Search result for

เกษตรกร

(48 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกษตรกร-, *เกษตรกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษตรกร[N] agriculturist, See also: farmer, Example: การแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
เกษตรกรรม[N] agriculture, See also: husbandry, farming, Example: การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม จะกระทบกระเทือนโครงสร้างเดิมของสังคมที่มีโครงสร้างเกษตรกรรม, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกษตรกร(กะเสดตฺระกอน) น. ผู้ทำเกษตรกรรม.
เกษตรกรรม(กะเสดตฺระกำ) น. การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenant farmerเกษตรกรผู้เช่าไร่นา, ลูกนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crofterเกษตรกรรายย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agriculture เกษตรกรรม, เกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural chemistryเกษตรกรรมเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sustainable agricultureเกษตรกรรมแบบยั่งยืน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural chemistryเกษตรกรรมเคมี [TU Subject Heading]
Agricultural conservationเกษตรกรรมอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Agricultureเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Agriculture and stateเกษตรกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
Farmersเกษตรกร [TU Subject Heading]
Organic farmingเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก Blow Out (2008)
The invention of agriculture turned our history on end.การค้นพบเกษตรกรรม ได้นำประวัติศาสตร์ของเรามาสู่จุดสุดท้าย Home (2009)
Agriculture was our first great revolution.เกษตรกรรม เป็นการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของเรา Home (2009)
Agriculture is still the world's most widespread occupation.เกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพ ที่แพร่หลายที่สุดในโลก Home (2009)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
The biggest headache now was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ จะทำอย่างไรกับผลผลิตมหาศาล ที่ได้มาจากเกษตรกรรมอันทันสมัยนี้ Home (2009)
And so, in the last century, three-quarters of the varieties developed by farmers over thousands of years have been wiped out.และแล้ว ในศตวรรษสุดท้ายนี้ 3 ใน 4 ของพืชที่ถูกพัฒนาโดยเกษตรกร เป็นเวลานับพันปี ก็สูญหายไปในที่สุด Home (2009)
Our agriculture has become oil-powered.เกษตรกรรมถูกขับเคลื่อนโดยน้ำมันไปเรียบร้อยแล้ว Home (2009)
What's left is increasingly unsuitable for agriculture.สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มขึ้นของ เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม Home (2009)
Transport, industry, deforestation, agriculture...การขนส่ง, อุตสาหกรรม, การตัดไม้ทำลายป่า, เกษตรกรรม... Home (2009)
I have seen agriculture on a human scale.ฉันเห็นเกษตรกรรม ที่เพียงพอต่อมนุษย์แล้ว Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกษตรกร[n.] (kasēttrakøn = kasettakon) EN: farmer ; agriculturist   FR: agriculteur [m] ; fermier [m]
เกษตรกรรม[n.] (kasēttrakam = kasēttakam) EN: agriculture   FR: agriculture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agriculture[N] เกษตรกรรม, See also: การเกษตร, กสิกรรม, Syn. farming
husbandman[N] เกษตรกร, See also: ชาวไร่ชาวนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist
agro-(คำเสริมหน้า) เกี่ยกวับเกษตรกรรมหรือยา
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
cereus(เซอ'เรซ) n. พระแม่เกษตรกรรม
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.

English-Thai: Nontri Dictionary
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top