Search result for

อ่าว

(59 entries)
(0.3278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่าว-, *อ่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่าว[N] bay, See also: gulf, Example: สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านได้ปิดอ่าวประท้วงเรืออวนลาก ที่กวาดหาปลาในเขตชายฝั่ง โดยละเมิดกฎหมาย, Count unit: อ่าว, Thai definition: ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน
อ่าวไทย[N] gulf of Thailand, Example: การขุดคอคอดกระจะทำให้กระแสน้ำเย็นในทะเลอันดามันไหลเข้ามาในอ่าวไทย ซึ่งส่งผลให้น้ำหมุนเวียนและสะอาดมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่าวน. ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ลํ้าเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน มีลักษณะเว้าโค้งและเปิดกว้าง ทำให้มีแนวของชายฝั่งทะเลยาว.
อ้าว ๑ว. ร้อนระงม, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ อบ เป็น อบอ้าว.
อ้าว ๒ว. อาการที่เรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว เรียกว่า แล่นอ้าว วิ่งอ้าว.
อ้าว ๓อ. คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้.
อ้าว ๔ดู ซิว และ ดอกหมาก ๒.
อ้าวฝนว. ร้อนระงมก่อนฝนตก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bayอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gulfอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bengal, Bay ofอ่าวเบงกอล [TU Subject Heading]
Thailand, Gulf ofอ่าวไทย [TU Subject Heading]
Bay อ่าว
ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damn!อ่าว Paranormal Activity (2007)
Oh, it leads to a little cove where we used to keep a boat.ก็แค่อ่าวเล็กๆ ที่เราใช้เก็บเรือน่ะ Rebecca (1940)
Come on, everybody, down to the bay.เร็วเข้า ทุกคนลงไปที่อ่าวRebecca (1940)
I pulled back into the cove.ผมพายกลับมาที่อ่าว Rebecca (1940)
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish.เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
The salt water will heal them.น้ำมืดของอ่าวไทย The Old Man and the Sea (1958)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
Came up in the Gulf Stream, from southern waters.มันตามกระเเสนํ้าอุ่นในอ่าว มาจากน่านนํ้าทางใต้ Jaws (1975)
By the way, all your messages are in the communication bay.โอ้โดยวิธีการที่ข้อความ ทั้งหมดของคุณ อยู่ในอ่าวสื่อสาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
I thought Baby told you. Look, I'm not sure.อ่าว ผมนึกว่า เบบี้ บอกท่านแล้ว คือผมไม่แน่ใจ... Dirty Dancing (1987)
He'll have to sail around for hours till he finds a harbor.ไอ้เรือบ้านั่นจะต้องแล่นเรือไปอีก 1 ชั่วโมงจนกระทั่งพบอ่าว The Princess Bride (1987)
This will all soon be but a happy memory, because Roberts' ship, Revenge, is anchored at the far end, and I, as you know, am Roberts.มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความสุขนะ เพราะเรือของโจรสลัดโรเบิร์ตทอดสมออยู่ที่อ่าว ... และข้า ... The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[n.] (āo) EN: gulf ; bay   FR: golfe [m] ; baie [f]
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อ้าว[X] (āo) EN: whoa ! ; oh !   FR: oh !
อ่าวกีนี[n. prop.] (Āo Kīnī) EN: Gulf of Guinea   FR: golfe de Guinée [m]
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alāskā) EN: Gulf of Alaska   FR: golfe d'Alaska [m]
อ่าวฮัดสัน[n. prop.] (Āo Hatsan) EN: Hudson Bay   FR: baie d'Hudson [f]
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (āo Poēsīa) EN: Persian Gulf   FR: golfe Persique [m]
อ่าวเม็กซิโก[n. prop.] (Āo Meksikō) EN: Gulf of Mexico   FR: golfe du Mexique [m]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bay[N] อ่าว, See also: ที่เว้าของเทือกเขา, Syn. gulf
delta[N] พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ, See also: อ่าวเล็กๆ ปากแม่น้ำ, Syn. fan, inlet, mouth
fiord[N] อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์, Syn. fjord
fjord[N] อ่าวแคบๆที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะในนอร์เวย์, Syn. fiord
gulf[N] อ่าว, Syn. bay, sea inlet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง,อ่างน้ำ,ชามอ่าง,อ่างล้างหน้า,อู่น้ำ,สระน้ำ,อู่เรือ,ลุ่มน้ำ,อ่าวด้านใน, Syn. bowl,tub
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bight(ไบทฺ) n. ส่วนเวิ้ง,อ่าวเล็ก ๆ ,ห่วงเชือก vt. เอาเชือกมาผูกเป็นห่วง,ใช้ห่วงเชือกผูกมัดไว้
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
embayvt. โอบอ้อม,ทำให้เป็นรูปอ่าว ทำให้เรือเข้าอ่าว
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
fiord(ฟยอร์ด,ฟโยร์ด) n. อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูง,อ่าวในนอรเวย์., Syn. fjord
fjord(ฟยอร์ด) n. อ่าวแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน., Syn. fiord
gulf(กัลฟฺ) n. อ่าว,เหวลึก,หลุมลึก,การแยกออกกว้าง,การอยู่ห่างจากกันมาก,สิ่งที่กลืนกิน,สิ่งที่เขมือบ vt. กลืน,เขมือบ., See also: gulfy adj., Syn. chasm,abyss
indian redดินสีแดงอมเหลืองในบริเวณฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ใช้เป็นสารสีและใช้ขัดเครื่องเงินเครื่องทอง

English-Thai: Nontri Dictionary
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่าว
cove(n) อ่าวเล็ก,ที่เว้า,ส่วนเว้า
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
estuary(n) ปากน้ำ,อ่าว
fiord(n) อ่าวแคบ
gulf(n) อ่าว
recess(n) ซอก,ที่ซ่อนเร้น,อ่าว,เวิ้ง,โพรง,ตอนใน,การปิดภาคเรียน
sound(n) เสียง,อ่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わん, wan] อ่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top