Search result for

อุดมการณ์

(33 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุดมการณ์-, *อุดมการณ์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมการณ์    [N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
อุดมการณ์ทางการเมือง    [N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุดมการณ์(อุดมมะ-, อุดม-) น. หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideologyอุดมการณ์, คตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
official ideologyอุดมการณ์ของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideology, officialอุดมการณ์ของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political ideologyอุดมการณ์ทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideology, politicalอุดมการณ์ทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Arabismอุดมการณ์รวมกลุ่มอาหรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Islamismอุดมการณ์รวมกลุ่มอิสลาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Americanismอุดมการณ์รวมกลุ่มอเมริกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Asianismอุดมการณ์รวมกลุ่มเอเชีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ideologyอุดมการณ์ [TU Subject Heading]
Political correctnessอุดมการณ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุดมการณ์[n.] (udomkān) EN: ideology ; ideal ; philosophy ; principle   FR: idéologie [f]
อุดมการณ์ทางการเมือง[n. exp.] (udomkān thāng kānmeūang) EN: political ideology   FR: idéologie politique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ideology    [N] แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง, See also: อุดมการณ์, Syn. belief, ideas, philosophy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
high-tonedadj. ซึ่งมีอุดมการณ์สูง,สูงส่ง,ดีเยี่ยม,หยิ่ง., Syn. hightone
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ

Are you satisfied with the result?

Go to Top