Search result for

เกียรติศักดิ์

(28 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกียรติศักดิ์-, *เกียรติศักดิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรติศักดิ์[N] honor, See also: prestige, glory, Syn. เกียรติ, Example: องค์พระมหากษัตริย์ทรงต้องการใช้ความรักชาติ ความชื่นชม และการตื่นตัวในเกียรติศักดิ์ของไทยของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเมือง, Thai definition: ฐานะอันมีเกียรติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกียรติศักดิ์(เกียดติสัก) น. เกียรติ, เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let your paintings reflect the honor of the courtก็จะสะท้อนได้ถึงเกียรติศักดิ์ ของบรรดาเหล่าขุนนางด้วย Portrait of a Beauty (2008)
And if there's anything on that list That involved, demeaning, fruity hair tossing, I'm cutting it!และถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับสะบัดผม หรือลดเกียรติศักดิ์ศรี ฉันจะตัดมันทิ้ง! Hairography (2009)
Today you will fight for glory and for honour.วันนี้เจ้าต้องสู้ เพื่อเกียรติศักดิ์ และความเกรียงไกร! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
A knight must behave with honour and nobility.อัศวินต้องประพฤติตัวเป็นผู้ที่มี เกียรติศักดิ์และความสง่างาม The Once and Future Queen (2009)
And the glory you deserve.และเกียรติศักดิ์ของท่านก็ลดลง The Red Serpent (2010)
You just violated the honor code, not to mention state law.คุณแค่ฝ่าฝืน, ระบบเกียรติศักดิ์ ไม่ได้หมายถึงเรื่องกฏ Absolution (2012)
So, when I was little, and we would look up at the stars and you would tell me of the heroes whose glory was written in the sky,เมื่อตอนข้ายังเล็ก เราแหงนมองดูดวงดาว พ่อจะเล่าถึงวีรบุรุษ ผู้มีเกียรติศักดิ์จารึกอยู่บนฟ้า John Carter (2012)
Somewhere in a war, there's supposed to be honor.บางที่ในสงครามที่เราเข้าใจว่ามีเกียรติศักดิ์ศรี Rambo III (1988)
Where is the honor here? Where?แล้วเกียรติศักดิ์ศรีนั้นอยู่ไหนล่ะ ไหน Rambo III (1988)
- China's most honourable and noble soldiers.- เคร่งครัดในระเบียบวินัย - เพื่อเกีรยติยศของแผ่นดินจีน และเกียรติศักดิ์ของหหารหาญ Mulan 2: The Final War (2004)
So, this is the famous Mushu?และนี่เป็นการแสดงเกียรติศักดิ์ของเจ้าเหรอ มูชู? Mulan 2: The Final War (2004)
Full of idealism, maybe even a sense of honor.อุดมคติเต็มหัว อาจมีสำนึกแห่งเกียรติศักดิ์บ้าง Flyboys (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกียรติศักดิ์[n.] (kīattisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction   
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: honour = honor (Am.)   
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง[n. prop.] (Kīattisak Sēnāmeūang) EN: Kiatisak Senamuang   FR: Kiatisak Senamuang

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honouree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration

English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top