Search result for

เกินควร

(28 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกินควร-, *เกินควร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกินควร[ADV] excessively, Syn. เกินไป, เกินเลย, Example: ราคาสินค้าขยับราคาสูงขึ้นเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนมากเกินควร, Thai definition: เลยพอดี, เลยความสมควร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of the time, they overestimate.ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา พวกตีราคาสูงเกินควร Mandala (2009)
No one is trying to alarm you unduly, but we can't continue to scrape by, barely surviving.ไม่มีใครที่จะพยายาม เตีอนคุณอย่างเกินควร แต่พวกเราไม่สามารถดำเนินการต่อ เพื่อการประทังชีวิต ที่เกือบจะไม่พอต่อการดำรงอยู่ Earth (2009)
That she spends longer than a train ride with.นั่นทำให้เธอใช้เวลาบนรถไฟนานเกินควร The Tourist (2010)
It was brought to our attention that you were engaging in relations... with a fellow CRT employee, Pamela Lutti.ทางเราได้ทราบว่า คุณนั้น ได้มีความสัมพันธ์ที่เกินควร กับลูกจ้างซีอาร์ทีอีกคน พาเมล่า ลุทตี้ Buried (2010)
You're maxed out on putting humans out of bounds.นายเลินเล่อ แล้วให้อภิสิทธิ์พวกมนุษญ์เกินควร Let It Bleed (2011)
Tax, the basis of the country's economy started to disappear due to corruption of a unmatched scale.ภาษีอันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศได้เริ่มเลือนหาย เนื่องมาจากการฉ้อราษฎร์อันเกินควรกับสัดส่วนของภาษี Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Uh, I must apologize for your unnecessarily rough welcome, Mr. Sneijder.เอ่อ ชั้นต้องขออภัย สำหรับการต้อนรับอันหยาบกระด้างเกินควร คุณสไนจเดอร์ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
You simpering son of a po-faced profiteer!\ คุณหัวเราะอย่างแหย ๆ ลูกชายของคนขูดเอากำไรเกินควรใบสั่ง โกง! The Adventures of Tintin (2011)
I already told you more than I should.-ผมบอกคุณมากเกินควรแล้ว Pilot (2012)
Please, let's not put any more undue import on today's charade.ได้โปรด, อย่าใส่เงื่อนไขอะไรอีกจนเกินควร ในการเล่นทายคำปริศนาของวันนี้ Illusion (2012)
So my friend is High on drugs, wandering the streets alone?เพื่อนฉัน เขาใช้ยาเกินควร Fright Night (2013)
The other family won't compromise. I don't want the boy to suffer unduly.ครอบครัวอีกฝ่ายไม่ยอมประนีประนอม ผมไม่ต้องการให้เ็ด็กรับโทษเกินควร Crash and Burn, Girl! (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินควร[adj.] (koēn khūan) EN: inappropriate   FR: excessif ; immodéré
เกินควร[adv.] (koēn khūan) EN: excessively   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
inordinate(อินออร์'ดิเนท) adj. ไม่พอควร,มากเกิน,เกินควร,ไม่มีการบังคับตัวเอง,ไม่เป็นระเบียบ., See also: inordinateness n.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
sentimental(เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ, Syn. warm,sympathetic,loving
undue(อันดู',อันดิว') adj. ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,เกินควร,นอกกฎหมาย, Syn. improper

English-Thai: Nontri Dictionary
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
overdress(vi,vt) แต่งตัวเกินควร
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง
undue(adj) ไม่เหมาะ,เกินควร,เลยเถิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top