Search result for

อุดมการณ์

(45 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุดมการณ์-, *อุดมการณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมการณ์[N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
อุดมการณ์ทางการเมือง[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุดมการณ์(อุดมมะ-, อุดม-) น. หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideologyอุดมการณ์, คตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
official ideologyอุดมการณ์ของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideology, officialอุดมการณ์ของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political ideologyอุดมการณ์ทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideology, politicalอุดมการณ์ทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Arabismอุดมการณ์รวมกลุ่มอาหรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Islamismอุดมการณ์รวมกลุ่มอิสลาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Americanismอุดมการณ์รวมกลุ่มอเมริกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Asianismอุดมการณ์รวมกลุ่มเอเชีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ideologyอุดมการณ์ [TU Subject Heading]
Political correctnessอุดมการณ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. Holding to the code made him a target.ไม่ การยึดอุดมการณ์ทำให้กลายเป็นเป้า Wanted (2008)
It is said, master and student, walk their path side by side to share their destiny until the paths go separate ways.ว่ากันว่า อาจารย์กับศิษย์ เดินร่วมทางเดียวกัน เพื่อร่วมอุดมการณ์เดียวกัน จนกว่าจะถึงทางแยก The Forbidden Kingdom (2008)
Sometimes we need to incur the most horrible losses in order to uphold the ideals that this country was founded on.บางครั้งเราต้องยอมรับความสูญเสีย เพื่อรักษาอุดมการณ์ไว้ นี่คือหลักการของการก่อตั้งประเทศนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
They're the ones with the crazy ideology, Jack, not me.พวกเค้าก็เป็นอีกคนที่บ้าอุดมการณ์ เเจ็ค,ไม่ใช่ฉัน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
It goes against everything I believe in to leave a man behind.มันขัดกับอุดมการณ์ฉัน ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
You know, the things I deal with, you and me don't have much of a... what you might call an experiential overlap.นายรู้นะ สิ่งที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ฉัน นายกับฉันไม่ค่อย... เอ่อ Better Call Saul (2009)
These home-grown terrorists are myopic zealots,เขาอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเรา ผู้ก่อการร้ายภายในประเทศคนนี้มีวิสัยทัศน์แคบ คลั่งอุดมการณ์ Amplification (2009)
It has no ideals, no hatred.มันไม่มีอุดมการณ์ ไม่มีความแค้น Summer Wars (2009)
I'm friends with those willing to don suicide vests in the name of ideology.ฉันมีเพื่อนๆคนที่กล้า กระทำการสังหารแบบ อัตวิบาตกรรม ในนามแห่งอุดมการณ์ Black Swan (2009)
I feel that we have an obligation to our fraternity.เมื่อเราตั้งปณิธานอะไรไว้ ก็ไม่ควรละทิ้งอุดมการณ์ Watchmen (2009)
Should you sacrifice your own ideals for the greater good?(คุณจะยอมทิ้งอุดมการณ์) (เพื่อให้งานสำเร็จมั้ย? ) The International (2009)
The president is letting her idealismท่านปธน.ปล่อยให้ อุดมการณ์ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุดมการณ์[n.] (udomkān) EN: ideology ; ideal ; philosophy ; principle   FR: idéologie [f]
อุดมการณ์ทางการเมือง[n. exp.] (udomkān thāng kānmeūang) EN: political ideology   FR: idéologie politique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ideology[N] แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง, See also: อุดมการณ์, Syn. belief, ideas, philosophy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
high-tonedadj. ซึ่งมีอุดมการณ์สูง,สูงส่ง,ดีเยี่ยม,หยิ่ง., Syn. hightone
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top