Search result for

เกาะ

(98 entries)
(0.0828 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกาะ-, *เกาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาะ[N] island, See also: isle, Example: ไทยน่าจะร่วมมือกับอินโดนีเซีย โดยเปิดการท่องเที่ยวร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะสุมาตราเหนือ, Count unit: เกาะ, Thai definition: ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอด และมีขนาดเล็กกว่าแผ่นดินที่เป็นทวีป
เกาะ[V] hold, See also: cling, arrest, catch, grab, take, Syn. จับ, ยึด, Ant. ปล่อย, Example: ภาพธรรมชาตินั้นประกอบด้วยต้นไม้ที่ต้นไม้มีนกเกาะอยู่ตัวหนึ่ง, Thai definition: จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่
เกาะ[V] adhere, See also: attach, stick, bind, Syn. จับ, ติด, เกาะติด, Ant. ปล่อย, Example: ไฟล์โปรแกรมก็เป็นเพียงชุดของตัวอักษรที่เกาะเรียงตัวกันโดยมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
เกาะกุม[V] linger, See also: stick, hold, cover, Syn. กุม, เกาะ, Ant. ปล่อย, Example: ความรู้สึกตอนที่ถูกจับไปเมื่อสองปีกำลังหวนกลับเข้ามาเกาะกุมจิตใจแกอีกครั้ง
เกาะกุม[V] seize, See also: arrest, detain, apprehend, catch, Ant. ปล่อย, Example: หญิงชราพยายามสะบัดมือที่ถูกลูกชายเกาะกุมไว้แน่น, Thai definition: คุมตัว, ยึดไว้, จับกุม
เกาะติด[V] cling, See also: follow, stick, Syn. ติดตาม, Example: นักข่าวจะต้องเกาะติดสถานการณ์เพื่อจะได้เสนอข่าวที่ใหม่ล่าสุดกว่าคนอื่น
เกาะติด[V] adhere, See also: attach, fasten, fix, stick, Syn. ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว, Ant. ปล่อย, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ, Thai definition: จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง
เกาะแกะ[V] approach, See also: flirt, take liberties with(a woman), Example: ถ้าคนอื่นรู้ว่าหล่อนเป็นลูกสาวนักเลงโต ก็ไม่มีใครเกาะแกะ รบกวนหรือรังแก, Thai definition: พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, พูดพาดพิงเชิงชู้สาว
เกาะเล็ก[N] islet, See also: isle, Syn. เกาะเล็กเกาะน้อย, Ant. เกาะใหญ่, Example: บ้านชาวญวนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนบริเวณโคกดิน ลักษณะเหมือนเป็นเกาะเล็กซึ่งมีต้นไม้โดยรอบ, Count unit: เกาะ, Thai definition: เกาะขนาดเล็ก
เกาะกลุ่ม[V] crowd, See also: adhere, stick, cling, throng, gather, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: ที่บ้านครูศุข ดุริยประณีต ลูกหลานยังคงสืบทอดวิชาดนตรีภายในตระกูล เกาะกลุ่มแน่นหนามาจนถึงทุกวันนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกาะน. ส่วนของแผ่นดินที่มีนํ้าล้อมรอบ
เกาะละเมาะ โดยปริยายใช้เรียกพื้นที่ซึ่งมีต้นไม้เป็นต้นขึ้นหนาแน่น มีทุ่งหรือที่เตียนล้อมรอบ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
เกาะก. จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่ เช่น นกเกาะกิ่งไม้ แมงมุมเกาะฝา, เอาสิ่งมีขอเป็นต้นเกี่ยวเข้ากับสิ่งอื่นเพื่อให้ติดอยู่ เช่น เอาขอเกาะต้นไม้, โดยปริยายหมายความถึงอาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่ เช่น ปลิงเกาะ หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน เช่น ดินเกาะเป็นก้อน บินเกาะหมู่ วิ่งเกาะกลุ่ม
เกาะไปเอาตัวมาโดยอำนาจศาลเป็นต้น เช่น ไปเกาะตัวมา.
เกาะว. เสียงเคาะ.
เกาะกินก. อาศัยกินอยู่กับคนอื่นโดยเอาแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียว ไม่ช่วยทำงานหรือช่วยเหลือจุนเจือผู้นั้น, ทำตัวดุจกาฝาก.
เกาะชายกระโปรงก. อาศัยผู้หญิงหาเลี้ยง เช่น สามีของเธอไม่ทำงานเลย ดีแต่เกาะชายกระโปรงภรรยา.
เกาะชายผ้าเหลืองก. พึ่งพาผลบุญจากผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุสามเณร เช่น ถ้ามีลูกชายก็จะได้บวชให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลือง.
เกาะแกะก. พูดพาดพิงเชิงชู้สาว, พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, เช่น มันเกาะแกะเกินกํ้าเป็นธรรมดา (ขุนช้างขุนแผน), เคาะแคะ ก็ว่า.
จับเกาะ เช่น นกจับคอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agglomerateเกาะกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conglomerateเกาะกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barrier islandเกาะสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stackเกาะหินโด่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
repentเกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ creeping ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
skerryเกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bali Island (Indonesia)เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Easter Islandเกาะอีสเตอร์ [TU Subject Heading]
Islandsเกาะ [TU Subject Heading]
Komodo Island (Indonesia)เกาะโคโมโด (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Mindanao Island (Philippines)เกาะมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) [TU Subject Heading]
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Island เกาะ
ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอดและมี ขนาดเล็กกว่า แผ่นดินที่เป็นทวีป อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของคลื่นและ กระแสน้ำจนทำให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดจากการกระทำของภูเขาไฟใต้ทะเล เกิดจากการดันของเปลือกโลก ให้สูงพ้นน้ำ หรือเกิดจากการก่อตัวของปะการัง จำแนกตามสถานที่ตั้งได้ 2 ประเภท คือ Continental Island และ Oceanic Island [สิ่งแวดล้อม]
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร
เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Continental Island เกาะริมทวีป
เกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเล หรือไม่ไกลจากแผ่นดินมากนัก เกาะริมทวีป ส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากเดิมเคยเป็นแผ่นดินเดียวกัน ต่อมาภายหลังจึงถูกตัดขาดแยกออกไป เพราะการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกหรือการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Stack เกาะหินโด่ง หรือเกาะหินชะลูด
เกาะโขดหินขนาดเล็กที่แยกออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ หรือเกาะที่อยู่ใกล้เคียง เกิดจากแหลมหินที่ยื่นออกไปในทะเล และถูกคลื่นเซาะทั้ง 2 ข้าง จน ส่วนปลายแหลมที่ตัดออกเป็นเกาะลักษณะเหมือนปล่องเรือเรียงราย เช่น เขาตะปู ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลอ่าวพังงา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The stick!เกาะไว้ The Great Dictator (1940)
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน The Great Dictator (1940)
And I takes 'em to Pleasure Island!และฉันจะใช้เวลาพวกเขาไป เกาะความสุข! Pinocchio (1940)
Ah, Pleasure Island.อาเกาะความสุข Pinocchio (1940)
Pleasure Island?เกาะความสุข? Pinocchio (1940)
- A vacation on Pleasure Island!วันหยุดบน เกาะความสุข! Pinocchio (1940)
- Pleasure Island?เกาะความสุข? Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee It's Pleasure Isle for meสวัสดีโกงดีดี มันเป็นความสุข เกาะสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Pinocchio. - Ever been to Pleasure Island?เคยไปเกาะความสุข? Pinocchio (1940)
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า The Old Man and the Sea (1958)
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brought it into the skiff.ก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง The Old Man and the Sea (1958)
About all you're good for, sticking it in tins.เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดีสำหรับ คแลปเปอ, เกาะมันในกระป๋อง How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาะ[n.] (kǿ) EN: island ; isle   FR: île [f]
เกาะ[v.] (kǿ) EN: stick (to) ; adhere ; cling ; depend on   FR: adhérer
เกาะกระดาน[n. prop.] (Kǿ Kradān) EN: Koh Kradan ; Kradan Island   FR: Koh Kradan
เกาะชายกระโปรง[v. exp.] (kǿ chāi kraprōng) EN: ?   FR: ?
เกาะชายผ้าเหลือง [v. exp.] (kǿ chāi phā leūang) EN: ?   FR: ?
เกาะซิซิลี[n. prop.] (Kǿ Sisilī) EN: Sicily   FR: Sicile [f]
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
เกาะติดกันหลายหน้า[xp] (kǿ tit kan lāi nā) EN: several pages have stuck together   
เกาะถนน[v. exp.] (kǿ thanon) FR: tenir la route
เกาะบาหลี[n. prop.] (kǿ Bālī) EN: Bali   FR: Bali ; île de Bali

English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglomerate[VI] จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: เกาะตัว
agglutinate[VI] เกาะติดกัน
ait[N] เกาะขนาดเล็กในแม่น้ำ
ait[N] เกาะเล็กๆ, Syn. small island
apprehend[VT] จับกุม, See also: เกาะกุม
atoll[N] เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินประการัง
Bali[N] เกาะบาหลี
cay[N] เกาะเล็กๆ, See also: สันดอน, โขดหิน, Syn. small island
clutch[VI] จับแน่น, See also: เกาะ, กำแน่น, Syn. seize, grip, grab
cling onto[PHRV] ยึดติดกับ, See also: เกาะติดกับ, Syn. keep by, stay by, stick to, stick with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)

English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
archipelago(n) หมู่เกาะ
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
Britannia(n) เกาะอังกฤษ
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apprehend เกาะกุม
avalon (n) เกาะที่เชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ทางตะวันตกที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ทรงไปประทับอยู่ภายหลังจากการบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบและทรงสวรรคตที่นั่น บางครั้งใช้แสดงความหมายแฝงหมายความว่า เป็นที่พักพิงใจและกายเมื่อมีความทุกข์ระทม island paradise in Celtic mythology: in Celtic mythology, an island paradise in the west. King Arthur is said to have been taken to Avalon after being apparently mortally wounded. (Encarta Wold English Dictionary)
See also: S. แดนสุขาวดี,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しま, shima] (n) เกาะ
接地[せっち, secchi] เกาะถนน

German-Thai: Longdo Dictionary
Insel(n) |die, pl. Inseln| เกาะ, เกาะแก่ง
denkbar(adj adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, See also: S. vorstellbar,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top