Search result for

เกิดผล

(38 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกิดผล-, *เกิดผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดผล[V] be effective, See also: take effect, yield result, bear fruit, Ant. ไร้ผล, ไม่เป็นผล, Example: การเสี่ยงภัยที่แท้จริงเกิดผล 2 ทาง คือ ขาดทุน และเสมอตัว, Thai definition: บังเกิดผล, ปรากฏผล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสร็จเกิดผลร้าย เช่น ขืนเสนอเรื่องนี้ขึ้นไป มีหวังเสร็จแน่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digitalis Effectเกิดผลเต็มที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Engenders goodwill in the community,ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา Chuck in Real Life (2008)
They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.พวกมันก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับผืนดินรกร้างที่เคยถูกทอดทิ้ง Home (2009)
Unless I step down immediately, the damage to your office, and you personally, will be extensive.ถ้าหากผมไม่ลาออกเดี๋ยวนี้ จะเกิดผลเสียหายกับคณะรัฐบาล และตัวท่านเอง อย่างมาก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Any effort to contact her or warn anybody about this will have the same result, do you understand?ถ้าคุณพยายามที่จะติดต่อเธอ หรือจะเตือนคนอื่นๆเรื่องนี้นะ จะทำให้เกิดผลลัพธ์เดียวกัน คุณเข้าใจมั๊ย? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I am fully aware of the implications if this goes public.ผมเข้าใจดีว่า มันจะเกิดผลกระทบอย่างไร ถ้าเกิดเรื่องนี้ออกไปสู่สาธารณะชน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
This might leave you feeling secure for an evening, but have a crippling effect on you in later life."ที่จะทำให้พวกเขารู้สึกดีไปตลอดคืน แต่อาจจำให้เกิดผลอื่นตามมาในวันหลัง Confessions of a Shopaholic (2009)
But I can help push its outcome.แต่ฉันสามารถช่วยทำให้มันเกิดผลดีได้ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
You've just ruined the chance to maximize productivity.คุณเพิ่งทำลายโอกาสที่จะทำให้เกิดผลสูงสุด Life (2009)
...effect it'll have on the pollsอาจจะเกิดผลกระทบกับผลโพล The Grandfather: Part II (2009)
Everything is connected. It's the butterfly effect.เหตุการณ์ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกัน และมันจะทำให้เกิดผลกระทบของช่วงเวลา Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
The more gained by the id,บังเกิดผลเป็นอะไรที่คาดเดาได้อย่างเหลือเชื่อ Social Psychology (2009)
Who knows what the consequences might be?ใครจะรู้ว่าจะเกิดผลอะไรตามมา Beauty and the Beast (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transient[ADJ] เกิดผลกระทบนอกจิตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
causation(คอเซ'เชิน) n. การทำให้เกิดขึ้น,ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สาเหตุ
causative(คอส'ซะทิฟว) adj. เป็นเหตุ,ทำให้เกิดผล,กลายเป็นสาเหตุ,ก่อให้เกิดขึ้น
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
effect(vt) ทำให้เกิดผล,ยังผล,แสดงผล
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
fertilize(vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุดม
fruit(vi) มีผล,มีลูก,เกิดผล,บรรลุผล,ให้ผล,ติดผล
fruition(n) การได้รับผล,การบรรลุผล,การเกิดผล,การออกผล,การติดผล
issue(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top