Search result for

อ้อน

(66 entries)
(0.4289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้อน-, *อ้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อนวอน[V] plead, See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit, Syn. วิงวอน, Example: แกอ้อนวอนฉันตั้งเท่าไหร่ ฉันทนไม่ไหวจึงยอมเมตตาให้กู้, Thai definition: พยายามพูดขอร้อง
อ้อนออด[V] implore, See also: beg, entreat, Syn. ออดอ้อน, รบเร้า, Example: เขาซื้อแหวนเพชรให้หล่อน เพราะทนหล่อนอ้อนออดไม่ไหว
อ้อนแอ้น[ADJ] slender, See also: slight, slim, delicate, Syn. แบบบาง, ชดช้อย, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชายโดยธรรมดา ก็เพราะมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบาง, Thai definition: มีรูปร่างแบบบาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนว. ไม่กระด้าง เช่น ลิ้นอ่อน
อ่อนนิ่ม เช่น เนื้ออ่อน
อ่อนไม่จัด เช่น แดดอ่อน
อ่อนไม่แข็ง, ยอมง่าย ๆ, รู้สึกสงสาร, เช่น ใจอ่อน
อ่อนไม่แก่ เช่น มะพร้าวอ่อน
อ่อนหย่อน เช่น อ่อนเค็ม, น้อย เช่น เหลืองอ่อน, ไม่แรง เช่น ไฟอ่อน, อายุยังน้อย เช่น ไก่อ่อน, ยังเล็กอยู่ เช่น เด็กอ่อน
อ่อนละมุนละม่อม, ดัดง่าย, เปลี่ยนแปลงง่าย.
อ้อนก. พรํ่าร้องขอ, ร้องสำออย, อาการร้องไห้อย่างเด็กอ่อน.
อ่อนข้อก. ยอมผ่อนปรนให้.
อ่อนความก. ขาดประสบการณ์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lyons!ไลอ้อนส์! Fences (2016)
Oh, wretched me!อ้อนาถ! Idemo dalje (1982)
They're gonna be begging to sell this place within a month.พวกเขาจะต้องอ้อนวอน ให้เราช่วยซื้อห้างนี้ ภายในสิ้นเดือนแน่นอนครับ Mannequin (1987)
Come on up here, Steven. He wants to be coaxed.ขึ้นมาเลย สตีเว่น เขาชอบให้คนอ้อนวอน Punchline (1988)
Ancient enemy make prayer about these people. Do you wish to hear?พวกศัตรูในสมัยก่อนเคยสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพวกเราNอยากฟังมั้ย Rambo III (1988)
- They'll beg us to let them in.- พวกมันต้องอ้อนวอนขอเข้ามา Night of the Living Dead (1990)
- Do you want me to beg?อยากให้ฉันอ้อนคุณเหรอ The Bodyguard (1992)
You'll have to believe me, because I'm not gonna beg.ต้องเชื่อฉันนะ เพราะฉันอ้อนใครไม่เป็น The Bodyguard (1992)
Every time you give him gift, like begging.ทุกครั้งที่ลูกให้ของขวัญกับเขา อย่างการอ้อนวอน The Joy Luck Club (1993)
I don't want Ffynnon Garw to be on the map because we begged for it, because we pleaded.ผมไม่อยากให้มีฟินาฮ่อนการูในแผนที่ เพราะเราขอร้อง เพราะเราอ้อนวอนเขา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I implored him because I knew you was coming this a.m.ผมอ้อนวอนเขาแล้วให้มาเช้านี้ Heat (1995)
Say your prayers, Anastasia!อ้อนวอนสิ อนาสเตเชีย! Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby   FR: faible
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle   FR: mou ; tendre ; souple
อ่อน[adj.] (øn) EN: light ; pale   FR: clair ; pâle ; peu prononcé
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
อ่อนกว่า[adj.] (øn kwā) EN: junior   FR: plus jeune
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish   
อ่อนกำลัง[adj.] (øn kamlang) EN: weak (physically)   FR: faible (physiquement)
อ่อนข้อ[v.] (ønkhø) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession   
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjure[VT] อ้อนวอน, See also: ร้องขอ
appeal[VI] ร้องขอ, See also: อ้อนวอน, Syn. entreat, request, beg
beg[VT] ขอร้อง, See also: อ้อนวอน
beg from[PHRV] ขอจาก, See also: อ้อนวอนจาก
crave for[PHRV] อ้อนวอน (แกมบังคับ), See also: วิงวอน, ขอร้อง
cry to[PHRV] อ้อนวอน
effeminate[ADJ] อ้อนแอ้น, See also: อรชรอ้อนแอ้น, Syn. pansy, weak
entreat[VT] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreat[VI] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
invoke on[PHRV] อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ, Syn. call down on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation,spell,magic
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask,desire
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
conjure(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน
crave(vt) อยาก,เงี่ยน,กระหาย,ต้องการ,อ้อนวอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼む[たのむ, tanomu] Thai: อ้อนวอน English: to beg

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top