Search result for

อุดหนุน

(35 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุดหนุน-, *อุดหนุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดหนุน[V] aid (with money), See also: help, Syn. ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน, Example: บริษัทได้ทำสัญญา 3 ปีที่จะอุดหนุนเงินทุนให้สถาบันทำการวิจัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุดหนุนก. ช่วยเหลือสนับสนุน เช่น บริษัทเอกชนอุดหนุนการจัดงานวันเด็ก, ช่วยเหลือให้อยู่ได้ เช่น ร้านนี้มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจำ.
อุดหนุนจุนเจือก. ช่วยพยุงให้อยู่ได้ เช่น เขาเป็นคนใจบุญ คอยอุดหนุนจุนเจือคนตกทุกข์ได้ยากเป็นประจำ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And she was recently a patron of yours.และเธอเพิ่งมาอุดหนุนร้านคุณ Safe and Sound (2008)
Other than just drop almost $300 in your bar tonight?คืนนี้เค้าก็อุดหนุนร้านพี่ไปเกือบ 300 เหรียญ นะ Scratches (2009)
We've even entertaining thoughts of a patron,เราจะได้สนุกสนานกับผู้อุดหนุน Great and Unfortunate Things (2010)
Someone to bankroll your redemption.คนที่ช่วยอุดหนุนการชดใช้ของคุณ Ilsa Pucci (2010)
Thanks for the valuable insight.ขอบใจที่อุดหนุน Resident Evil: Damnation (2012)
Oh, I'm not here to patronize.โอ้ ฉันไม่ได้มาอุดหนุน Doubt (2012)
I got a small cyclone stirring over the matter of wheat subsidies.ผมโดนไซโคลนนิดหน่อยเกี่ยวกับ เรื่องของเงินอุดหนุนข้าวสาลี Broken Hearts (2012)
You see, I've moved on. I've found myself a new political patron, andคือแบบ ผมต้องไปต่อ มีฝ่ายการเมืองรายใหม่ที่พร้อมจะอุดหนุน Iron Man 3 (2013)
Thanks for the long Johns.ขอบคุณที่มาอุดหนุน Happy Endings (2013)
But I'm glad that you're supporting a local business.แต่ฉันดีใจนะที่เห็น คุณอุดหนุนธุรกิจในชุมชน The Cobbler (2014)
No, it was benefactors mostly, from the private sector.มันเป็นเงินอุดหนุนจากภาคเอกชน Spectre (2015)
Get the Forever Puppy!อุดหนุนน้องหมาตลอดกาลนะ! The Boss Baby (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially)   FR: aider (financièrement) ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière
อุดหนุนราคาน้ำมัน[v. exp.] (utnun rākhā nāmman) EN: subsidize the price of petrol   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
patron(เพ'ทรัน) n. ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน,ลูกค้า
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน,ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,บำรุง,อุดหนุน,ให้สินบน,ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.
subsidy(ซับ'ซิดี) n. การสงเคราะห์เงิน,การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน, Syn. premium
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold

English-Thai: Nontri Dictionary
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
prop(vt) สนับสนุน,ค้ำจุน,อุดหนุน,อุปถัมภ์
sponsor(vt) ส่งเสริม,อุดหนุน,ค้ำประกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top