks, he was sent to track down F-16 pilots.เพราะความรู้พิเศษ เกี่ยวกับระบบ GSM ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เขาถูกส่งไปตามหานักบิน F-16 WarGames: The Dead Code (2008)
How much do you know about electricity?นายรู้มากแค่ไหนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า Under & Out (2008)
As far as anyone knows, you're working on shoring up our firewall.ทุกคนรู้แค่ว่า คุณมาทำเกี่ยวกับระบบป้องกัน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
That ought to make you feel better about the system.นั่นจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับระบบ Law Abiding Citizen (2009)
- How did you know about the neuropathy? - Good question.อะไรที่คุณรู้เกี่ยวกับระบบประสาทเสื่อมถอย ถามได้ดี House Divided (2009)
There's something wrong with the mechanism.คงมีบางอย่างผิดพลาด เกี่ยวกับระบบ Air: Part 1 (2009)
I have been given all the technical data regarding security systems in the Jedi Temple.ข้าได้รับข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในวิหารเจได Holocron Heist (2009)
Must be working on the power again.ตงจะเกี่ยวกับระบบพลังงานอีกแล้ว Devil (2010)
Something to do with life support.บางอย่างที่เกี่ยวกับระบบช่วยชีวิต Divided (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bureaucratic[ADJ] เกี่ยวกับระบบราชการ, Syn. ministerial, official
central[ADJ] เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง
diatonic[ADJ] เกี่ยวกับระบบเสียงคู่แปดหรือระดับเสียงเต็มรูป(ทางดนตรี)
electronic[ADJ] เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, See also: เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
fail-safe[ADJ] เกี่ยวกับระบบป้องกันภัย, See also: เกี่ยวกับระบบเครื่องกลที่มีเครื่องกลสำรองในกรณีที่เครื่องกลแรกหยุดทำงาน
feudal[ADJ] เกี่ยวกับระบบศักดินา
ideologic[ADJ] เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง, See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideological[ADJ] เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง, See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์, Syn. theoretical, visionary
institutional[ADJ] เกี่ยวกับสถาบัน, See also: เกี่ยวกับระบบ, เกี่ยวกับองค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร, Syn. convention, custom, practice
matriarchic[ADJ] เกี่ยวกับระบบสังคมที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ,เป็นอิสระ,เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. (autonomical, autonomous, self-reliant)
black-and-whiteadj. มีเพียงสีดำและขาวเท่านั้น,เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า,ไม่มีสี,ไม่ระบายสี',เขียนหรือพิมพ์, Syn. writing or print
compatible(คัมแพท'ทิเบิล) adj. ซึ่งอยู่ด้วยกันได้,ซึ่งเข้ากันได้,เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์สีที่รับเป็นภาพขาวดำก็ได้., See also: compatibility,compatibleness n., Syn. agreeable ###A. incompatible
cubic(คิว'บิค) adj. มี3มิติ,เป็นลูกบาศก์,เกี่ยวกับการวัดปริมาตร,เกี่ยวกับกำลัง3,เกี่ยวกับระบบการตกผลึก, See also: cubicity n. ดูcubic
metric(เม'ทริค) adj. เกี่ยวกับเมตร,เกี่ยวกับระบบเมตริก
rca connectorสายต่ออาร์ซีเอหมายถึง สายไฟที่ต่อเชื่อมหูฟังหรือลำโพงกับเครื่องเสียง ใช้กับคอมพิวเตอร์เฉพาะในส่วนที่จะเกี่ยวกับระบบเสียง
systemic(ซิสเทม'มิค) adj. เกี่ยวกับระบบ, See also: systemically adv.
telephonic(เทลละฟอน'นิค) adj. เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์,ถ่ายทอดเสียงทางไกล.
totalitarian(โทแทลลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการหรือเบ็ดเสร็จ. n. ผู้ยึดระบบการปกครองดังกล่าว., Syn. autocratic
visible(วิส'ซะเบิล) adj. เห็นได้,มองเห็นได้,แน่ชัด,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เกี่ยวกับระบบเก็บข้อมูลที่สามารถเห็นได้ชัดทันที., See also: visibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
feudal(adj) เกี่ยวกับระบบศักดินา
metric(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
metrical(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ecologically (adj ) เกี่ยวกับระบบนิเวศ
See also: R. ecology
fail-over [ADJ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน
See also: S. fail-safe,
fail-over [ADJ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน
See also: S. fail-safe,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top