Search result for

อุดมสมบูรณ์

(51 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุดมสมบูรณ์-, *อุดมสมบูรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมสมบูรณ์[ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
อุดมสมบูรณ์[V] be plentiful, See also: be abundant, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน
อุดมสมบูรณ์[V] abound, See also: be plentiful, be abundant, be ample, be rich, be profuse, Syn. มากมาย, Example: คนเรารู้จักแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เพื่อทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุดมสมบูรณ์[ADV] plentifully, See also: abundantly, amply, profusely, Syn. มากมาย, Example: ปลาที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no clear evidence as to why its occupants decided to abandon a perfectly healthy environment.ไมมีหลักฐานแน่ชัด ถึงการบุกรุก หรืออพยพ ทั้งที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked.เกิดเป็นฮิวมัน ชั้นดินอุดมสมบูรณ์ ที่ทุกชีวิตบนพื้นดินต้องพึ่งพามัน Home (2009)
You will all have... great weather and... good crops.พวกเจ้าทั้งหลายจะได้... อากาศดี และ... ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ New World in My View (2009)
- and for this bounty before us,และเพื่อความอุดมสมบูรณ์เบื้องหน้าเรา Hungry Man (2009)
It represents fertility.เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Fruitful?อุดมสมบูรณ์ดีไหม? The Once and Future Queen (2009)
Came together to share the bountiful harvest.มาร่วมกันแบ่งปันการเก็บเกี่ยวพืชผลอันอุดมสมบูรณ์ The Treasure of Serena Madre (2009)
the animals cover thousands of kilometers towards the cold and fertile waters.สรรพสัตว์เดินทางหลายพันไมล์ ไปหาน้ำเย็นที่อุดมสมบูรณ์ Oceans (2009)
Surrounded by opulence rivaling families of proper heritage.ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มรดกที่เหมาะของครอบครัว rivaling Whore (2010)
Have you ever heard of affluenza?ลูกเคยได้ยินคำว่าอุดมสมบูรณ์ไหม Under the Gun (2010)
No, affluenza.ไม่ใช่ ความอุดมสมบูรณ์ต่างหาก มันเป็นเงื่อนไข Under the Gun (2010)
So what does this mean for our hunt for E.T.?ฝนตกลงส่วนผสมสำหรับสิ่งมี ชีวิตบนดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์ Are We Alone? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udomsombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous   FR: fertile ; abondant
อุดมสมบูรณ์[adv.] (udomsombūn) EN: plentifully ; abundantly   

English-Thai: Longdo Dictionary
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copious[ADJ] มากมาย, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. abundant, extensive
exuberant[ADJ] อุดมสมบูรณ์, Syn. abundant, plentiful, profuse
fecund[ADJ] อุดมสมบูรณ์, See also: ออกดอกผลมาก, Syn. fertile, fruitful, productive
fertile[ADJ] ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์, See also: อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ซึ่งทำให้ออกดอกผลมาก, Syn. fruitful, productive, Ant. barren, desert
generous[ADJ] เหลือเฟือ, See also: อุดมสมบูรณ์, เกินพอ, Syn. ample, bountiful
liberal[ADJ] มากมาย (เงิน, ทรัพย์สิน, เวลา), See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. large, ample, abundant
luxuriate[VI] เจริญงอกงาม, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. thrive
plenteous[ADJ] อุดมสมบูรณ์, See also: มากมาย, เยอะแยะ, Syn. full, fertile, plentiful
resourceful[ADJ] เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี, See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี, Syn. ingenious, inventive, capable, creative, Ant. uncreative, unimaginative
rich[ADJ] อุดมสมบูรณ์, Syn. full, well-supplied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious

English-Thai: Nontri Dictionary
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาษดื่น
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
exuberant(adj) สมบูรณ์,อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,เจริญงอกงาม
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์,สร้างสรรค์,มีลูกดก,มีดอกมีผล
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้

German-Thai: Longdo Dictionary
herzhaft(adj) ที่เข้มข้นอุดมสมบูรณ์(อาหาร) เช่น ein herzhaftes Abendessen อาหารเย็นที่พรั่งพร้อม
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top