Search result for

อุตสาหะ

(44 entries)
(0.2026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุตสาหะ-, *อุตสาหะ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wish I had your passion, Ray.ฉันอยากมีความอุตสาหะอย่างนาย เรย์ Field of Dreams (1989)
Misdirected though it might be, it is still a passion.ใช้ผิดทางไปหน่อย แต่มันก็ยังเป็นความอุตสาหะ Field of Dreams (1989)
I congratulate you on today's grand festival... for which you have worked so hard.และขอแสดงความยินดีกับงานฉลองในวันนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความอุตสาหะจากทุกท่าน The Red Violin (1998)
He respects how you've pulled yourself up, against the odds.พ่อเห็นถึงความทะเยอทยาน และความอุตสาหะของคุณ Match Point (2005)
With perseverance and determined strokes, he had churned that cream into butter and hopped out.ด้วยความพยายามและอุตสาหะในการถีบตัวเอง มันได้ทำให้ครีมกลายเป็นเนย และโดดออกมาได้ Loving Annabelle (2006)
Now, what message do you bring?เจ้าอุตสาหะขี่ม้าจากเพอร์เชอ เพียงเพื่อดินและน้ำ? 300 (2006)
Perseverance!ความอุตสาหะ 200 Pounds Beauty (2006)
Ours be your patience thenของของเราจะเป็นความอุตสาหะของเจ้า The Ten (2007)
it would be nice to think that your tenacity in this case is a byproduct of a remarkable and robust professionalism.มันน่าทึ่งนะ ถ้าคิดว่าความอุตสาหะของคุณ\ ในเรื่องนี้ เกิดจากความเป็นมืออาชีพชั้นเลิศ Pilot (2008)
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า Home (2009)
We, the executive, would like to applaud you for your diligence and your courage.ทางคณะผู้บริหาร.. อยากจะขอชื่นชม.. ในความอุตสาหะ.. Invictus (2009)
I got the bonus. - of good work... and perseverance.และความอุตสาหะพยายาม In a World Where the Kings Are Employers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุตสาหะ[v.] (utsāha) EN: be industrious ; be assiduous ; be diligent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all out effort[IDM] พยายามอย่างยิ่ง, See also: อุตสาหะมาก
diligent[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ, ขยันขันแข็ง, ขยันหมั่นเพียร, Syn. assiduous, industrious, Ant. undisciplined
endeavor[VT] พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, บากบั่น, มานะ, Syn. attempt, strive, try
endeavour[VI] พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, มานะ, บากบั่น, Syn. attempt, strive, try
industrial[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ
labor[VI] กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
labour[VI] กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
painstaking[ADJ] อุตสาหะ, See also: เพียรพยายาม, Syn. thorough, labored
sedulous[ADJ] ซึ่งขยันหมั่นเพียร (ทางวรรณคดี), See also: อุตสาหะ, Syn. attentive, painstaking, persistent, diligent, Ant. careless, unconcerned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effort(เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม, Syn. exertion,attempt
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
laborious(ละบอ'เรียส) adj. ใช้แรงงานมาก,ลำบาก,ยาก,อุตสาหะ, See also: laboriousness n. ดูlaborious, Syn. toilsome,difficult
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ,ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness,endurance

English-Thai: Nontri Dictionary
effort(n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ
endeavour(n) ความพยายาม,ความอุตสาหะ,ความมุมานะ,ความบากบั่น
endeavour(vi) พยายาม,อุตสาหะ,บากบั่น,มุมานะ
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
painstaking(adj) อุตสาหะ,เพียร,พยายาม,เอาเป็นธุระ
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ
plod(vi) เดินย่ำ,เพียร,พยายาม,อุตสาหะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top