Search result for

เกี่ยวกับ

(114 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกี่ยวกับ-, *เกี่ยวกับ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tumoricidal (adj ) เกี่ยวกับการทำลายเซลล์มะเร็ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยวกับ[PREP] about, See also: regarding, concerning, Example: หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยนั้นไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านได้ที่ไหน, Thai definition: คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมความเกี่ยวข้องของข้อความข้างหน้ากับข้างหลัง
เกี่ยวกับ[V] concern, See also: involve, relate, connect, Syn. เกี่ยวข้อง, เกี่ยว, Example: การปราศรัยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนทั้งนั้น, Thai definition: ข้องอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กายภาพเกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของผิวดิน บรรยากาศ อากาศ พืช และสัตว์ในถิ่นต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juridicalเกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juridicalเกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proletarianเกี่ยวกับกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
navalเกี่ยวกับกองทัพเรือ, เกี่ยวกับทหารเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessoryเกี่ยวกับการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
migratoryเกี่ยวกับการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial; maritalเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuptialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natalเกี่ยวกับการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arthroเกี่ยวกับข้อ [การแพทย์]
Carpometacarpalเกี่ยวกับกระดูกบริเวณข้อฐานมือ [การแพทย์]
Malleolarเกี่ยวกับกระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To write about, uh, damaged characters.ที่เขียนเกี่ยวกับ อืม . . damaged characters New Haven Can Wait (2008)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Tell me something about you that isn't in that packet.บอกผมเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่อยู่ในกรอบหน่อยสิ New Haven Can Wait (2008)
Everything worth knowing about me is in that folder.ทุกอย่างเกี่ยวกับดิฉัน อยู่ในแฟ้มนั้นแหละค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
It's not as if you'd actually get in here.มันไม่เกี่ยวกับที่เธอจะมาอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอให้ฉันช่วยเอาของที่เกี่ยวกับการเรียนด้วยตัวเองมาให้ New Haven Can Wait (2008)
If you have a problem with our rules, then just say so,ถ้าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับกฏของเรา ก็ขอแค่บอกมา Chuck in Real Life (2008)
I was wrong about you,ฉันคิดผิดเกี่ยวกับคุณจริงๆ Chuck in Real Life (2008)
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
Test out some of... Those theories of yours,ส่วนทฤษฏีที่เธอว่ามาเกี่ยวกับแม่ชั้น Chuck in Real Life (2008)
No, not about that, about the 17 years that I wasn't here.ไม่ ไม่ใช่เรื่องนั้น / เกี่ยวกับที่แม่ไมได้อยู่ข้างลูกมาตลอด 17 ปี Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับ[X] (kīokap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to   FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur
เกี่ยวกับกฎหมาย[adj.] (kīokap kotmāi) EN: legal   FR: légal
เกี่ยวกับกระดูกฝ่ามือ[adj.] (kīokap kradūk fā meū) EN: metacarpal   FR: métacarpien
เกี่ยวกับกวีนิพนธ์[adj.] (kīokap kawīniphon) EN: poetic   FR: poétique
เกี่ยวกับกายวิภาค[adj.] (kīokap kāiwiphāk) FR: anatomique
เกี่ยวกับการจัดการ[adj.] (kīokap kān jatkān) EN: administrative   FR: administratif
เกี่ยวกับการบริหาร[adj.] (kīokap kān børihān) EN: administrative   FR: administratif
เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง[adj.] (kīokap kān pokkhrøng bānmeūang) FR: administratif
เกี่ยวกับการมองเห็น[adj.] (kīokap kān mønghen) EN: visual   FR: visuel

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdominal[ADJ] เกี่ยวกับท้อง, See also: ตรงช่องท้อง, Syn. ventral
about[PREP] เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, with regard to
acrobatic[ADJ] ซึ่งเล่นต่อตัว, See also: เกี่ยวกับกายกรรม
active[ADJ] เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน, See also: เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงาน
adjective[ADJ] เกี่ยวกับคุณศัพท์, See also: เป็นคุณศัพท์
administrative[ADJ] เกี่ยวกับการบริหาร, See also: ดำเนินการ, จัดการ, Syn. executive, managerial
adverbial[ADJ] เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องบิน, See also: โดยวิธีทางเครื่องบิน
aerial[ADJ] เกี่ยวกับอากาศ
aerospace[ADJ] เกี่ยวกับอวกาศหรือยานอวกาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
actuarial (adj) เกี่ยวกับสถิติการประกันภัย
ad hocเกี่ยวกับสิ่งนี้โดยเฉพาะ
Anthropocene[อันโธรพะซีน] (adv ) เกี่ยวกับหรือหมายถึงยุคสมัยในทางธรณีวิทยาที่ซึ่งการกระทำของมนุษย์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
climatic (adj ) เกี่ยวกับภูมิประเทศ, เกี่ยวกับอากาศ
conversative (adj) เกี่ยวกับการติดต่อพูดคุยกันระหว่างผู้คนในสังคม
dispatcher[ ดิสแพตเชอร์] (n ) เกี่ยวกับการบิน พนักงาน ไฟล์ทแปลน คือวางแผนเส้นทางการบิน น้ำมัน และอื่นๆ ที่นักบินควรรู้ รวมทั้งตรวจสอบ NOTAM METAR และ อื่นๆ อีกมากมาย
ecologically (adj ) เกี่ยวกับระบบนิเวศ
See also: R. ecology
environmental (adj) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
excavation (n) เกี่ยวกับดิน
existential (adj) เกี่ยวกับการมีุอยู่ / ดำรงอยู่, เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
について[について, nitsuite] (vi) เกี่ยวกับ เช่น ぎじゅつ についてเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ねこ好き[neko suki] (phrase) เกี่ยวกับตัวเอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
に関する[にかんする, nikansuru] Thai: เกี่ยวกับ English: related to
関する[かんする, kansuru] Thai: เกี่ยวกับ English: to concern

German-Thai: Longdo Dictionary
über(Präp.) เกี่ยวกับ
deutsch(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน เช่น deutsches Restaurant ร้านอาหารเยอรมัน
deutschen(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: deutsch
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
politischเกี่ยวกับการเมือง
russischเกี่ยวกับรัสเซีย, ภาษารัสเซีย
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sachlich {adj} (adj ) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top