Search result for

อ้างอิง

(49 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้างอิง-, *อ้างอิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างอิง[ADJ] referable, See also: quotable, consultative, alleged, Example: ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรูปตารางอ้างอิง, Thai definition: เกี่ยวกับการถือเป็นหลัก, นำมากล่าวเป็นหลัก, กล่าวถึงเพื่อเป็นหลัก
อ้างอิง[V] refer, See also: cite, quote, consult, claim, allege, Example: ผู้ทำนายจะต้องสามารถอ้างอิงสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้, Thai definition: ถือเป็นหลัก, นำมากล่าวเป็นหลัก, กล่าวถึงเพื่อเป็นหลัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้างอิงก. ระบุที่มาเพื่อเป็นหลักฐาน, ยกมากล่าวเป็นหลัก, เช่น ในการให้ความหมายของคำ เขามักอ้างอิงพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
อ้างอิงว. ที่ระบุที่มาเพื่อเป็นหลักฐาน เช่น พจนานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิง เอกสารอ้างอิง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's got documentation.เธอจะเป็นเอกสารอ้างอิง Birthmarks (2008)
She asked me to be a character reference.เธอขอให้ฉันเป็นบุคคลอ้างอิง Lucky Thirteen (2008)
- Did you think of an alibi?คุณมีพยานอ้างอิงหรือยัง The Dark Knight (2008)
Can I quote something from a book?ผมอ้างอิงบ้างอย่างจากหนังสือได้มัยครับ? Episode #1.9 (2008)
Summer quoted a song by the Scottish band Belle and Sebastian... in her high school yearbook.ซัมเมอร์ได้อ้างอิงเนื้อเพลงของ แบลล์ แอนด์ เซบาสเตียน วงดนตรีจากสก็อตแลนด์... ลงในหนังสือรุ่นของเธอ 500 Days of Summer (2009)
Wait, nobody has ever quoted me back to me before.เดี๋ยวค่ะ , ไม่เคยมีใครใช้คำอ้างอิงของฉันกับฉันมาก่อนเลย Confessions of a Shopaholic (2009)
You gave your granddaughter as reference, maybe you can stay with her.ยายใช้หลานเป็นคนอ้างอิง บางที่ยายน่าจะไปพักกับหลาน Drag Me to Hell (2009)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
The information that I shared with ms.Hewes in confidence was in reference to an entirely unrelated matter.ข้อมูลที่ผมให้กับคุณฮิวส์เป็นความลับ ที่ไม่มีเกี่ยวข้องกันและอ้างอิงไม่ได้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Based on what?อ้างอิงจากอะไรล่ะ It's a Terrible Life (2009)
According to lawyer david madison."อ้างอิงจากทนายความ เดวิด แมดิสัน Pleasure Is My Business (2009)
Uh,"according to company lawyer,อืม "อ้างอิงจากทนายความของบริษัท Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk …) EN: quote from …   
อ้างอิงถึง...[v. exp.] (āng-ing theung …) EN: refer to …   
อ้างอิงถึงจดหมาย [v. exp.] (āng-ing theung jotmāi) EN: refer to a letter   
อ้างอิงราคาซื้อขาย[v. exp.] (āng-ing rākhā seūkhāi) EN: quote a price   
อ้างอิงเอกสาร[v. exp.] (āng-ing ēkkasān) EN: refer to a document   

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adduce[VT] อ้างอิง, See also: อ้างหลักฐาน
cite[VT] อ้าง, See also: อ้างอิง, กล่าวอ้าง, Syn. refer, mention, quote
misquote[VT] อ้างอิงผิด, See also: อ้างไม่ถูกต้อง, Syn. overstate, misrepresent
quotable[ADJ] อ้างอิงได้, See also: กล่าวถึงได้
quote from[PHRV] อ้างจาก, See also: อ้างอิงคำพูดของ, อ้างคำพูดจาก
refer[VT] อ้างอิง, See also: พาดพิง, กล่าวถึง, Syn. mention, relevant to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adduce(อะดูสซฺ') vt. อ้างอิง, อ้าง. -adduc- able, adducibel adj.,-adducer n.
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
citable(ไซ'ทะเบิล) adj. อ้างอิงได้,อ้างถึงได้
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
cite(vt) อ้างถึง,อ้างอิง,กล่าวถึง,ส่งหมาย,ออกหมายเรียก
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
quotation(n) คำอ้างอิง,การอ้าง,สิ่งที่อ้างถึง
quote(vt) อ้างอิง,อ้าง,ยกคำพูดมา
reference(n) ข้ออ้างอิง,การอ้างอิง,หนังสืออ้างอิง,หนังสืออุเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top