Search result for

อ่อนลง

(30 entries)
(0.2954 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนลง-, *อ่อนลง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is the campaign weakening?การรณรงค์อ่อนลงหรือ Gandhi (1982)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
- You're weakening my position.- - คุณกำลังอ่อนลงตำแหน่? In the Name of the Father (1993)
It's probably lying in a big pile of......กำลังอ่อนลงนะ ก้อได้ ผมเขวี้ยงทิ้งไปแล้วในถ้ำ จะเอาอะไรนักหนาจากผม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
is weakening this country.มีกำลังอ่อนลงประเทศนี้ The Birdcage (1996)
It cycled down to a tolerable level at about 3:19.สนามแม่เหล็กจะอ่อนลงจนพอทนได้ประมาณตอน 15: 19 Primer (2004)
Her pulse is weak.ชีพจรของเธออ่อนลงWindstruck (2004)
Idiot interns are down there in my clinic, a clinic dripping with my blood, sweat and tears, grey, and I am not convinced-- not at all convinced-- that they will not burn it down with their ineptitude.อินเทิร์นปํญญาอ่อนลงมาที่คลีนิคของฉัน คลีนิคที่เป็นหยาดหยดเลือดของฉัน,หยาดเหงื่อและน้ำตา เกรย์,และฉันไม่เชื่อ... ไม่มีวันเชื่อว่า... Love/Addiction (2007)
pulse is getting weaker.หัวใจเต้นอ่อนลง The Heart of the Matter (2007)
My only goal here is to avoid compromising an investigation of a mass murdererเป้าหมายเดียวของผมคือ หลีกเลี่ยงการทำให้การสืบสวน คดีฆาตรกรฆ่าหลายศพอ่อนลง That Night, a Forest Grew (2007)
No, your abilities -- you're getting flabby.ไม่ พลังของนาย มันกำลังอ่อนลง Heaven and Hell (2008)
And everything that I believe in is compromised.และทุกอย่างที่ผมเชื่อถูกทำให้อ่อนลง Turning Biminese (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagging    [ADJ] อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ), See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ), Syn. weakening, waning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decrescendo(ดีคริเชน'โด) adj. ค่อย ๆ เบาลง,ค่อย ๆ อ่อนลง n. การค่อย ๆ ลดลงของเสียง
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
lag(แลก) {lagged,lagging,lags} vi. ล้าหลัง,อยู่หลัง,ล้า,เดินช้า,สูญเสียกำลัง,อ่อนลง. n. ความล้าหลัง,คนที่ล้าหลัง,สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger,delay,tarry
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
slacken(สแลค'เคิน) vi.,vt. หย่อน,ยาน,คลาย,หลวม,ปล่อย,กลายเป็นช้า,เนือย,เบาลง,อ่อนลง,ทำให้หย่อน,ทำให้ยาน,ทำให้ช้า, Syn. lessen
soften(ซอ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นนิ่ม,กลายเป็นอ่อนลง,กลายเป็นอ่อนโยน,กลายเป็นละมุนละไม
subdue(ซับดู',ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้อ่อนลง,ลดเสียงลง,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,พิชิต,ทำให้สงบ,ข่มอารมณ์,บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.
subdued(ซับดูด',ซับดิวดฺ') adj. เงียบ,เงียบสงบ,ลดน้อยลง,อ่อนลง,ถูกพิชิต,บรรเทาลง,ข่มอารมณ์,ลดเสียงลง, Syn. quiet,inhibited

English-Thai: Nontri Dictionary
dilute(vi,vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
limp(adj) อ่อนลง,ปวกเปียก,นิ่ม,นุ่ม,กระโผลกกระเผลก,ไม่มีแรง
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
salve(vt) ทำให้ผ่อนคลาย,ทำให้อ่อนลง,บรรเทา
soften(vi) เบาลง,อ่อนลง,จาง,เลือน,หยุ่น,นิ่ม
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top