Search result for

อุโมงค์

(65 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุโมงค์-, *อุโมงค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุโมงค์[N] tunnel, Syn. อุมงค์, Example: ในปัจจุบันมีอุโมงค์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นทางรถยนต์ และทางรถไฟหลายแห่ง, Count unit: อุโมงค์, Thai definition: ทางใต้ดิน, ช่อง หรือทางที่ขุดลงไปใต้ดินหรือในภูเขา
อุโมงค์ใต้ดิน[N] underground tunnel, Count unit: อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tunnel; natural tunnel; tunnel caveอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tunnel cave; natural tunnel; tunnelอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural tunnel; tunnel; tunnel caveอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava tunnel; lava cave; lava tubeอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava cave; lava tube; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava tube; lava cave; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inclined shaftอุโมงค์เอียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shaftอุโมงค์แนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tunnelsอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Wind tunnelsอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Open Stope อุโมงค์เปิดโล่ง
เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่เปิดอุโมงค์ ออกเป็นช่องว่าง มีการใช้อุปกรณ์ค้ำยันน้อยมาก หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช้เลย หรือปล่อยเสาหินค้ำยันไว้บางส่วน [สิ่งแวดล้อม]
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน
เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Stulled Stope อุโมงค์เสาไม้ค้ำ
เป็นการทำเหมืองใต้ดินคล้ายกับอุโมงค์เปิดโล่ง แต่ใช้ไม้หรือวัสดุค้ำยันเป็นช่วง ๆ โดยตลอด [สิ่งแวดล้อม]
Block Gaving อุโมงค์กล่องดินถล่ม
เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่สามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการตัดออกเป็นบล็อค ๆ ให้ถล่มลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Cut and Fill Stope อุโมงค์ขุดและถม
เป็นการเปิดอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ที่ไม่แข็ง แรง โดยการเปิดหน้าอุโมงค์เอาแร่ออกแล้วนำมูลดินทราย จากการแต่งแร่บนผิวดิน ถมกลับเข้ามาค้ำยันผนังอุโมงค์ไว้ [สิ่งแวดล้อม]
Sublevel Stope อุโมงค์ชั้นย่อย
เป็นการทำเหมืองใต้ดิน โดยการเจาะอุโมงค์แนวระดับหลาย ๆ ชั้น แล้วระเบิดออกเป็นชั้นจากชั้นล่างขึ้นไปหาชั้นบน [สิ่งแวดล้อม]
Sublevel Gaving อุโมงค์ชั้นย่อยถล่ม
เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่มีดินหินแร่ไม่แข็งแรง และสามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการเจาะอุโมงค์ชั้นย่อยหลายชั้น แล้วระเบิดชั้นบน นำลงไปก่อนชั้นล่าง ดินหินแร่จะพังลงมา จากนั้นจะขนส่งแร่ออกทางอุโมงค์ชั้นย่อย [สิ่งแวดล้อม]
Square Set and Fill Stope อุโมงค์ชุดกล่อง
เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่ดินหินแร่ไม่แข็งแรง อาจพังลงมาได้ง่าย โดยการเปิดอุโมงค์เอาแร่ออก แล้วใช้ชุดกล่องไม้ หรือเหล็กต่อกันเป็นชุด ๆ จากนั้นนำมูลดินทราย จากการแต่งแร่ถมกลับเพื่อค้ำยันผนังไว้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
What do ourselves know about digging tunnels?พวกเราต้องไปเรียนรู้ เกี่ยวการขุดอุโมงค์อะไรบ้าง The Bank Job (2008)
We're gonna be done by the time we leave the tunnel.และจะเสร็จก่อนออกจากอุโมงค์ Death Race (2008)
Tunnel comes in fast.อุโมงค์น่ะผ่านไปเร็วนะ Death Race (2008)
All units divert down onto Lower Fifth. I repeat, exit down.ทุกหน่วยลงอุโมงค์ ใช้ทางอุโมงค์ ย้ำ ลงอุโมงค์ The Dark Knight (2008)
Ponyo, it's a cave.ปองโย่ มีอุโมงค์ล่ะ Ponyo (2008)
Well, what's th-- What's this tunnel called?เอ่อ แล้วนั่นอะ... . อุโมงค์นั่นเรียกว่าอะไร City of Ember (2008)
It's Tunnel 25. And this is 26.อุโมงค์เลขที่ 25 และนี่ 26 City of Ember (2008)
Huh. This tunnel's been erased.อ่าห์ อุโมงค์นี้ถูกลบออกไปแล้ว City of Ember (2008)
[ Doon ] This tunnel was erased from Sul's map.อุโมงค์นั้นถูกลบไปจากแผนที่ของซัล City of Ember (2008)
The tunnel flooded, and--น้ำท่วมอุโมงค์City of Ember (2008)
Scofield steps outside that tunnel,he's a dead man.ถ้าสโกฟิลด์ออกมาจากอุโมงค์นั่น มันตายแน่ๆ Dirt Nap (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุโมงค์[n.] (umōng) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation   FR: tunnel [m] ; souterrain [m]
อุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ[n. exp.] (umōng Chǿngkhaēp Angkrit) EN: Channel Tunnel ; Chunnel   FR: tunnel sous la Manche [m]
อุโมงค์ใต้ดิน[n. exp.] (umōng tāidin) EN: underpass ; underground passage   FR: passage souterrain [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cave[N] ถ้ำ, See also: อุโมงค์, โพรง, Syn. cavern, hollow, hole
grotto[N] ถ้ำ, See also: อุโมงค์, Syn. cave, hollow
pit[N] อุโมงค์ในเหมือง
subway[N] อุโมงค์ใต้ดิน, See also: ทางเดินใต้ดิน, Syn. tunnel
tunnel[N] อุโมงค์
underground tunnel[N] อุโมงค์ใต้ดิน
underpass[N] อุโมงค์ใต้ถนน, See also: อุโมงค์สำหรับคนข้ามที่อยู่ใต้ถนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catacomb(แคท'ทะโคม) n. สุสานใต้ดิน,ห้องสุสานใต้ดิน,อุโมงค์เก็บเหล้า, Syn. underground cemetery
cave(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ้ำ,อุโมงค์ใต้ดิน,โพรง vt. ขุดถ้ำ,ขุดอุโมงค์,ตกลงใจ,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตกลงใจ,ยอมแพ้
excavate(เอคซฺ'คะเวท) vt. เจาะ,ขุด,ขุดรู,ขุดอุโมงค์,
excavation(เอคซฺคะเว'เชิน) n. การเจาะ,การขุด,รูที่เจาะ,อุโมงค์ที่ขุด, Syn. ditch
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
grotto(กรอท'โท) n. ถ้ำ,อุโมงค์, Syn. cave
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
road(โรด) n. ถนน,ทาง,เส้นทาง,วิถี,วิถีทาง,ทางรถไฟ,ที่ทอดสมอ,อุโมงค์เหมือง, Syn. street,highway
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
sapper(แซพ'เพอะ) n. ทหารช่าง (ขุดสนามเพลาะ,อุโมงค์,ฝังทุ่นระเบิดและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ) ,ผู้ขุดอุโมงค์,เครื่องขุดอุโมงค์

English-Thai: Nontri Dictionary
catacomb(n) ที่ฝังศพ,สุสาน,อุโมงค์ใต้ดิน
cave(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์
grotto(n) ถ้ำ,คูหา,อุโมงค์
sap(n) น้ำเลี้ยงต้นไม้,ยางไม้,กำลังวังชา,สนามเพลาะ,อุโมงค์,ไม้ตะบอง
trunk(n) ลำต้น,ลำตัว,งวงช้าง,หีบเดินทางใหญ่,อุโมงค์,สายโทรศัพท์
tube(n) หลอด,ลำกล้อง,อุโมงค์,ท่อ,ยางในรถ,ทางรถไฟใต้ดิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archway (n ) อุโมงค์ทางเดิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Tunnel(n) |der, pl. Tunnel| อุโมงค์ เช่น Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคันนี้แล่นลอดอุโมงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top